Organ wymierzył spółce karę za zajęcie pasa drogowego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 kwietnia 2021 r. Powodem było przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, poprzez umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. przyłącza energetycznego. Wydana w tej sprawie decyzja została utrzymana w mocy przez samorządowe kolegium odwoławcze. Spółka nie zgodziła się z tym rozstrzygnięciem, więc wniosła skargę, w której zarzuciła naruszenie art. 189g par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego. Twierdziła bowiem, że upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa, więc kara nie mogła zostać nałożona. 

 

Zobacz w LEX: Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części - procedura krok po kroku >

 

Przepisy przewidują przedawnienie karalności

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który wskazał, że zgodnie z art. 189g par. 1 k.p.a., administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa. Regulacja ta stanowi o przedawnieniu karalności, od którego należy odróżnić przedawnienie wszczynania postępowania, do którego nawiązuje art. 189g par. 2 k.p.a. Przepis ten stanowi, że art. 189g par. 1 k.p.a. nie stosuje się do spraw, w przypadku których przepisy odrębne przewidują termin, po upływie którego nie można wszcząć postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub stwierdzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona administracyjna kara pieniężna. Sąd podkreślił, że przepisy ustawy o drogach publicznych nie przewidują przedawnienia wszczynania postępowania lub przedawnienia stwierdzenia naruszenia prawa.

Zobacz w LEX: Obliczanie terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej >

Czytaj także: NSA: Nie można wykluczyć odstąpienia od kary za zajęcie drogi >>>

 

Karę nalicza się za każdy dzień zajęcia

WSA wskazał, że okres pięciu lat, wynikający z art. 189g par. 1 k.p.a., liczony jest od dnia naruszenia prawa lub wystąpienia skutków jego naruszenia. Tym samym dla prawidłowego ustalenia początku biegu terminu przedawnienia karalności, konieczne jest uwzględnienie czasu naruszenia lub wystąpienia jego skutków. W myśl art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych karę nalicza się za każdy dzień zajęcia pasa drogowego. Oznacza to, że omawiane naruszenie prawa nie może być wiązane tylko z jednorazowym działaniem polegającym na umieszczeniu przyłącza energetycznego w pasie drogowym, ale z jego pozostawaniem w tym pasie. Sąd podkreślił, że dla ustalenia wymiaru kary bez znaczenia jest upływ czasu między stwierdzeniem naruszenia a datą wszczęcia postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Niezależnie od tego, czy organ wszczął postępowania bezzwłocznie, czy też z jakichkolwiek przyczyn zwlekał, to kara musi zostać wymierzona za każdy dzień bezprawnego zajęcia pasa drogowego.

 

Nowość
Nowość

Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka

Sprawdź  

 

Organ powinien wziąć pod uwagę przedawnienie

Sąd podkreślił, że biorąc pod uwagę art. 189g par. 1 k.p.a. oraz okoliczność, że kara jest naliczana za każdy dzień, może ona obejmować okres do pięciu lat wstecz. Oznacza to, że organ musi każdorazowo rozważyć, czy nie zachodzą podstawy faktyczne do zastosowania instytucji przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. WSA uznał, że doszło do spełnienia ustawowych przesłanek nałożenia na spółkę kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 26 kwietnia 2021 r. Niemniej jej wymierzenie było dopuszczalne jedynie za okres od dnia odpowiadającego dacie wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym, licząc pięć lat wstecz, do dnia przyjętego na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego jako ostatni dzień naruszania prawa przez stronę. Mając powyższe na uwadze, WSA uchylił zaskarżoną decyzję. 

Wyrok WSA w Olsztynie z 9 kwietnia 2024 r., sygn. akt II SA/Ol 123/24, nieprawomocny

Wzory dokumentów w LEX: