Prawo.pl
Po co mediom prawnym prawnicy? - to tytuł najbliższego webinaru Akademii Pana Lexa. Nie będzie typowym szkoleniem. Ewa Usowicz - redaktor naczelna Prawo.pl opowie jego uczestnikom o współpracy prawniczych mediów z prawnikami. Będą mogli się dowiedzieć jak nawiązać współpracę z mediami, jak pisać teksty, żeby ich czytano i publikowano oraz jakie mogą z tego wynikać korzyści właśnie dla prawnika.
Patrycja Rojek-Socha
11.09.2023
Prawnicy
System szkolenia kandydatów na kierowców działa fatalnie. Problemy występują na każdym etapie - od jakości kursów, pracy instruktorów, działalności Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, po pracę egzaminatorów- zdiagnozowała NIK. W efekcie Polska od lat zajmuje jedno z ostatnich miejsc w UE pod względem bezpieczeństwa na drogach, a w grupie wiekowej kierowców 18-24 lat jest największy procent sprawców wypadków. Wypadki i kolizje kosztują rocznie ponad 39 mld zł.
Maria Dec-Kiełb
11.09.2023
Prawo karne Samorząd terytorialny
Prokuratorzy, którzy występują na co dzień w Sądzie Najwyższym, gdy słyszą o dołączeniu do akt sprawy akt osobowych sędziego, nie protestują, nie inicjują postępowania z urzędu, bo od lipca 2022 r. obowiązuje procedura testowa, wprowadzona nowelizacją prezydenta. I dopiero teraz Krajowa Rada Sądownictwa wniosła doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez prof. Włodzimierza Wróbla, jakoby przekroczył kompetencje.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.09.2023
Prawo karne
Wprowadzenie do systemu dodatkowo skargi nadzwyczajnej pogłębia chaos. Szkoda tylko, że czynienie tego bałaganu kosztuje nas tak dużo w wymiarze społecznym i finansowym. Orzekanie w sprawach cywilnych na podstawie wszystkich dostępnych środków prawnych, także nadzwyczajnych, ze względów ustrojowych i organizacyjnych, powinno wrócić do Izby Cywilnej SN – uważa prof. Marta Romańska z Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Marta Romańska
11.09.2023
Prawo cywilne
Największym wyzwaniem dla samorządów w perspektywie pięciu lat będzie finansowanie zadań bieżących i utrzymanie płynności finansowej. Samorządowcy wskazują też na problemy z wdrażaniem licznych i pośpiesznych zmian prawnych, także związanych z nowelizacją kodeksu wyborczego. To wnioski z II edycji badania przygotowanego przez Wolters Kluwer Polska „LEXOMETR Prawno-Samorządowy 2023. Wyzwania i perspektywy dla JST”.
Robert Horbaczewski
11.09.2023
Samorząd terytorialny
Dziecko, którego nie mogą w sądzie reprezentować rodzice, ma mieć ustanawianego przez sąd opiekuńczy reprezentanta, a nie jak wcześniej kuratora. Jeśli sprawa tego wymaga - ze względu na choćby poziom skomplikowania - ma nim być adwokat lub radca prawny, co ważne taki, który zna się na tego typu sprawach - przepisy już obowiązują, a od 15 lutego 2024 r. wejdą kolejne dotyczące samych list adwokatów i radców, którzy mogą pełnić tę funkcję.
Patrycja Rojek-Socha
11.09.2023
Wymiar sprawiedliwości
Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej stoi na przeszkodzie temu, aby dane zgromadzone w celu zwalczania poważnej przestępczości były wykorzystywane w ramach dochodzeń administracyjnych dotyczących korupcji w służbie publicznej Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej dotyczy wyłącznie ścigania karnego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2023
Administracja publiczna RODO Compliance Prawo unijne Służba cywilna
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że system awansowania sędziów do sądu wyższej instancji, opierający się na ocenie ich pracy i zachowania, przeprowadzanej przez sędziów tego sądu, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Materialne warunki oraz zasady proceduralne muszą być jednak ukształtowane w taki sposób, aby pozwolić na wykluczenie wszelkich uzasadnionych wątpliwości co do niezależności i niezawisłości zainteresowanych sędziów po uzyskaniu przez nich awansu.
Grażyna J. Leśniak
10.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Adwokatura przygotowuje się do kolejnych zmian w Kodeksie Etyki, tym razem w zakresie stosowania narzędzi generetywnej inteligencji, takich jak ChatGPT przez adwokatów i aplikantów adwokackich. Założenia - na razie wstępne - przedstawiono podczas zakończonego w sobotę, 9 września, plenarnego posiedzenia NRA.
