WSA: Bank i Biuro Informacji Kredytowej muszą usunąć dane osobowe niedoszłego kredytobiorcy

Rynek i konsument Finanse RODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazał, by SKOK i BIK usunęły dane osobowe, które zostały uzyskane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka. Organ ocenił, że odpadła przesłanka legalizująca dalsze przetwarzanie danych, ponieważ nie doszło do zawarcia umowy kredytu. WSA w Warszawie nie uznał argumentów instytucji, że dane były potrzebne do obrony roszczeń oraz budowy modeli scoringowych.

05.07.2022

SN odpowie, czy odszkodowanie z OC można obniżyć o rabaty

Prawo cywilne

Czy zakład ubezpieczeń może obniżyć należne odszkodowanie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku kolizji o rabaty oraz ulgi na części i materiały służące do naprawy pojazdu? Czy poszkodowany ma obowiązek ugodzić się z zakładem, aby zminimalizować szkodę? Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowie na te pytania w formie uchwały.

29.06.2022

WSA: Zadania inspektora ochrony danych mogą przesądzać o udostępnieniu informacji o jego zarobkach

Administracja publiczna Prawo pracy RODO

Prawo do prywatności nie zawsze będzie blokować udostępnienia informacji o wynagrodzeniu inspektora ochrony danych. Jeśli osoba zajmująca to stanowisko ma rzeczywisty wpływ na kształtowanie spraw publicznych, należy uznać, że pełni funkcję publiczną. Tym samym informacja o wysokości pensji, poza ewentualnymi składnikami wynikającymi ze statusu rodzinnego lub socjalnego, ma związek z pełnieniem tej funkcji.

20.06.2022

SN: Bank złamał dobre obyczaje, ale umowa frankowa nadal może być ważna

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Wyeliminowanie niedozwolonych klauzul z umowy kredytowej dotyczących przeliczenia kursu waluty obcej z niejasną marżą pozwalają na utrzymanie takiej umowy w mocy - orzekł Sąd Najwyższy. Wbrew temu jak oceniły sporną umowę frankową sądy obu instancji. Pewne jest, że interes pożyczkobiorców został naruszony, tyle że teraz sąd musi ustalić, co było żądaniem powodów.

01.06.2022

SA: Zwrot bankowi kapitału z kredytu indeksowanego w euro po potrąceniu

Prawo cywilne Rynek i konsument

Bank udzielający kredytu hipotecznego indeksowanego w euro wystąpił o zwrot kapitału po unieważnieniu umowy z klientami. Sąd Apelacyjny orzekł, że należało potrącić wierzytelność pozwanych wynoszącą bezspornie 106 tys. zł przy zastosowaniu jednakże teorii dwóch kondykcji. Jednak sąd nie jest uprawniony do kreowania postanowień umownych, które mogłyby zastąpić niedozwolone klauzule.

26.05.2022

WSA: Kompleks garaży może uzupełnić zabudowę mieszkaniową

Administracja publiczna Budownictwo

Inwestor planował budowę kompleksu garaży, który byłby uzupełnieniem dla zabudowy mieszkaniowej. Napotkał jednak opór ze strony lokalnych władz. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ocenił, że kontynuacja funkcji zabudowy nie może być traktowana wąsko. Nie jest więc wykluczone, że działalność usługowa może harmonizować z zabudową mieszkaniową.

14.05.2022

SN: Niezgłoszone w terminie zmiany w umowie spółki bez skutków

Prawo cywilne Spółki

Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie została zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia jej dokonania, nie wywołuje skutków prawnych - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podejmując uchwałę w składzie trzech sędziów. Sąd oceniał charakter prawny podwyższenia kapitału, a przy okazji - nazwy, siedziby i reprezentacji.

10.05.2022

Sąd UE: Pomoc publiczna potrzebna dla skomunikowania rumuńskich regionów

Finanse publiczne Prawo gospodarcze Prawo unijne

Sąd UE utrzymał w mocy decyzję Komisji zatwierdzającą pomoc na ratowanie w wysokości 36,66 mln euro przyznaną przez Rumunię przedsiębiorstwu lotniczemu TAROM. Pomoc ta jest zgodna z rynkiem wewnętrznym, ponieważ ma ona na celu uniknięcie trudności społecznych, jakie przerwanie świadczenia usług przez spółkę TAROM mogłoby spowodować dla skomunikowania rumuńskich regionów.

05.05.2022

SN: Tylko rok na nałożenie kary dla stacji telewizyjnych

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Kary pieniężnej za brak w programach telewizyjnych audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych nie można nałożyć, jeżeli od naruszenia przez nadawcę tego obowiązku do daty nadania do nadawcy decyzji o nałożeniu kary upłynął rok - taka jest konkluzja wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Termin liczy się od wydania decyzji, a nie doręczenia.

25.04.2022

Strasburg: Cofnięcie koncesji telewizyjnej nie naruszyło Konwencji

Administracja publiczna Ochrona konkurencji

Odebranie koncesji na działalność stacji telewizyjnej ze względu na brak obiektywizmu przy emisji programów informacyjnych nie naruszyło wolności wyrażania opinii - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Według ETPC, takie decyzje muszą każdorazowo podlegać ocenie z punktu widzenia zachowania równowagi pomiędzy interesami prywatnymi a publicznymi obecnymi w danej sprawie.

