Prawo.pl
Premier podczas epidemii Covid-19 wydał decyzję administracyjną w sprawie utworzenia szpitala tymczasowego w obiekcie PGE Stadionu Narodowego w Warszawie. Nie uwzględnił jednak wyjaśnienia dotyczącego stanu faktycznego w zakresie rzeczywistego zapotrzebowania na konkretną liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wskutek tego zaniechania Skarb Państwa poniósł stratę w wysokości 69,8 mln zł - informuje Najwyższa Izba Kontroli.
Katarzyna Nocuń
06.11.2023
Koronawirus a prawo
W odstępie kilkunastu lat ten sam sąd wydał dwa prawomocne postanowienia o nabyciu spadku po tej samej osobie, odmiennie regulujące kwestię dziedziczenia. W pierwszym stwierdzono nabycie spadku w całości przez żonę spadkodawcy na podstawie testamentu, w drugiem zaś, że z mocy ustawy syn, córka i żona zmarłego. RPO wnosi skargę nadzwyczajną podnosząc, że doszło do naruszenia zaufania obywateli do państwa.
Patrycja Rojek-Socha
06.11.2023
Wymiar sprawiedliwości

Niespodziewany awans przewodniczącej KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca neo-KRS, od 1 listopada ma orzekać w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w wydziale VII gospodarczym i własności intelektualnej. Delegacja została wyznaczona na czas nieokreślony. Była wiceprezesem oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w latach 2009 -2016.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.11.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawo do zapoznania się z pracą konkursową na stanowisko referendarza sądowego ma tylko jej autor. Stanowi ona bowiem dokument wewnętrzny sądu związany z organizacją konkursu i nie jest udostępniana jako informacja publiczna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
06.11.2023
Prawnicy
System Centralnego Wydruku miał być sposobem na przyspieszenie pracy sekretariatów sądowych. Choć pozbyły się one części swoich zadań - jak podkreślają sami pracownicy sądowi - traci na tym obywatel. Przesyłki dochodzą nawet po kilkunastu dniach, system nadal ma też problem z adresami w małych miejscowościach. Bywa, że pismo wraca niedoręczone. Do tego dochodzą koszty - każde zawiadomienie np. dotyczące wpisu do księgi wieczystej, musi zostać wysłane oddzielnie.
Patrycja Rojek-Socha Regina Skibińska
06.11.2023
Wymiar sprawiedliwości
Zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, co oznacza wykonywanie wszelkich czynności służących utrzymaniu nieruchomości niepełnoletniego dziecka w należytym stanie. W praktyce więc, to rodzice mają obowiązek dbać o własność dziecka, czyli przeprowadzać niezbędne remonty oraz naprawy, a także płacić czynsz i inne opłaty.
Katarzyna Niemiec
04.11.2023
Nieruchomości
14 listopada br. odbędzie się kolejny webinar organizowany przez Project Sunflowers i EU Project Pravo-Justice, tym razem poświęcony niezależnym przedstawicielom procesowym stron, uprawnionym do występowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Gościem organizatorów będzie Pieter Vanaverbeke, pełniący obowiązki szefa Sekcji Wsparcia Przedstawicieli Procesowych MTK.
Patrycja Rojek-Socha
04.11.2023
Wymiar sprawiedliwości
Przedłożone przez księdza pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy nie wskazywało w jakikolwiek sposób, że wymieniony ksiądz był osobą powołaną przez odpowiednie władze kościele do pełnienia funkcji organu wnoszącej skargę parafii. W konsekwencji nie potwierdzało, że był on uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa wskazanemu adwokatowi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zabrakło aktu powołania na funkcję proboszcza.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2023
Prawnicy
Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego w okresie nieobjętym prawomocnym skazaniem jest już nowym czynem, pociągającym dalszą odpowiedzialność karną, przy czym granice czasowe kolejnego przestępstwa powinny być dokładnie określone, z uwzględnieniem treści poprzedniego wyroku skazującego - wskazał Sąd Najwyższy, rozpatrując kasację w sprawie kobiety skazanej za niealimentację wobec dwójki dzieci.
Patrycja Rojek-Socha
04.11.2023
Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse
Producenci artykułów spożywczych, których wytwarzanie jest silnie związane z określonym regionem, mogą wystąpić o rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego, jeśli te artykuły spożywcze pochodzą z określonego miejsca, regionu czy kraju i jeśli ich jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego i jeśli przynajmniej jeden etap ich produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym. - pisze Agnieszka Skrzypczak, rzecznik patentowy.