Patrycja Rojek-Socha
09.09.2023
Wymiar sprawiedliwości
Oskarżony przechowywał podrobione banknoty euro. Ale nie wiadomo czy chciał je wykorzystać. Jednak...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2023
Prawo karne
Osoby, które chcą uzyskać orzeczenie, że małżeństwo istniejące nigdy nie zostało zawarte sięgają po rozmaite argumenty. Choćby takie jak brak pełniej świadomości, wprowadzenie w błąd czy bigamia. Ale nie ma obecnie przepisów, które jednoznacznie wskazywałby, że to kierownik USC jest zobowiązany do zbadania czy w danym przypadku zachodzą okoliczności wskazujące na wadę oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.09.2023
Prawo cywilne
Moda na krótkoterminowy wynajem mieszkań zapanowała i w polskich miastach. Na popularnych platformach oferujących takie lokale można znaleźć wiele propozycji, także na strzeżonych osiedlach. Problem w tym, że o ile dla właścicieli to szansa na szybki i godziwy zarobek, to dla sąsiadów - często droga przez mękę. Wynajmujący bywają uciążliwi, często chcą się jedynie nieźle zabawić. Walka o spokój może się skończyć nawet licytacją.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
09.09.2023
Prawo cywilne
Na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęto uchwałę znoszącą punkty szkoleniowe weryfikujące obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów. Co ważne, nie oznacza to, że adwokaci nie będą musieli się szkolić, sam obowiązek pozostaje. Jego realizacja ma być sprawdzana podczas wizytacji kancelarii. U radców prawnych taki krok nie jest obecnie rozważany, ale pewne zmiany - tak.
Patrycja Rojek-Socha
08.09.2023
Prawnicy
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, której celem jest zwalczanie wrogich służb wywiadowczych, które wykorzystują dezinformację. Jednak nowela jest źle przygotowana. Zagrożone są przysięgi wojskowe. A zupełnie niezrozumiałe jest – w dobie zdjęć satelitarnych i dronów – wprowadzanie zakazu fotografowania obiektów cywilnych ważnych dla bezpieczeństwa państwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2023
Prawo karne
Sąd zdecydował, że skazany za niepłacenie alimentów nie może dalej odbywać kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Powodem był fakt, że w sytuacji osobistej, życiowej, zdrowotnej i majątkowej skazanego nie zachodzą żadne szczególne okoliczności. Wyprowadzenie się pod inny adres i niestawiennictwo na rozprawie przesądziło o odbywaniu kary w więzieniu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2023
Prawo karne
Pomimo pięciu lat obowiązywania przepisów RODO, administratorzy, niestety, w dalszym ciągu nie dopełniają obowiązku zgłoszenia zdarzenia do UODO, a także w niewłaściwy sposób dokonują oceny zdarzenia, nie kwalifikując go jako wymagającego zawiadomienia organu. Prezes UODO w wydawanych decyzjach punktuje administratorów za nieprawidłowości w dokonanej ocenie zdarzenia - pisze Martyna Popiołek-Dębska, radca prawny w Kancelarii APLAW Artur Piechocki.
Martyna Popiołek-Dębska
08.09.2023
RODO
Oskarżona, która przekazała oszustowi swoje hasło do e-bankowości, nie wiedziała, że jej dane zostaną wykorzystane do przestępstwa i oszukania osób kupujących telefony komórkowe w sklepie internetowym. Kobieta nie działała w zamiarze udzielenia pomocy do popełnienia tego przestępstwa – orzekł Sąd Apelacyjny we Wrocławiu i zmienił wyrok skazujący na uniewinnienie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.09.2023
Stosowanie feminatywu w postaci poprawnego językowo zwrotu „radczyni prawna” nie narusza standardu prawnej ochrony tytułu radca prawny, nie narusza godności zawodu, ani jakichkolwiek innych wartości, związanych z jego wykonywaniem - wskazuje w swojej opinii Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Zaznacza, że stosowanie powinno być pozostawione do uznania samym interesowanym, w tym kobietom wykonującym zawód radcy prawnego.
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Umowa o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, jaką odbiorca zawiera z przedsiębiorcą wodociągowym i kanalizacyjnym, określa granice własności instalacji wodnej, zwykle jest to zawór główny za wodomierzem. W przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, należy rozważyć potencjalną odpowiedzialność zarządcy części wspólnej nieruchomości za stan wody pitnej w budynku wielorodzinnym, w sytuacji w której przedsiębiorca przesyłowy nie odpowiada za stan tej części infrastruktury - sieci wodociągowej, która nie stanowi jego własności - pisze dr Paweł Bała, adwokat.
Paweł Bała
07.09.2023
Samorząd terytorialny Prawo cywilne
Już w czwartek - 7 września - ruszają obowiązkowe zajęcia dla drugiego rocznika aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Cel to przybliżenie im problematyki związanej z ochroną dzieci, ale też m.in. reprezentacją dziecka w sądzie czy nowymi przepisami - choćby nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwanego ustawą Kamilka. Szkolenia będą interdyscyplinarne, prowadzić je będą eksperci z różnych dziedzin.
Patrycja Rojek-Socha
07.09.2023
Prawnicy
Z pozoru przewinienia dyscyplinarne prokuratorów wydają się oczywiste i godne potępiania, lecz postępowania dyscyplinarne ciągną się latami - tylko po to, aby wreszcie zapadły wyroki uniewinniające. Problem stanowi sam legislator, który zagmatwał przepisy. Do tego dochodzi szczególna zawiłość spraw. Oto trzy przykłady tylko z jednego dnia, 6 września br., z rozpraw przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.09.2023
Prawnicy
W ostatnim czasie dostrzegalna i niepokojąca jest praktyka kierowania przez sądy spraw o zniesławienie z art. 212 kodeksu karnego na posiedzenie celem ich umorzenia już „na starcie”, bez wyznaczenia terminu rozprawy i przesłuchania kogokolwiek. Dopiero w prywatnym akcie oskarżenia wnioskowani są świadkowie, którzy, obok oskarżyciela prywatnego, mają potwierdzić zaprezentowaną „wersję” - pisze Mikołaj Kozak, adwokat z Kancelarii Kulpa Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni.
Mikołaj Kozak
07.09.2023
Prawo karne
Orzeczenia komisji weryfikacyjnej uzasadniono m.in. faktem nabycia roszczeń w drodze umów cywilnoprawnych lub złożenia wniosku dekretowego po terminie. Komisja uchyliła decyzję prezydenta stolicy z listopada 2012 r. i odmówiła stronom ustanowienia na ich rzecz użytkowania wieczystego w odniesieniu do działki przy pl. Defilad w Warszawie, czyli do nieruchomości przy dawnej ul. Wielkiej 2 i Chmielnej 50.
PAP
06.09.2023
Prawo cywilne Nieruchomości

Happening urzędników sądowych przed siedzibą rządu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W środę, 6 września, odbędzie się happening pracowników sfery finansów publicznych, wzywający do systemowej regulacji wynagrodzeń i otwarcia dialogu. W ustawie o pracownikach sądów i prokuratury nie zostały uregulowane ogólne zasady wynagradzania urzędników tych jednostek. Zgromadzenie planowane jest pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2023
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W sytuacji gdy przypisane oskarżonemu przestępstwa zostały popełnione po 1 lipca 2015 r., nie istnieje możliwości zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary łącznej pozbawienia wolności przekraczającej rok, orzeczonej na podstawie kar jednostkowych wymierzonych za popełnione czyny – orzekł Sąd Najwyższy uwzględniając kasację Prokuratora Generalnego. Uchylił wyrok sądu I instancji za znieważenie i groźby wobec ochroniarza.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.09.2023
Prawo karne
Prawo do odwołania prezydenta miasta w drodze referendum gwarantuje Konstytucja. Ustawy regulują wyłącznie zasady i tryb jego przeprowadzania. I w takim duchu należy dokonywać wykładni ustawy o referendum lokalnym i kodeksu wyborczego - bez nadmiernego rygoryzmu i formalizmu. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
Marek Sondej
06.09.2023
Samorząd terytorialny Wybory
Za uszkodzenie okołoporodowe pacjent może otrzymać z Funduszu Kompensacyjnego od 2 tys. zł do 200 tys. zł, podczas gdy w sądach cywilnych - w przypadku uznania zasadności roszczeń - nie są rzadkością orzeczenia zasądzające kwoty 500 tys. zł do nawet 2 mln zł – mówi dr hab. Radosław Tymiński, radca prawny. Niemniej - jak zaznacza - nowa pozasądowa ścieżka dochodzenia roszczeń będzie miała przełożenie na sprawy cywilne. Na sprawy karne raczej nie wpłynie.
Beata Dązbłaż
06.09.2023
Pacjent Zawody medyczne
Od kwietnia 2018 roku skargę nadzwyczajną wniesiono 1889 razy – najczęściej po tę instytucję sięgał Prokurator Generalny i kwestionował rozstrzygnięcia sądów cywilnych. Mimo że skarga zarezerwowana jest dla profesjonalnych podmiotów, akta z powodu braków formalnych zwrócono aż 620 razy. Problematyczne jest wykorzystywanie instytucji do kwestionowania orzeczeń, które idą nie po linii światopoglądowej szefa resortu sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Monika Sewastianowicz
06.09.2023
Wymiar sprawiedliwości
Jak informuje kancelaria DZP, z początkiem września do grona Partnerów DZP dołączył Piotr Orczykowski, który wraz z pięcioosobowym zespołem wzmocni ekspertyzę Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych w zakresie doradztwa regulacyjnego oraz transakcyjnego dla podmiotów rynku funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz depozytariuszy.
Inga Stawicka
05.09.2023
Prawnicy
Niedopuszczalne jest odrzucenie skargi nadzwyczajnej wyłącznie z powodu niskiej wartości przedmiotu sporu - taką uchwałę w składzie siedmiorga sędziów podjęła 5 września Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Izba nadała tej uchwale moc zasady prawnej. SN dodał, że reguły dotyczące skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym w tym wypadku nie mają zastosowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.09.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski