TSUE: Znak towarowy można zarejestrować, jeśli ryzyko pomyłki jest niskie

Rynek Prawo unijne Własność przemysłowa

Jeśli używanie jednego znaku towarowego nie będzie powodowało czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku już funkcjonującego na rynku, nie ma przeszkód, by go zarejestrować. Każda taka sprawa jest jednak badana indywidualnie. To kluczowy wniosek z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

12.06.2024

WSA: Zgoda właścicieli nie była konieczna, by uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Prawo gospodarcze

Wyrażenie zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie zawsze mieści się w zakresie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a jedynie wówczas, gdy prowadzi do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania części nieruchomości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że w przypadku kontynuacji dotychczasowego przeznaczenia części nieruchomości, nie jest wymagane przedłożenie uchwały właścicieli lokali.

08.06.2024

TSUE: Firma bezprawnie wykluczona z przetargu ma prawo do odszkodowania

Zamówienia publiczne Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w czwartek, że zgodnie z prawem unijnym firma, która została bezprawnie wykluczona z przetargu może żądać odszkodowania z tytułu utraty szansy na zamówienie, nawet jeśli przepisy krajowe stanowią inaczej. Zostało to bowiem unormowane w dyrektywie, którą państwa członkowskie miały wdrożyć do swojego porządku prawnego.

06.06.2024

TSUE: McDonald’s stracił unijny znak towarowy Big Mac dla towarów drobiowych

Prawo unijne Własność przemysłowa

Jeśli przedsiębiorstwo nie wykaże rzeczywistego używania znaku towarowego na terytorium Unii Europejskiej przez nieprzerwany okres pięciu lat w odniesieniu do niektórych towarów i usług, może stracić do niego prawo. To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nawiązującego do produktu znanej sieci fast-foodów. Firma może jeszcze odwołać się od orzeczenia.

05.06.2024

TSUE: Przedsiębiorca musi wyraźnie informować o obowiązku zapłaty w internecie

Rynek i konsument Prawo unijne

Przedsiębiorca musi jasno poinformować konsumenta o tym, że poprzez złożenie zamówienia zobowiązuje się dokonać płatności. Powinno być to wyraźnie zaznaczone przy finalizowaniu zamówienia, nie tylko w regulaminie. Jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązku udzielenia informacji, konsument nie jest związany umową. To sedno wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który odpowiadał na pytanie niemieckiego sądu.

04.06.2024

NSA: Brak powodzenia licytacji nie świadczy o bezskuteczności egzekucji

Spółki Prawo gospodarcze

Bezskuteczność egzekucji wobec majątku spółki powinna wynikać z niebudzących wątpliwości dowodów, a nie przypuszczeń. Takim dowodem nie może być okoliczność, że licytacja nieruchomości nie powiodła się. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że nawet jeżeli dwukrotna licytacja nie doprowadziła do sprzedaży nieruchomości, nie oznacza to, że nie jest możliwa jej sprzedaż w ramach egzekucji.

04.06.2024

NSA: Prokurent oddziałowy był umocowany do udzielenia pełnomocnictwa

Spółki Prawo gospodarcze

Spór dotyczył pełnomocnictwa do reprezentowania spółki, które zostało udzielone profesjonalnemu pełnomocnikowi przez prokurenta oddziałowego samoistnego. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że prokura jest pełnomocnictwem szczególnego rodzaju o ustawowo określonym zakresie umocowania. Natomiast wszelkie działania prokurenta oddziałowego samoistnego odnoszą skutek bezpośrednio wobec spółki, o ile mieszczą się w granicach umocowania wynikającego z udzielonej prokury.

03.06.2024

WSA: Skarga nie może dotyczyć sposobu zatrudniania przez administratora

RODO

Przedmiotem indywidualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie może być kontrola stosowanych przez administratora danych ogólnych praktyk i sposobu zatrudniania. Funkcją tej skargi jest bowiem egzekwowanie przestrzegania przepisów w operacjach przetwarzania danych, które bezpośrednio wpływają na osobę, której przetwarzane dane dotyczą.

30.05.2024

NSA: Przedsiębiorca nie zmienił wpisu w CEIDG, więc został wykreślony

Prawo gospodarcze

Wpis przedsiębiorcy w CEIDG wzbudził wątpliwości skarbówki, która poinformowała o tym ministra właściwego do spraw gospodarki. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w przypadku powzięcia przez organ informacji o tym, że wpis do ewidencji zawiera dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, wzywa on przedsiębiorcę do dokonania odpowiedniej zmiany. Bierność w tym zakresie może skutkować wykreśleniem z CEIDG.

27.05.2024

SN: Koszty ryczałtu syndyka nie podlegają rozliczeniu ani kontroli sądu

Prawo cywilne Upadłość

Poniesione przez wierzyciela zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego, wynikłe ze zgłoszenia wierzytelności po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania tych wierzytelności, nie wchodzą do masy upadłości, a ich wydatkowanie przez syndyka nie podlega kontroli przez sędziego komisarza w ramach rozpoznania sprawozdania rachunkowego – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

23.05.2024

SN: Rabaty i upusty przy naprawie samochodu

Prawo cywilne

Sąd Najwyższy w składzie siedmiorga sędziów podjął 8 maja br. uchwałę, według której, jeżeli poszkodowany poniósł koszty naprawy pojazdu lub zobowiązał się do ich poniesienia, wysokość odszkodowania z ubezpieczenia OC powinna odpowiadać tym kosztom, chyba że w danych okolicznościach są one nieuzasadnione. Wysokość odszkodowania nie zależy od ulg i rabatów możliwych do uzyskania przez poszkodowanego od podmiotów współpracujących z ubezpieczycielem.

08.05.2024

NSA: Punktem odniesienia dla inwestycji może być wyłącznie legalna zabudowa

Budownictwo

Dla ustalenia porządku planistycznego ma znaczenie to, jak kształtuje się zabudowa danego terenu, ale także, czy została zrealizowana zgodnie z prawem. Dlatego punktem odniesienia dla inwestycji, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy może być wyłącznie legalna zabudowa. Do podważenia jej legalności nie wystarczą gołosłowne twierdzenia o samowoli budowlanej. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

07.05.2024

SN: Po pandemii twórcom trzeba zapłacić tantiemy

Prawo cywilne

Wstrzymanie pobierania wynagrodzeń, o którym mowa w ustawie z marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku zapłaty tych wynagrodzeń – taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. I dodał, że zwolnienie z obowiązku zapłaty tych wynagrodzeń może wynikać z umowy łączącej przedsiębiorcę z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, ewentualnie z orzeczenia sądu.

06.05.2024

NSA: Właściciel nieruchomości musiał wiedzieć o wycince okazałych drzew

Środowisko

Bezprawne usunięcie drzew stanowi delikt administracyjny, w którym nie bada się stopnia zawinienia strony, ani nieokreślonych ustawowo okoliczności, które mogłyby wyłączyć odpowiedzialność w tym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nie można było uznać, że do wycięcia drzew doszło bez wiedzy i zgody właściciela nieruchomości, ponieważ były one okazałe oraz zostały naniesione na mapie ewidencyjnej.

04.05.2024

SN: Hałas z lotniska to szkoda i zmniejszenie wartości nieruchomości

Prawo cywilne

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie trzech sędziów podjęła uchwałę, z której wynika, że w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę. A szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek rozbudowy okolicznego lotniska.

30.04.2024

NSA: Zleceniobiorca zapłaci karę za nielegalną wycinkę drzew

Środowisko

Zleceniobiorca miał szereg wątpliwości co do zakresu wycinki, ale pomimo tego przystąpił do prac. Okoliczność ta świadczy o tym, że to na nim ciąży odpowiedzialność za nielegalną wycinkę drzew i powinien on być adresatem decyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że od podwykonawcy zajmującego się profesjonalnie wycinką drzew należy oczekiwać, że uzyska szczegółowe wyjaśnienia na temat przedmiotu zlecenia.

29.04.2024

SN: Sprzedaż spółki pozbawia rodziny zadośćuczynienia za śmierć bliskiego

Prawo cywilne Prawo pracy

Dochowanie należytej staranności przy nabywaniu spółki chroni nowego właściciela przed spłatą zobowiązań zaciągniętych przez poprzedniczkę prawną – taki jest sens wyroku Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Izba rozpoznawała skargę kasacyjną rodziny, której mąż i ojciec zmarł w wyniku wypadku w zakładzie pracy, a bliscy domagali się wypłaty zadośćuczynienia za utraconą więź emocjonalną.

05.04.2024

WSA: Ustalenie właściciela obiektu zajmującego drogę nie wystarczy, by wymierzyć karę

Drogi

Z przepisów nie wynika, kto jest zobowiązany do uiszczenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, a jedynie, że zarządca drogi jest zobowiązany do wszczęcia postępowania i wymierzenia kary. Tym samym kwestia tego, kto będzie adresatem decyzji zależy od konkretnych okoliczności sprawy. Organ powinien więc podjąć wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

03.04.2024

NSA: Ustanie bytu spółki bez wpływu na odpowiedzialność zarządu

Spółki Prawo gospodarcze

Były członek zarządu kwestionował decyzję, w której orzeczono o jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W skardze kasacyjnej wskazał, że jeszcze przed wszczęciem postępowania, spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że likwidacja spółki nie stanowi okoliczności wyłączającej odpowiedzialność byłego członka zarządu za jej zobowiązania.

19.03.2024

WSA: Stosunki właścicieli lokali z deweloperem bez wpływu na obowiązki wspólnoty

Budownictwo

Wspólnota mieszkaniowa nie zgadzała się z rozstrzygnięciem, w którym nakazano jej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że organ, zauważając nieodpowiedni stan techniczny, ma obowiązek wydać decyzję i sformułować adekwatne nakazy. Decyzja ta ma charakter autonomiczny względem ewentualnego skorzystania przez właścicieli lokali z uprawnień o charakterze cywilnym.

21.02.2024
1  2  3  4  5    65