Agnieszka Skrzypczak
03.11.2023
Własność przemysłowa
Prokurator, który nie zachował należytej ostrożności przy prowadzeniu samochodu i zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, w wyniku czego potrącił na pasach kobietę, został pozbawiony immunitetu – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Teraz będzie sądzony przez sąd karny, który musi udowodnić prokuratorowi winę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.11.2023
Prawo karne
Od 14 marca 2024 roku adwokaci i radcy prawni będą mieć obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym sądu i tą drogą sąd - już na stałe - będzie mógł dostarczać im pisma sądowe. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało właśnie do konsultacji projekt rozporządzania, w którym m.in. wprowadza potrzebne definicje, ale też określa, kiedy pismo będzie traktowane jako odebrane i co powinno zawierać elektroniczne potwierdzenie odbioru.
Patrycja Rojek-Socha
03.11.2023
Wymiar sprawiedliwości E-doręczenia
Z dniem 1 listopada 2023 r. w stan spoczynku przeszła Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego, orzekająca w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędzia była bardzo aktywna społecznie, jest autorką m.in. "Komentarza do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych", a także "Postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy". Była dwa razy wybierana przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego do Krajowej Rady Sądownictwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Komitet Obrony Demokracji wezwał wszystkie demokratyczne siły, które w wyborach 15 października br. uzyskały mandat do sprawowania władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz naprawy Rzeczpospolitej Polskiej, do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia rządów prawa w polskim sądownictwie. Te rządy prawa wynikają z orzeczeń sądów polskich i Trybunałów europejskich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z początkiem października działalność rozpoczęła nowa firma prawnicza – Zacharski Rudol. Założyciele kancelarii, dr Michał Zacharski i dr Kamil Rudol, adwokaci, pełnili wcześniej funkcje partnerów w Dubois i Wspólnicy. Oferta to 10 obszarów specjalizacji - od prawa karnego po źródła odnawialne poprzez m.in. własność intelektualną.
Patrycja Rojek-Socha
02.11.2023
Rynek
Sąd Najwyższy wydał pierwsze rozstrzygnięcie z udziałem syndyka masy upadłości GNB. Zgodził się m.in. z syndykiem, że nie ma w tej konkretnie sprawie mowy o nieważności tzw. klauzul spreadowych z powodu rzekomej całkowitej dowolności banku w ich kształtowaniu - piszą Andrzej Springer, radca prawny oraz Michał Nowak, adwokat w BWHS Springer Wojciechowski i Wspólnicy.
Andrzej Springer Michał Nowak
02.11.2023
Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe
Sędzia nie przedłużyła aresztu mężczyźnie skazanemu za znęcanie się nad bliską osobą i została obwiniona o zaniedbanie obowiązków służbowych. Bo tego samego dnia sprawca dotkliwie pobił poszkodowaną. Nie każde przewinienie dyscyplinarne jest jednak jednocześnie przestępstwem. Nieumyślne przestępstwa urzędnicze powinny być rozpatrywane w ramach postępowania dyscyplinarnego – wskazał sąd i nie zezwolił na postawienie sędziego przed sądem karnym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2023
Prawo karne
1 lipca br. wszedł w życie przepis, zgodnie z którym organ egzekucyjny może w określonych przypadkach odmówić wszczęcia egzekucji. Prawnicy podkreślają, że powinien zostać uchylony. Nie koreluje z innymi przepisami, nie zawiera gwarancji - np. możliwości uzupełnienia wniosku o wszczęcie egzekucji. Jest też przykładem fatalnej legislacji. Przy okazji podkreślają, że takich problemów w nowelach procedury cywilnej z ostatnich lat jest znacznie więcej.
Patrycja Rojek-Socha
02.11.2023
Prawo cywilne
Jan Wasilewski, prezes Izby Administracyjnej Sądu Najwyższego, dziekan Dariusz Śniegocki, prof. Małgorzata Materniak-Pawłowska, prof. Bogusław Gawlik, prof. Andrzej Całus i wielu innych wybitnych prawników – odeszło od nas w 2023 roku. Zostawili po sobie dobre wspomnienia i efekty ich pracy. Każdej z tych osób stawiamy symboliczny znicz, lampkę pamięci.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.11.2023
Prawnicy
W opinii Rzecznika Praw Obywatelskich istnieje luka prawna, która nie zabezpiecza odpowiednio praw i wolności osobistej nieubezwłasnowolnionych pacjentów, którzy w związku ze stanem zdrowia nie mogą wyrazić świadomej woli przy przyjęciu do zakładu opiekuńczo-leczniczego. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że trwają intensywne prace w ramach strategicznego przeglądu systemu opieki długoterminowej w Polsce, które mają uregulować także ten problem.
Beata Dązbłaż
01.11.2023
Pacjent Zawody medyczne
Grupa Granica zwyciężyła w I edycji Nagrody im. Ewy Bieńkowskiej, a wyróżniona została Fundacja Projekt Starsi. Konkurs organizuje Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, a nagroda i wyróżnienie zostaną wręczone podczas zbliżającej się gali „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2023”. Organizatorzy podkreślają, że wybór był trudny, bo wszystkie zgłoszenia inicjatywy i działania zasługiwały na uznanie.