20.04.2022

NSA: Nie wystarczy zrezygnować z bycia w zarządzie, by uniknąć długów spółki

Spółki Prawo gospodarcze

Były członek zarządu bronił się przed odpowiedzialnością za długi spółki wskazując, że nie pełnił swojej funkcji w okresie, w którym upływał termin płatności zaległości podatkowej. Fiskus twierdził jednak, że złożona przez niego rezygnacja nie była skuteczna. NSA wskazał, że miarodajną chwilą dla oceny rezygnacji jest złożenie oświadczenia woli w taki sposób, by spółka mogła się z nim zapoznać.

19.04.2022

NSA: Przedsiębiorstwo energetyczne musi ujawnić, kogo sponsoruje

Spółki Finanse

Przedsiębiorstwo energetyczne nie chciało ujawnić komu udziela wsparcia finansowego. Sądy administracyjne były jednak zgodne, że spółka wykonuje zadania publiczne. Tym samym informacje o tym komu, na jakich zasadach i w jakiej wysokości są przyznawane środki na umowy sponsoringowe, darowizny i partnerstwa stanowią informację o sposobie gospodarowania majątkiem publicznym.

16.04.2022

SN wyjaśni, czy sąd może poprawić błąd w nazwie pozwanej spółki

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Spółki

Sąd Okręgowy w Poznaniu ma wątpliwości, czy można sprostować pomyłkę w nazwie pozwanej spółki, gdy w wyroku sądu pierwszej instancji widnieje pozwana, której dane dotyczące NIP, władz zarządu, a także siedziby nie zgadzają się z danymi spółki, która wniosła apelację. Problem dotyczył sprostowania świadectwa pracy osoby tam zatrudnionej.

13.04.2022

SN: Przedawnienie roszczeń syndyka SKOK po trzech latach

Prawo cywilne Rynek i konsument

W stosunku do byłego członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej syndyk kasy nie może domagać się wyrównania różnicy między wkładem zadeklarowanym, a wkładem wpłaconym. Ponadto - roszczenia syndyka masy upadłości spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przedawniają się w terminie trzy – letnim, a nie 10 – letnim - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego.

08.04.2022

SN: Nie dotrzymał terminu, skarga nadzwyczajna odrzucona

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Skarga nadzwyczajna wniesiona do Sądu Najwyższego nie może służyć przywracaniu utraconych z własnej winy terminów. Celem jej jest bowiem zapewnienie zgodności orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych z Konstytucją RP - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i mimo rażącej obrazy przepisów prawa nie uwzględniła skargi wniesionej przez Prokuratora Generalnego, nie uchyliła też wyroku sądu.

01.04.2022

SA: Tajemnicza rola zagranicznego przedsiębiorcy w polskich spółkach

Prawo karne Spółki Prawo gospodarcze

Mając 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółki oskarżony musiał wiedzieć, że dla wykonywania jakichkolwiek czynności trzeba mieć umocowanie, poprzez zatrudnienie albo udzielenie odpowiedniego pełnomocnictwa - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie i uchylił wyrok do ponownego rozpoznania. Sąd pierwszej instancji ustali więc, jaką rzeczywistą rolę pełnił obywatel estoński w polskich spółkach.

28.03.2022

WSA: Przedsiębiorca stracił zezwolenie za butelkę wódki

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prawodawca nie różnicuje skutków nieprzestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych od stopnia szkodliwości społecznej konkretnego naruszenia lub od ich ilości. Oznacza to, że sprzedaż nieletniemu choćby jednej butelki alkoholu jest podstawą do cofnięcia placówce handlowej zezwolenia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

26.03.2022

WSA: E-mail z informacją o odejściu z pracy może naruszyć RODO

Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO

Przełożony rozesłał e-maila o odejściu z pracy jednego z pracowników. Wysłanie tej wiadomości do współpracowników było uzasadnione i nie naruszyło przepisów o ochronie danych osobowych. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy e-mail trafia na adres klienta spółki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

21.03.2022

SO: Trzeba zapłacić za remont łodzi, która nie pływa

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Przyjmujący zamówienie naprawy łodzi żąda zapłaty i sąd ją zasądza, gdyż zamawiający odmówili zgody na wykonanie nieprzewidzianych wcześniej prac niezbędnych dla osiągnięcia uzgodnionego rezultatu umowy o dzieło. Należy to traktować jako odstąpienie od umowy przez pozwanych - stwierdził sąd drugiej instancji i uwzględnił powództwo o zapłatę.

19.03.2022

SN chroni prawa majątkowe członków upadłych spółdzielni

Prawo cywilne Nieruchomości

Sąd Najwyższy uwzględnił pierwszą spośród 56 skarg nadzwyczajnych Prokuratora Generalnego od wpisów hipoteki przymusowej na lokalach po upadłej spółdzielni mieszkaniowej. Postanowił wykreślić wpis z hipoteki. SN potwierdził, że księga wieczysta lokalu nabytego na własność na skutek sprzedaży upadłościowej nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, nie może być obciążana hipoteką ustanowioną dla zabezpieczenia długów likwidowanej spółdzielni.

08.03.2022
1  2  3  4  5    65
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski