Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 21 czerwca 2024 r., sygn. akt II SA/Wa 2216/23, oddalił skargę spółki handlowej na decyzję Prezesa UODO, w której organ nadzorczy nałożył na spółkę karę w wysokości 56 tys. zł. Powodem zastosowania sankcji był brak reakcji spółki na wielokrotnie wezwania Prezesa UODO do złożenia wyjaśnień. Dodatkowo spółka na pytania organu nadzorczego, sformułowane w związku z otrzymaną skargą osoby fizycznej, udzielała niepełnych odpowiedzi przesyłanych nieterminowo. Nie dostarczyła także dokumentu pełnomocnictwa, z którego wynikałoby umocowanie pracownika spółki do reprezentowania jej w postępowaniu przed Prezesem UODO.

Oddalając skargę spółki WSA w Warszawie potwierdził, że brak podjęcia współpracy z Prezesem UODO, może prowadzić do nieuzasadnionego wydłużenia postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ nadzorczy oraz utrudniać wnikliwe rozpoznanie sprawy. Takie zachowanie administratora bezpośrednio narusza prawa osoby, której dane dotyczą, oczekującej na rozstrzygnięcie przez PUODO, złożonej skargi.

Zobacz szkolenie online: Postępowanie w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych - zgłoszenie naruszenia, dokumentacja wewnętrzna, współpraca z UODO >

Czytaj też w LEX: Administracyjne kary pieniężne w świetle ochrony danych osobowych >