Patrycja Rojek-Socha
31.10.2023
Wymiar sprawiedliwości
Należy wyjaśnić w postępowaniu karnym czy do śmierci dziecka pośrednio nie przyczyniły się zaniedbania procesowe asesora i nadzorującego go prokuratora rejonowego. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uchylił immunitett prokuratorowi, co do którego zachodzą podejrzenia, że naraził dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.10.2023
Prawo karne
Kredytobiorcy spłacający kredyt w złotówkach, którzy procesują się o unieważnienie umowy kredytu z powodu nieprawidłowości wskaźnika WIBOR, otrzymali zabezpieczenie, które polega na zwolnieniu z obowiązku płacenia rat wynikających z zawartej umowy kredytu. To nietypowa sytuacja, gdyż zabezpieczenie w takich sprawach zwykle polega na wstrzymaniu obowiązku płatności rat wyłącznie w zakresie stawki WIBOR.
Regina Skibińska
31.10.2023
Kredyty
Wielu prawników nie przystępowało do konkursów sędziowskich wiedząc, że neoKRS jest nielegalna. Tymczasem neosędziowie brali stanowiska i wysokie pensje, bo byli paserami Konstytucji w czasie, gdy inni zakładali koszulki z napisem „Konstytucja” i palili światełka - mówi sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie. Wskazuje, że konkursy należy powtórzyć, a neosędziowie mogą wziąć w nich udział.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.10.2023
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Odwołanie się do tabel kursów walut pozwanego banku spowodowało, że nie można było określić końcowej sumy do zapłaty. Wobec tego powodowie nie mogli obliczyć swego świadczenia. Jednak po wyeliminowaniu klauzuli przeliczeniowej umowa nie jest możliwa do wykonania, wobec czego musi być unieważniona - orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.10.2023
Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe
Dla tysięcy frankowiczów, zwłaszcza tych po rozwodzie lub w trakcie tego procesu, którzy kilkanaście lat temu umowę o kredyt hipoteczny podpisywali jeszcze jako małżonkowie, podjęta przez Sąd Najwyższy 19 października 2023 r. uchwała jest naprawdę przełomowa. I pozwala działać w celu ratowania majątku bez obaw i dotychczasowych przeszkód - pisze Marcin Szołajski, radca prawny w Szołajski Legal Group.
Marcin Szołajski
30.10.2023
Banki Kredyty frankowe
Przed wyborami weszła w życie nowelizacja Prawa o Prokuraturze, która - jak mówiono - miała być wentylem bezpieczeństwa w sytuacji, gdy PiS je przegra. Teraz, gdy opozycja ma większość sejmową, rozpoczęło się szukanie sposobu na "odbetonowanie" prokuratury. Udział może mieć w tym prezydent, bo to jego zgody wymaga odwołanie Prokuratora Krajowego. Przy czym część prawników podkreśla, że wbrew pozorom, żadne skomplikowane działania nie będą potrzebne, a zmiany da się przeprowadzić, i to szybko.
Patrycja Rojek-Socha Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.10.2023
Prokuratura
Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje od 2019 roku rozwiązać problem nieodbierania przesyłek sądowych, a konkretnie - fikcji doręczeń. Pomóc miały w tym doręczenia komornicze, ale podnoszono, że zmienione przepisy stawiają w gorszej sytuacji powoda. Po kolejnych poprawkach, które weszły w życie wiosną br., pogorszyła się z kolei sytuacja pozwanych. Jeśli nie odbiorą przesyłki, a okaże się, że ich adres jest właściwy, terminy zaczną biec od drugiego awiza, nawet jeśli upłynęło od niego sporo czasu.
Patrycja Rojek-Socha
30.10.2023
Wymiar sprawiedliwości
Co najmniej 5 lat więzienia za sprzedawanie podróbek to nieproporcjonalnie wysoka kara - uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odpowiedział na pytania prejudycjalne bułgarskiego sądu. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca ze stworzeniem regulacji penalizujących ten proceder poradził sobie znacznie lepiej. Widać jednak, że rynek podróbek wciąż ma się dobrze, również dlatego, że w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie samych klientów.
Inga Stawicka
28.10.2023
Własność przemysłowa
Spór o to, czy zarzut potrącenia wymaga pełnomocnictwa procesowego czy materialnego, toczy się wśród prawników od dawna. Część z nich wskazuje jednak na art. 91 pkt 4 k.p.c., zgodnie z którym pełnomocnictwo procesowe może obejmować również czynności wywołujące skutki materialnoprawne pod warunkiem, że są czynnościami podejmowanymi w ramach procesu. Szkopuł w tym, że same przepisy takiej interpretacji nie ułatwiają.
Patrycja Rojek-Socha
28.10.2023
Prawo cywilne