SN: Zakaz handlu w niedzielę obejmuje też wypożyczalnie, jeśli omijają prawo

Prawo karne Rynek i konsument

Możliwość handlu w niedziele i święta nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, a także wypożyczalnia książek. Tym samym Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Prokuratora Generalnego, który uznał, że wyrok sądu okręgowego rażąco narusza prawo i należy go uchylić.

17.09.2023

SA: Umowa składu naruszona, węgiel zniknął – odszkodowania nie ustalono

Prawo cywilne

Umowa rozładunku i składu węgla nie została prawidłowo wykonana. Nadzór był niewłaściwy, gdyż po zważeniu okazało się, że brakuje ponad 2 tys. ton węgla. Powstał problem odpowiedzialności i odszkodowania za niedobory spółki. Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżony wyrok sądu i nakazał analizę, czy pozwany poniósł szkodę. W przypadku aktu notarialnego poddania się egzekucji i powództwa przeciw-egzekucyjnego dłużnika, to na pozwanym spoczywa ciężar dowodu.

13.09.2023

NSA: Informacja o premiach nie była tajemnicą przedsiębiorcy

Spółki Finanse

Spółka twierdziła, że informacje o wypłaconych premiach i nagrodach stanowią tajemnicę przedsiębiorcy. Natomiast ich ujawnienie może mieć wpływ na potencjalne kształtowanie się cen akcji. Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielił jednak tej oceny i podkreślił, że sporne informacje dotyczą jedynie dodatkowych elementów wynagrodzenia, które nie dają pełnego obrazu polityki płacowej spółki.

23.08.2023

WSA: KNF musi zwrócić Czarneckimu karę 20 mln zł

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił karę pieniężną nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego na biznesmana Leszka Czarneckiego za rzekomy brak dofinansowania Getin Noble Bank. Teraz Komisja jest zobowiązana przez sąd do zwrotu 20 mln złotych wpłaconej kary wraz z odsetkami, które wynoszą 3 mln zł. Sąd stwierdził, że nałożenie kary zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i Konstytucji.

22.08.2023

NSA: Brak kwalifikacji nie ratuje członka zarządu przed długami spółki

Spółki Prawo gospodarcze

Przepisy nie wymagają żadnych umiejętności lub wykształcenia do zarządzania spółką. Tym samym nie ma znaczenia, jakie kwalifikacje posiadał były członek zarządu oraz czy dysponował umiejętnościami księgowymi. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że osobę, która pełni tę funkcję traktuje się jak profesjonalistę, który ma obowiązek dbać o ochronę interesów wszystkich wierzycieli.

14.08.2023

WSA: Nie można prowadzić postępowania legalizacyjnego toi toia

Budownictwo Nieruchomości

Kabina sanitarna typu toi toi nie została zrealizowana z użyciem wyrobów budowlanych, więc nie można jej uznać za obiekt budowlany. Tym samym nie znajdują wobec niej zastosowania przepisy dotyczące postępowania legalizacyjnego. Oznacza to, że toczące się w tej sprawie postępowanie jest bezprzedmiotowe i musi zostać umorzone. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

10.08.2023

WSA: Zapłata kary może zakłócić płynność finansową przedsiębiorcy

Doradca podatkowy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję o nałożeniu na niego kary pieniężnej. Jednocześnie zwrócił się o wstrzymanie jej wykonania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że wniosek był uzasadniony, ponieważ uiszczenie kary pieniężnej może stanowić istotne obciążenie w prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej i zakłócić płynność finansową przedsiębiorcy.

04.08.2023

SA: Haker włamał się na rachunek klienta, bank odda pieniądze

Prawo cywilne

Bank ponosi odpowiedzialność za atak hakerski na konto swojego klienta. Pozwany bank nie wykonał należycie umowy prowadzenia rachunku powodowej spółki. Środki pieniężne na nim zgromadzone nie zostały należycie zabezpieczone – orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Ale brak przełamania zabezpieczeń pozwanego banku nie mogły uwolnić banku od odpowiedzialności – dodał sąd II instancji.

01.08.2023

SN: Likwidacja spółki nie zwalnia zarządu z odpowiedzialności

Spółki Prawo gospodarcze

Kluczowym elementem konstrukcji odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki jest bezskuteczność egzekucji prowadzonej z jej majątku. Przesłanka ta zostaje uznana za spełnioną także, w sytuacji w której nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego. Tym samym nie można uznać, że likwidacja spółki prowadzi do uwolnienia się członka zarządu od odpowiedzialności. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

27.07.2023

SN: Szkoda z OC, gdy pojazd nie porusza się w komunikacji, lecz pracuje

Prawo cywilne

Upadek z podnośnika samochodowego w bezruchu obejmuje odpowiedzialność OC ubezpieczyciela – orzekł Sąd Najwyższy. Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów mechanicznych zachodzi także wtedy, gdy szkody wyrządzone są w wyniku pracy urządzenia zamontowanego ‎w pojeździe. I gdy w chwili wypadku pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej – dodał sąd.

