NSA: Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową bez CIT

CIT Doradca podatkowy Spółki

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową w trybie uproszczonym, czyli bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej i wydawania udziałów wspólnikom spółki przejmowanej, nie skutkuje powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

30.01.2023

NSA: To podatnik, nie urzędnik, musi odtworzyć dokumentację księgową po pożarze

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Obowiązek odtworzenia dokumentacji księgowej po pożarze spoczywa na podatniku, a nie na organach skarbowych. Tylko w przypadku, gdy podatnik ma problemy z jej odtworzeniem, bo np. kontrahent odmówi wydania duplikatu, podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o pomoc. Do takiego wniosku doszedł właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

26.01.2023

NSA: Autor skargi kasacyjnej uniemożliwił sądowi jej rozpoznanie

Prawnicy Doradca podatkowy

Skarga kasacyjna, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uniemożliwia Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu podjęcie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd I instancji. Do takiego wniosku doszedł NSA i oddalił jednostronicową skargę kasacyjną.

25.01.2023

NSA: Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, jeśli nie są one ostatecznie ustalone

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy podatkowe nie mogą orzekać o odpowiedzialności osób trzecich-wspólników spółki za jej zobowiązania, jeśli sąd uchylił decyzje wymiarowe dotyczące zobowiązań samej spółki. Organy podatkowe mają obowiązek zawiesić postępowanie w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

18.01.2023

Jeśli skarga kasacyjna nie spełnia wymogów, pełnomocnik nie uratuje jej występując przed NSA

Ordynacja Doradca podatkowy

Skarga jest bardzo ogólnikowa, nie nawiązuje do żadnego dokumentu z tych, które zostały wyłączone ze sprawy. Nie podano powodów, dlaczego kwestionuje się wyłączenie tych dokumentów. Nie spełnia ona podstawowych wymogów ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę podatnika dotyczącą odmowy dostępu do akt sprawy.

11.01.2023

NSA: WSA nie może orzekać w zakresie, jakiego nie kwestionował podatnik

Prawnicy Ordynacja PIT Doradca podatkowy

WSA, stwierdzając wbrew temu, czego żądał skarżący i wbrew treści skargi, że zarówno wierzytelność, jak i środki otrzymane w wyniku jej realizacji powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, wyszedł poza skargę. Przekroczył zatem uprawnienie, które daje mu prawo. Do takiego wniosku doszedł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny w ciekawej sprawie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu przy rozbiórce World Trade Center.

28.12.2022

NSA: Kara umowna za niedotrzymanie terminu umowy to nie kara za wadliwość

CIT Doradca podatkowy

Przepis wyłączający z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług nie obejmuje kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji. Możliwość zaliczenia tych kar do kosztów podatkowych powinna być rozpatrywana pod kątem ich związku z przychodami – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

23.12.2022

NSA: 12 tytułów wykonawczych za roczny podatek od nieruchomości i ogromne koszty egzekucyjne

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Doradca podatkowy

Czy można za niezapłacony za cały rok podatek od nieruchomości zapłacić 12 razy wyższe koszty egzekucyjne? Fiskus uważa, że tak. Tymczasem, między wysokością kosztów egzekucyjnych a podjętymi czynnościami organów egzekucyjnych musi zachodzić racjonalna zależność. Opłata manipulacyjna musi być zaś adekwatna do sprawy – orzekł NSA w siedmioosobowym składzie.

19.12.2022

Wszczęcie postępowania karnego skarbowego nie może być pozorne

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Sądy administracyjne muszą badać czynność wszczęcia postępowania karno-skarbowego w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe pod względem jego wykorzystania do nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Wyrok NSA potwierdza, że sądy pierwszej instancji nie dokonują dokładnej analizy sprawy.

15.12.2022

TSUE: Tajemnica zawodowa adwokata jest ważniejsza, niż zwalczanie nadużyć podatkowych

Prawnicy Doradca podatkowy

Adwokat nie musi informować o podatkowym planowaniu swojego klienta władz skarbowych ani innych uczestników tego planowania, jeśli naruszałoby to tajemnicę zawodową - wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydanego w belgijskiej sprawie. Sędziowie zinterpretowali dyrektywę, która nakazuje informowanie władz o schematach podatkowych.

