Ulga na ekspansję bez wynagrodzenia pracowników

CIT PIT Doradca podatkowy

Firma korzystająca z ulgi na ekspansję odliczy wydatki na zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie i wyżywienie pracowników w związku z wyjazdem na targi. Nie odliczy jednak wydatków na wynagrodzenie pracowników - orzekł w pierwszym takim wyroku WSA w Białymstoku, przyznając rację fiskusowi. Według ekspertów, takie ograniczenie nie wynika z przepisów, a wcześniej fiskus zgadzał się na potrącenie kosztów pracowniczych.

22.02.2024

Coraz więcej sporów o VAT od aportu do gminnej spółki

Finanse samorządów VAT

Ministerstwo Finansów nie zmienia stanowiska w zakresie opodatkowania aportu wnoszonego przez gminy do spółek komunalnych. Uznaje, że samorządy powinny w każdej sytuacji płacić VAT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że gminy mogą działać w odmiennym charakterze: wykonywać zadania publiczne albo prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania publiczne. I tylko w drugiej sytuacji powinny płacić VAT. Spory rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

21.02.2024

TSUE wskazuje, jak dochować należytej staranności

VAT Prawo unijne

Dochowanie należytej staranności w zakresie rozliczenia VAT posiada kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości i zgodności operacji gospodarczych z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Staranne działanie podatnika przekłada się również na efektywność finansową przedsiębiorstwa oraz na bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji gospodarczych.

12.02.2024

WSA: Usługi w zakresie nauki pływania bez zwolnienia z VAT

VAT Małe i średnie firmy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem wspólników spółki cywilnej, którzy uważali, że jeśli uzyskają status jednostki objętej systemem oświaty, to będą mogli korzystać ze zwolnienia od podatku przy świadczeniu usług w zakresie nauki pływania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę. Uznał, że usługi nauki pływania nie stanowią kształcenia powszechnego, więc nie spełniają przedmiotowego charakteru zwolnienia, jakim jest kształcenie i wychowanie.

08.02.2024

TSUE: Za puste faktury odpowiada pracownik, który je wystawił

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

W sytuacji gdy pracownik podatnika VAT wystawił fałszywą fakturę, posługując się tożsamością pracodawcy bez jego wiedzy i zgody, pracownika tego należy uznać za osobę wykazującą VAT w rozumieniu art. 203, chyba że firma nie dochowała należytej staranności, rozsądnie wymaganej w celu kontrolowania działań pracownika. Tak orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, rozpatrując pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego.

30.01.2024

Stawki amortyzacyjne można korygować wstecz - aż do przedawnienia

CIT PIT

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł po raz kolejny, że dopuszczalne jest wsteczne korygowanie stawek amortyzacji podatkowej za lata, które nie uległy jeszcze przedawnieniu. Spółka może w trakcie danego roku zdecydować o obniżeniu takiej stawki ze skutkiem od początku roku. Korekta stawek pozwoli poprawić sytuację finansową przedsiębiorców, którzy ponieśli straty m.in. w wyniku pandemii Covid-19.

29.01.2024

NSA: Nieruchomość w ewidencji środków trwałych ma związek z biznesem

Podatki i opłaty lokalne Nieruchomości

Sam fakt posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę nie wystarczy do uznania jej związku z działalnością gospodarczą. W ustaleniu takiego związku przydatne jest to, czy nieruchomość wprowadzona została do ewidencji środków trwałych. Rozbiórka linii kolejowej wyklucza możliwość realizowania przewozów, ale nie pozbawia związku tych nieruchomości z działalnością gospodarczą spółki – uznał niedawno Naczelny Sąd Administracyjny.

25.01.2024

Nie można opodatkować trzy razy jednej transakcji

PIT

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił interpretację, zgodnie z którą pracownik otrzymujący akcje spółki matki polskiego przedsiębiorcy miałby trzykrotnie zapłacić podatek: w momencie otrzymania praw do akcji, otrzymania akcji oraz ich zbycia. To dobra wiadomość dla pracowników oraz spółek oferujących im programy motywacyjne. Na finał sprawy trzeba było jednak czekać ponad trzy lata.

22.01.2024

Zakwaterowanie nie jest przychodem pracownika - zmiana linii orzeczniczej

PIT Prawo pracy Podatki międzynarodowe

Wartość bezpłatnego zakwaterowania nie jest przychodem pracownika, którego pracodawca oddelegował do wykonywania zadań za granicą. Takie stanowisko zajął po raz kolejny Naczelny Sąd Administracyjny, uzasadniając, że skoro zgodnie z dyrektywą UE świadczenia rzeczowe nie stanowią elementu wynagrodzenia, to nie stanowią też podstawy opodatkowania. Według ekspertów to zmiana linii orzeczniczej, która może też być podstawą wystąpień o zwrot nadpłaty.

19.01.2024

Po wyrokach NSA trudniej będzie skorzystać z preferencji w podatku u źródła

CIT

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał fiskusowi rację w kwestii odmowy stosowania preferencji w podatku u źródła. Sąd zgodził się, że organ podatkowy może odmówić wydania opinii w tej sprawie, opierając się na pojęciach nieokreślonych, takich jak uzasadnione wątpliwości. Według ekspertów, powstają wątpliwości co do funkcjonowania opinii w tym kształcie, a zakres obowiązku podatkowego nie może być kształtowany w oparciu o przeczucia.

21.12.2023

Firma odliczy wydatki na blog, nawet niezwiązany z profilem jej działalności

CIT PIT

Wydatki związane z prowadzeniem firmowego bloga mają związek z przychodami spółki i podlegają odliczeniu - orzekł WSA w Warszawie. Dotyczy to zarówno kosztów obsługi informatycznej, jak też kosztów opisywanych na blogu podróży. Jak wynika z wyroku, im większa klikalność bloga o tematyce lifestylowej, tym większe przychody może uzyskać spółka. To już kolejny wyrok korzystny dla podatników. Inne zdanie ma w tej kwestii fiskus.

20.12.2023

Laptop w wynajętym mieszkaniu to nie zagraniczny zakład

PIT Podatki międzynarodowe

Ukraiński informatyk, który świadczy zdalnie usługi na rzecz zagranicznego kontrahenta, nie rozlicza w Polsce dochodów z zagranicznego zakładu – orzekł WSA we Wrocławiu, wbrew stanowisku fiskusa. Zgodnie z orzeczeniem sądu, aby powstał zakład, czyli stała placówka, nie wystarczy laptop i wynajmowanie pokoju przez trzy miesiące. Eksperci zwracają uwagę, że rozliczenie cudzoziemców od początku budzi wiele wątpliwości.

12.12.2023

WSA: Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT nie zwalnia z kosztów sądowych

Ordynacja VAT

Spółka wniosła skargę kasacyjną i jednocześnie zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych z uwagi na trudną sytuację finansową i majątkową. Jednym z argumentów było wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał jednak, że okoliczność ta nie przemawia za przyznaniem prawa pomocy, ponieważ wykreślenie z tego rejestru nie jest równoznaczne z zakończeniem bytu spółki.

01.12.2023

Gmina nie zapłaci VAT od aportu do spółki komunalnej

VAT Doradca podatkowy Nieruchomości

Gmina nie działa w charakterze podatnika VAT, wnosząc aportem nieruchomość do spółki komunalnej, w której posiada 100 proc. udziałów. Celem transakcji jest bowiem realizacja gminnego programu mieszkaniowego. Gmina nie zapłaci więc VAT od tej operacji - orzekł WSA w Gdańsku. To już kolejny wyrok korzystny dla samorządów, które może doprowadzić do zmiany praktyki organów podatkowych.

24.11.2023

Definicja działalności badawczo-rozwojowej - fiskus odmawia interpretacji

CIT PIT Doradca podatkowy

W przypadku, gdy przepis prawa podatkowego odsyła bezpośrednio do przepisów ustaw pozapodatkowych, organy podatkowe są zobowiązane do tego, aby się do nich ustosunkować. Tak wynika z jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która ukształtowała się w wyniku odmowy przez organy podatkowe wydawania interpretacji podatkowych. Organy z tą linią się jednak nie zgadzają, a proces odmowy wydawania interpretacji trwa nadal. Z tym problemem obecnie borykają się podatnicy występujący o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

21.11.2023

NSA wydał uchwałę, która będzie dla stron przestrogą przed niedotrzymywaniem terminów

Prawnicy

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął w składzie siedmiu sędziów (sygn. II GPS 2/22) kwestię wstrzymania wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji. Zgodnie z uchwałą, w postępowaniu sądowo-administracyjnym, zainicjowanym skargą na postanowienie m.in. stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania, nie jest dopuszczalne wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji.

14.11.2023

Rzecznik generalny TSUE po stronie Komisji Europejskiej w sporze dotyczącym Apple

Prawo unijne

Zdaniem rzecznika generalnego TSUE Giovanniego Pitruzzelli Trybunał powinien uchylić wyrok Sądu Unii Europejskiej w sprawie przyznanych przez Irlandię preferencji podatkowych dla spółek z grupy Apple. Komisja Europejska stwierdziła, że była to niedozwolona pomoc dla tych spółek i nakazała jej zwrot. Sąd UE przyznał rację Irlandii, stwierdzając nieważność decyzji Komisji. Spór rozstrzygnie wyrok TSUE.

09.11.2023

NSA: Opłaty egzekucyjne są przychodem budżetu, a nie komorników

Finanse publiczne Finanse

Daninami publicznymi od 1 stycznia 2019 r. są wszystkie pobierane od tego dnia opłaty egzekucyjne, w tym również na podstawie ustawy z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Z tak określonego zakresu niepodatkowych należności budżetowych wyłączono te opłaty, które zostały prawomocnie ustalone przed dniem 1 stycznia 2019 r. – stwierdził w poniedziałkowej uchwale Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. III FPS 1/23).

31.10.2023

NSA odmówił podjęcia uchwały o odpowiedzialności członków zarządu

Ordynacja

Rozstrzyganie zagadnień dotyczących odpowiedzialności członków zarządu powinno następować w odniesieniu do konkretnych okoliczności faktycznych, przy uwzględnieniu zebranych dowodów w sprawie, a to powinno należeć do składu trzech sędziów – uznał Naczelny Sąd Administracyjny, odmawiając podjęcia uchwały w tej sprawie (sygn. III FPS 2/23).

31.10.2023

Choroba psychiczna jako przesłanka przywrócenia terminu

Ordynacja

Pogląd, że przewlekła choroba nie usprawiedliwia złożenia odwołania po terminie, nie jest adekwatny w stosunku do chorób psychicznych. Ich objawy mogą wiązać się z utratą możliwości rozpoznania przez osobę chorą sytuacji, w której się znajduje oraz pokierowania swoim postępowaniem, a więc wyłączyć zawinienie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

30.10.2023
1  2  3  4  5    135