26.07.2023

WSA: Sprzedaż alkoholu „pod drzwi” nie narusza koncesji

Samorząd terytorialny Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Sprzedaż alkoholu przez internet nie jest jeszcze jednym, dodatkowym miejscem sprzedaży, niewymienionym w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Jest to natomiast dodatkowa forma komunikacji przedsiębiorcy z potencjalnymi klientami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. A więc jeden ze sposobów sprzedaży funkcjonujących w dzisiejszych realiach.

21.07.2023

Uchwała SN w sprawie kredytu bankowego odroczona do października

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Do października tego roku Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej odroczył podjęcie uchwały w sprawie umowy o kredyt bankowy i czy jest ona umową wzajemną. Posiedzenie w tej sprawie w poszerzonym składzie siedmiorga sędziów było zaplanowane na 12 lipca br. Kwestia ewentualnej wzajemności umowy kredytu hipotecznego to jedno z głównych zagadnień pojawiających się podczas rozstrzygania przez sądy spraw kredytów frankowych w sytuacji unieważnienia umowy kredytu z powodu klauzul abuzywnych.

12.07.2023

SN: Firma pozbawiona zamrażarek do lodów i odszkodowania

Prawo cywilne

Po kilku latach współpracy spółki rozwiązały umowę handlową. Użyczony sprzęt do przechowywania lodów nie został jednak zwrócony właścicielowi. Spółka powodowa pozostała więc bez zamrażarek i bez odszkodowania. Takie orzeczenie jest krzywdzące i niesprawiedliwe – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i uchylił wyrok sądu drugiej instancji.

12.07.2023

TSUE: Krajowe organy ochrony konkurencji same mogą stwierdzić naruszenie przepisów RODO

RODO

Jeżeli na terenie danego kraju toczy się postępowanie dotyczące ewentualnego naruszenia pozycji dominującej przez firmę, krajowe organy nadzorcze same mogą stwierdzić nie tylko fakt nieprzestrzegania przepisów prawa konkurencji, ale również RODO. Musi być to jednak bezpośrednio związane z pierwotnym celem postępowania - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

06.07.2023

WSA: Sposób reprezentacji trzeba wykazać odpisem z KRS

Spółki Prawo gospodarcze

Pełnomocnik spółki przekazał szereg dokumentów, by wykazać swoje umocowanie do działania. Złożona przez niego skarga została jednak odrzucona, ponieważ nie złożył w terminie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu podkreślił, że dokument ten był konieczny, ponieważ wskazuje sposób reprezentacji spółki i osoby umocowane do działania w jej imieniu.

30.06.2023

WSA: Udziałowcy powinni ponieść koszty sądowe spółki

Spółki Finanse

Spółka twierdziła, że nie stać ją na poniesienie kosztów sądowych, więc zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że spółka miała możliwość pozyskania środków poprzez zobowiązanie wspólników do dopłat. Tym samym w pierwszej kolejności powinna zwrócić się do nich, a nie oczekiwać, że koszty sądowe zostaną pokryte z budżetu państwa.

27.06.2023

Ogłoszenie upadłości dłużnika nie pozbawia wierzyciela prawa do skargi pauliańskiej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Restrukturyzacja

Sąd Najwyższy przyznał wierzycielom legitymację do wystąpienia z powództwem ze skargi pauliańskiej, pomimo że dłużnik ogłosił upadłość. Ogłoszona 14 czerwca uchwała jest całkowicie przeciwstawnym stanowiskiem do tego, które dotąd wynikało z orzecznictwa, a także z większości poglądów doktryny - pisze Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w RESIST Restrukturyzacje.

15.06.2023

TSUE: Bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez frankowicza z kapitału

Banki Kredyty frankowe

Bank nie może dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, gdy umowa dotycząca kredytu frankowego została unieważniona. Przedsiębiorca nie może bowiem czerpać korzyści z niedozwolonych klauzul. Równocześnie przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie roszczeniom konsumenta o wynagrodzenie za korzystanie z jego pieniędzy - czyli rat - uzyskanych przez bank - wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

15.06.2023

SN: Gwarancja zapłaty kwoty bezwarunkowo i na pierwsze żądanie

Wymiar sprawiedliwości Budownictwo Prawo gospodarcze

Skorzystanie z gwarancji nie tylko nie jest sprzeczne z celem gwarancji samoistnej, lecz właśnie realizuje społeczno-gospodarcze przeznaczenie tego prawa – orzekła Izba Cywilna Sądu Najwyższego. – Proces o zapłatę kwoty gwarancji co do zasady nie powinien więc przeradzać się w badanie istnienia i treści stosunku podstawowego – dodał sąd i uchylił wyrok sądu drugiej instancji.

13.06.2023
1  2  3  4  5    63
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski