Dokonana w 2014 r., a obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1133) wywołała wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania przepisów dotyczących zmiany koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów.

Ustawodawca nie rozstrzygnął w sposób wyraźny, czy zmiana koncesji może się odbywać wyłącznie w oparciu o przepis art. 34 Prawa geologicznego i górniczego, opisujący ogólnie przypadki zmiany koncesji.

W takich przypadkach możliwe byłoby również zastosowanie art. 155 kpa, dopuszczającego uchylenie lub zmianę przez organ administracji publicznej ostatecznej decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła prawo. W nowelizacji zaproponowano wyraźne wyłączenie możliwości skorzystania z tego drugiego rozwiązania.

Dodatkowo projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach przejściowych ustawy nowelizującej z 2014 r, gwarantujących utrzymanie w mocy koncesji wydanych po wejściu w życie nowelizacji z 2014 r., ale w oparciu o przepisy dotychczasowe.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów regulujących takie przypadki. Rozciągnięto również stosowanie przepisów przejściowych tej nowelizacji na postępowania w sprawie zmian koncesji.

Projekt nowelizacji zakłada wejście w życie nowych rozwiązań po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy. Będzie on przedmiotem prac komisji sejmowej na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 r.

Opracowanie: Andrzej Perzyna

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 29 marca 2016 r.