Doradcy obywatelscy, którzy z uwagi na epidemie nie byli w stanie spełnić obowiązku doszkalania się w ubiegłym roku, mogą dopełnić ten obowiązek do końca czerwca 2021 r. zachowując przy tym prawo do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do tego czasu – wyjaśnia ministerstwo sprawiedliwości. Szkolenia mogą być już w całości prowadzone online.
Robert Horbaczewski
26.02.2021
Prawnicy Administracja publiczna
Dopiero we wrześniu Krajowy Zjazd Adwokatury ma zająć się nowym Kodeksem Etyki Adwokackiej, jak również regulaminem wykonywania zawodu adwokata - dowiedziało się nieoficjalnie Prawo.pl. Taką decyzję podjęto na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej. W marcu - podczas pierwszej części zjazdu - przewidziano m.in. wybory władz samorządu.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2021
Prawnicy Koronawirus a prawo
Do warszawskiego biura Kancelarii Lubasz i Wspólnicy dołączyli adwokat Magdalena Sudoł i radca prawny dr Jacek Matraszek. Mecenas Sudoł zajmie się wsparciem przedsiębiorców, mecenas Matraszek specjalizuje się w prawie gospodarczym prywatnym.
Patrycja Rojek-Socha
26.02.2021
Rynek
Od pierwszego lipca 2021 r. radcy prawni i adwokaci obsługujący klientów indywidualnych, będą musieli korzystać z kas fiskalnych online. Prawnicy skarżą się, że termin tych zmian, wiążących się z kolejnymi inwestycjami, jest szczególnie kiepski. Wskazują przy tym na koronawirusa, który już teraz doprowadził wielu z nich na skraj bankructwa. I mówią wprost: wykruszanie nas uderza w obywateli.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
26.02.2021
Prawnicy
Ograniczenie dostępu do akt zakończonych postępowań przygotowawczych, wstrzymanie przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, w końcu nałożenie na dostawców usług cyfrowych obowiązku niezwłocznego zabezpieczenia danych na żądanie sądu lub prokuratora - to zmiany, nad którymi będą pracować posłowie.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o transporcie drogowym, który wprowadza europejski system wymiany informacji o pojazdach użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki wykryte podczas kontroli drogowej. Za przyjęciem noweli głosowało 435 posłów, przeciw było 11, jedna osoba wstrzymała się.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Policja
Po ekspresowych pracach Sejm w czwartek - 25 lutego przyjął prezydencką nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym. Wydłuża ona czas na wnoszenie skarg nadzwyczajnych w starych sprawach, ale też wprowadza zmiany zasad wskazywania kandydatów na prezesów SN oraz przepisy dotyczące przetwarzania i dostępu do akt.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje oskarżonemu w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania na skutek wydania przez polski sąd europejskiego nakazu aresztowania lub na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organu - uznał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2021
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego domaga się we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzenia niezgodności z konstytucją ustawy o dostępie do informacji publicznej - w zakresie, w jakim jej przepisy nie konkretyzują znaczenia pojęć: ,,władze publiczne", ,,inne podmioty wykonujące zadania publiczne", ,,osoby pełniące funkcje publiczne" oraz „związek z pełnieniem funkcji publicznych".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2021
Prawo cywilne Prawnicy Administracja publiczna
W czwartek, 25 lutego, Sejm ma zająć się projektem zmian w procedurze karnej i uchwałą Senatu o odrzuceniu w całości ustawy o służbie zagranicznej. Obie regulacje łączy jedna kwestia - zawierają zapisy ograniczające dostęp do informacji publicznej. Stanowisko w tej sprawie wydały m.in. Sieć Obywatelska WATCHDOG i Fundacja ePaństwo, duże zastrzeżenia mają też prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W tym roku ma się zakończyć kadencja pierwszej grupy ławników, którzy na podstawie przepisów z 2018 r. weszli do Sądu Najwyższego. Wątpliwości, czy to miejsce dla nich, istniały od samego początku i mimo upływu lat - nadal je słychać. Teraz prezydent tę kadencję chce o rok wydłużyć, tymczasem w tle pojawiają się głosy, że kryteria wyboru ławnika do SN powinny być bardziej restrykcyjne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
25.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce by dzieci pokrzywdzone przestępstwami o charakterze seksualnym miały zapewnionego profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, proponuje też m.in. wprowadzenie graficznego pouczenia dla najmłodszych i poszerzenie możliwości korzystania z tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
W przeprowadzonej we wtorek rozmowie szefowie dyplomacji Polski i USA potwierdzili bliskie relacje i wolę dalszej dobrej współpracy. Amerykański sekretarz stanu potwierdził, że Polska pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników USA, ale mówił też o wspólnych wartościach demokratycznych, w tym wolności mediów i poszanowaniu praw obywatelskich, co polski MSZ pominął w swoim komunikacie.
Krzysztof Sobczak
24.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Związanie sądu w postępowaniu cywilnym ustaleniami wyroku wydanego w sprawie karnej nie jest całkowite, to jeden z elementów ustaleń faktycznych. Sąd cywilny wiążą tylko zawarte w sentencji wyroku karnego skazującego ustalenia dotyczące osoby sprawcy, czynu przypisanego oskarżonemu i przedmiotu przestępstwa - uważa Izba Pracy Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2021
Prawo karne Prawo cywilne
Przepisy prawa są dla polityków narzędziem do działania, więc nic dziwnego, że polityka wchodzi i do kancelarii prawniczych. Granica jest cienka, a w tle pytania i o niezależność prawników, i o rolę choćby samorządów, które z jednej strony powinny głośno punktować wszelkie próby łamania praw obywatelskich, z drugiej - aktywnie i skutecznie wspierać prawników właśnie przy kształtowaniu prawa.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
We wtorek 23 lutego br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odroczyła, bez podania terminu, posiedzenie w sprawie uchylenia immunitetu sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec. Kwestię wyłączenia sędziów sądu II instancji - Izby Dyscyplinarnej SN - powinna rozpoznać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN - wnoszą obrońcy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2021
Prawnicy
Konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym także aplikacje prowadzone w formie uzupełniającej, zajęcia i sprawdziany, a także egzaminy sędziowskie i egzaminy prokuratorskie zostały wyłączone z zakazu zgromadzeń - wprowadzonego w związku z epidemią koronawirusa.
