W odwołaniu od decyzji naczelnika urzędu skarbowego określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, strona wniosła o zawieszenie postępowania do czasu rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych od wyroków w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniach wszczynających postępowania podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług oraz w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego do czasu rozstrzygnięcia kwestii błędu pisarskiego. Strona twierdziła, że powyższe sprawy stanowią zagadnienie wstępne.

 

Postępowanie odwoławcze nie zostało zawieszone

Dyrektor izby administracji skarbowej odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego, ponieważ uznał, że rozpoznanie skarg kasacyjnych nie warunkuje kontynuowania postępowania odwoławczego w sprawie wymiarowej. Strona wniosła zażalenie na wydane w tej sprawie postanowienie, ale organ utrzymał w mocy swoje rozstrzygnięcie. Nie zakończyło to sporu, ponieważ strona postanowiła wnieść skargę. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który stwierdził, że zagadnienie stanowiące przedmiot powołanych skarg ma tylko pośredni związek z przedmiotem sprawy głównej i w związku z tym nie ma charakteru zagadnienia wstępnego. W świetle powyższego, skarga została oddalona. Wydany wyrok został jednak zaskarżony kasacyjnie.

Czytaj także: Ministerstwo zapowiada zmiany w ordynacji podatkowej >>>

 

Istota zawieszenia postępowania

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zgodnie z art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Przepis ten dotyczy więc przypadków, w których rozstrzyganie kwestii wstępnej, w odrębnym postępowaniu oraz przez inny podmiot, wykracza poza przedmiot sprawy, którą prowadzi organ. Natomiast rozstrzygnięcie w sprawie głównej jest uzależnione od rozpoznania kwestii wpadkowej, a zatem od wyniku postępowania w innej sprawie. Sąd podkreślił, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu wskazanego przepisu może być wyłącznie kwestia prawna, która dotyczy istotnej dla sprawy przesłanki decyzji.

Czytaj też w LEX: Decyzja podatkowa - jej wykonanie oraz wstrzymanie wykonania w przykładach >

Nowość
Nowość

Roman Hauser, Stefan Babiarz

Sprawdź  

Sprostowanie błędu pisarskiego nie jest przesłanką

NSA ocenił, że wydanie rozstrzygnięć dotyczących sprostowania błędu pisarskiego w postanowieniu o wszczęciu postępowania podatkowego, nie ma znaczenia w rozstrzyganej sprawie głównej, której przedmiotem jest wymiar zobowiązania podatkowego. Kwestia ta w żaden sposób nie rzutuje na rozstrzygnięcie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, więc nie jest spełniona podstawowa przesłanka z art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, czyli uzależnienie rozstrzygnięcia od zagadnienia badanego w innym postępowaniu. Tym samym niezależnie od losów postępowania w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej, postępowanie w przedmiocie wymiaru podatku może się toczyć i zmierzać do wydania ostatecznej decyzji. Mając powyższe na uwadze, NSA oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA z 25 stycznia 2024 r., sygn. akt II FSK 419/23