08.12.2022

NSA: Żądanie informacji o podatnikach tylko w niezbędnym zakresie

Ordynacja Doradca podatkowy

Organy skarbowe mogą żądać od podatników tylko takich informacji, które mogą mieć wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego. Zakres informacji, jakich żądają na podstawie art. 45 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, jest zbyt szeroki, a przepis ten niedookreślony. Potwierdził to w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

08.12.2022

NSA: Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości wycofanej ze spółki to nadal przychód z działalności

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Skoro podatnik we wniosku o interpretację podał, że sprzedał nieruchomość wycofaną z działalności gospodarczej, to przychody z tej sprzedaży są przychodami z tej działalności. Przez sześć lat podlegają więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny, odnosząc się do wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przeniesienia jej na potrzeby własne wspólników.

05.12.2022

NSA: Doradca podatkowy wynajmujący auto za granicą nie płaci akcyzy

Prawnicy Akcyza Doradca podatkowy

Wynajem krótkoterminowy auta w Niemczech w celu przywozu dokumentów klienta do Polski nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego, czego domagały się organy skarbowe. Nie dochodzi w takiej sytuacji do rozporządzania samochodem jak właściciel. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

28.11.2022

McDonald’s wciąż wygrywa spory z fiskusem o stawkę VAT

VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Nie kończy się spór dotyczący opodatkowania VAT dań na wynos. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał bowiem tylko ogólne wytyczne dotyczące stawki VAT na czynności, które są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. Niedawny wyrok NSA może być jednak przełomem. Pojawia się bowiem możliwość skorygowania wcześniejszych, nieobjętych przedawnieniem okresów rozliczeniowych.

23.11.2022

NSA: Opłata cukrowa także od gratisowego napoju

Doradca podatkowy Finanse

Dodanie napojów w formie gratisu do sprzedaży, w związku ze spełnieniem przez kontrahenta określonych warunków, nie jest nieodpłatnym przekazaniem, a stanowi jedną transakcję oznaczającą obniżenie ceny całości towaru i podlega opłacie cukrowej – uznał we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. To pierwsza sprawa dotycząca tej opłaty.

22.11.2022

NSA: Termin na zgłoszenie nabycia spadku nie zależy od wieku spadkobiercy

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Jeżeli małoletni i reprezentujący go przedstawiciele ustawowi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o nabyciu własności rzeczy przez małoletniego, nie zgłoszą faktu nabycia własności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, to stracą uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nawet nieznaczne przekroczenie terminu pozostanie bez znaczenia.

21.11.2022

NSA: Zysk ze sprzedaży przyłączonego lokalu trzeba opodatkować

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Przyłączenie lokalu do innej większej nieruchomości lokalowej, której stał się on częścią, nie powoduje, że lokal ten przestał istnieć. Jeśli był on przedmiotem sprzedaży, jako część innej nieruchomości, to wartość przychodu ze sprzedaży tej części lokalu ustala się na podstawie aktu notarialnego sprzedaży całej nieruchomości. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

18.11.2022

PIT osób samotnie wychowujących dzieci pełen niejasności

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Samotni rodzice, także rozwodnicy, cały czas mają wątpliwości, jak rozliczać przysługującą im ulgę w PIT. Chodzi głównie o kwestie faktycznej opieki nad dzieckiem i zaangażowania drugiego rodzica. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku potwierdza istnienie problemu. Na szczęście, wbrew fiskusowi, sądy stają po stronie rodziców i pozwalają na korzystne rozliczenie.

16.11.2022

WSA: Pokrycie zobowiązań podwykonawców może być kosztem

CIT Doradca podatkowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł jednoznacznie - zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jest działaniem racjonalnym spółki. Umożliwia bowiem w pewnych sytuacjach zabezpieczenie źródła jej przychodu, a w innych – pomniejszenie straty. Takie wydatki mogą być więc kosztem uzyskania przychodu.

09.11.2022

WSA: Posiadanie dwóch lub więcej paszportów nie ma wpływu na procedurę TAX FREE

Domowe finanse VAT

Procedura TAX FREE umożliwia zwrot VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski podróżnym mającym stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej. Stałe miejsce zamieszkania jest weryfikowane na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość, w szczególności na podstawie paszportu. O zasadach korzystania z tej procedury wypowiedział się WSA w Białymstoku.

08.11.2022
1  2  3  4  5    134
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski