Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 16 listopada 2023 r. na posiedzeniu niejawnym odmówił wstrzymania wykonania decyzji o cofnięciu przedsiębiorcy koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi-pirotechnicznymi.

Przedsiębiorca złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji.

WSA odmawia wstrzymania decyzji

Zdaniem sądu I instancji skarżący nie przedstawił okoliczności, które świadczyłyby o niebezpieczeństwie wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Sąd podkreślił, że brak uzasadnienia wniosku przedsiębiorcy, uniemożliwił ocenę, jaki wpływ na sytuację skarżącego będzie miało cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi.

Skarżący wniósł zażalenie, zarzucając przedmiotowemu orzeczeniu:

  • naruszenie art. 61 par. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi poprzez jego niezastosowanie,
  • błąd w ustalaniach faktycznych, co do braku szkody w majątku skarżącego w przypadku utrzymania wykonalności decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Podnosząc te zarzuty, skarżący wniósł w konsekwencji o zmianę zaskarżonego postanowienia i wstrzymanie wykonania decyzji ministra z maja 2023 r.

WZORY DOKUMENTÓW w LEX:

 

Niebezpieczeństwo wystąpienia szkody

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 par. 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Chodzi tu o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Wprowadzona w omawianym przepisie ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowo-administracyjnym stanowi wyjątek od zasady, w myśl której wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

W związku z tym, iż postępowanie dotyczące wstrzymania decyzji wszczynane jest na wniosek, to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek uzasadnienia wniosku, tak aby przekonać sąd o potrzebie udzielenia ochrony tymczasowej. Dla wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczające samo twierdzenie strony lub sam wniosek złożony w skardze. Wniosek ten musi zostać uzasadniony, a jego uzasadnienie powinno odnosić się do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy.

Czytaj w LEX: Przesłanki wstrzymania wykonania aktu lub czynności >

Utrata zysku przez przedsiębiorcę to mało

Zdaniem NSA sąd I instancji słusznie uznał, że w tej sprawie nie uprawdopodobniono, iż w związku z jej wykonaniem mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Skarżący we wniosku zawartym w skardze ograniczył się jedynie do przytoczenia treści art. 61 p.p.s.a., bez przedstawienia dowodów lub okoliczności świadczących o możliwości zaistnienia przesłanek. W zażaleniu skarżący również nie przedstawił okoliczności, które umożliwiałyby sądowi I instancji dokonanie autokontroli postanowienia, a jedynie ograniczył się do krótkiej informacji o utracie zysku.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela ponadto pogląd panujący w orzecznictwie, iż przytoczenie okoliczności uzasadniających wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu dopiero w zażaleniu na postanowienie sądu I instancji nie stanowi wystarczającej podstawy do uchylenia tego orzeczenia.

Zażalenie nie jest środkiem służącym do uzupełniania złożonego w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania aktu.

Na marginesie NSA zauważył, że postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub czynności sąd może zmienić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności (art. 61 par. 4 p.p.s.a.). Gdyby zatem taka sytuacja wystąpiła w rozpoznawanej sprawie, strona może przedstawić stosowną dokumentację wraz z nowym wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji.

Postanowienie NSA z 21 maja 2024 r., sygnatura akt II GZ 207/24.