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Prokurator Generalny wniósł o uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu w sprawie pożyczki, w której umowne odsetki wynosiły blisko 60 proc. w skali roku. Uznał, że taka umowa była dla pożyczkobiorcy rujnująca, a pożyczkodawcy miała przysporzyć korzyści, których nie da się uzasadnić żadnymi racjami.
Agnieszka Matłacz
23.02.2021
Prawo cywilne Domowe finanse
Przewlekłość postępowania to problem, który w Polsce występuje niezmiennie i od lat. Przed pandemią - przykładowo w sądach okręgowych - najdłużej trwały sprawy z zakresu prawa pracy i karne. Już wiadomo, że koronawirus tego nie zmienił. W swoim najnowszym raporcie Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że uzyskanie rozstrzygnięcia sądowego w rozsądnym terminie jest fundamentem i sprawiedliwości
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony z apelacją rozpoznaje sąd drugiej instancji - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Nie ma w tej mierze znaczenia okoliczność, że uprzednio sprawa została rozpoznana w postępowaniu upominawczym, w którym przed wejściem w życie ustawy nowelizującej doszło do wydania nakazu zapłaty - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2021
Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.
Nie milkną echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyłączył przesłankę letalnych wad płodu spośród trzech kwalifikujących do legalnego przerwania ciąży. I sam Trybunał i rządzący wskazują jednak, że jest to nadal możliwe w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia matki. Teoretycznie podstawą może więc być choćby depresja, pozostaje jednak pytanie ilu lekarzy gotowych będzie zaryzykować.
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2021
Obowiązek składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu lub w stowarzyszeniu oraz ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest sprzeczny z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Oddalił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję UODO w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
22.02.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO
Bartosz Przeciechowski został nowym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Wyboru dziekana oraz organów rady dokonano podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej, które obradowało w trybie hybrydowym.
Robert Horbaczewski
22.02.2021
Wydarzenia
Sprawa ustawy o kuratorskiej służbie sądowej wraca od kilku lat. W połowie 2019 r., wydawało się, że do jej powstania jest zaledwie krok, zaproponowane zmiany nie spodobały się jednak ani kuratorom, ani resortowi. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie Prawo.pl, że trwają prace koncepcyjne nad regulacją, nie wiadomo jednak kiedy się skończą.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Skarga nadzwyczajna obowiązuje już blisko trzy lata i jest prawdziwą rewolucją w systemie prawnym. Problem w tym, że - jak podkreślają prawnicy - nie tyle z powodu swojego znaczenia, co faktu, że wprowadzając ją, nie uwzględniono innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Skutkiem są nie tylko analizy czy, jaką skargę i kiedy można rozpatrzeć, ale też dyscyplinarki dla radców i adwokatów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
22.02.2021
Wymiar sprawiedliwości
Wirtuozeria, z jaką skonstruowano przepisy rozporządzenia epidemicznego sprawia, że nikt nie postawiłby złamanego grosza na wygraną Sanepidu w sprawie dotyczącej kary za złamanie obostrzeń. Złą passę izby przerywa jednak wyrok WSA w Bydgoszczy, który odnosi się do względów słuszności.
Monika Sewastianowicz
21.02.2021
Koronawirus a prawo
U mężczyzny kierującego samochodem stwierdzono 0,25 mg/l stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd skazał go za przestępstwo kierowania autem "w stanie nietrzeźwości". Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uchylenie tego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, bo takie przestępstwo popełnia ktoś, u kogo stężenie wynosi powyżej 0,25 mg/l. Niższe stężenie oznacza zaś popełnienie nie przestępstwa, a wykroczenia.
Agnieszka Matłacz
20.02.2021
Prawo karne
Komendant wezwał funkcjonariuszkę do zwrotu pieniędzy, które dostała na uzyskanie lokalu mieszkalnego. Przyczyną było jej przejście z Policji do Straży Granicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał jednak, że rozporządzenie, które było podstawą decyzji wykracza poza delegację ustawową. Minister mógł w tym akcie uregulować tylko kwestie proceduralne, a nie przesłanki materialne.
Dorian Lesner
20.02.2021
Policja Prawo pracy
Z roku na rok wzrasta liczba kontaktów z dziećmi przy udziale kuratora. Pandemia i wiosenny lockdown obniżył nieco te dane, ale nie oznacza to, że problem został rozwiązany. Po prostu wiele dzieci od miesięcy nie widzi drugiego rodzica. Kuratorzy podkreślają konieczność zmian i w przepisach, i w praktyce, bo jak wskazują, ich rola sprowadza się do biernego obserwatora i gwaranta, czegoś co dziecku się należy.
Patrycja Rojek-Socha
20.02.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Będzie jasne zalecenie na poziomie rozporządzenia pandemicznego, że nieakceptowane są surogaty maseczek, czyli chusty, przyłbice - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecnie tak ustawa, jak i rozporządzenie mówią jedynie o nakazie zasłaniania ust i nosa.
Jolanta Ojczyk Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
20.02.2021
Prawo karne Koronawirus a prawo