Dorian Lesner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo oraz studia licencjackie na kierunku Administracja. Nagradzany przez Rektora UG za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz środowiska akademickiego.

Z Wolters Kluwer Polska współpracuje od października 2015 r.

Artykuły autora

WSA: Wiadomość o konsekwencjach nieterminowej płatności nie narusza RODO

RODO

Spółka poinformowała klienta, że do dnia wysłania wiadomości nie odnotowano wpłaty należności i wskazała na konsekwencje jej nieuregulowania w terminie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że cel przesłanej informacji był bezpośrednio związany z wykonywaniem umowy, więc przetwarzanie danych osobowych miało podstawę prawną. Oznacza to, że organ nie mógł ukarać spółki upomnieniem.

22.07.2024

WSA: Tymczasowy pełnomocnik szczególny nie może wnieść skargi za spółkę

Ordynacja Spółki Prawo gospodarcze

Z uwagi na brak organów umocowanych do reprezentowania spółki, skarga w jej imieniu została podpisana przez tymczasowego pełnomocnika szczególnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że pełnomocnik ten jest ustanawiany w postępowaniu podatkowym i dla realizacji celów tego postępowania. Tym samym nie mógł on reprezentować spółki przed sądem, więc skarga została odrzucona.

18.07.2024

WSA: Prezes zarządu mógł samodzielnie złożyć odwołanie

Spółki Prawo gospodarcze

Spółka posiadała jednoosobowy zarząd. W Krajowym Rejestrze Sądowym wskazano jednak, że do składania oświadczeń wymagane było współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że ujawniony sposób reprezentacji obowiązuje jedynie w przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, więc jedyny członek zarządu mógł samodzielnie złożyć odwołanie.

14.07.2024

NSA: Oddanie zarządzania spółką nie zwalnia członka zarządu z odpowiedzialności

Spółki Prawo gospodarcze

Jednym z obowiązków członka zarządu jest prowadzenie spraw spółki, w tym finansowych. Obowiązek ten ma osobisty charakter, więc oddanie zarządzania spółką osobie spoza zarządu lub godzenie się na to, nie zwalnia z obowiązków wynikających z pełnionej funkcji i odpowiedzialności za ich niedopełnienie. Okoliczność ta nie może więc stanowić przesłanki zwalniającej z odpowiedzialności za zaległości podatkowe - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

11.07.2024

NSA: Rejestr przedsiębiorców jest jawny, ale strona musi dostarczyć odpis

Spółki Prawo gospodarcze

Osoby uprawnione do działania w imieniu osób prawnych powinny wykazać to prawo stosownym dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Dokumentem tym w przypadku spółki prawa handlowego jest co do zasady odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr ten jest jawny, ale nie oznacza to, że sąd może zastępować stronę i uzupełniać za nią braki formalne składanych pism.

08.07.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    281