Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła skarga. Skarżący wskazał w niej, że pomimo wyznaczenia i zgłoszenia go przez pracodawcę do UODO jako inspektora ochrony danych, w okresie pełnienia przez niego tej funkcji, nie zmieniono jego stanowiska zatrudnienia (pozostał głównym specjalistą). Ponadto zwrócił uwagę na rzekome nieprawidłowości dotyczące charakteru zatrudnienia i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego jego następcy.

Skarga nie dotyczyła danych osobowych wnoszącego 

Organ odmówił wszczęcia postępowania. W uzasadnieniu wydanego postanowienia wskazał, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy. W przedmiotowej sprawie skarżący wskazywał na możliwe nieprawidłowości w procedurze powoływania i umocowania inspektora ochrony danych, a nie na nieprawidłowości w przetwarzaniu jego danych osobowych. Prezes UODO podkreślił, że czynności w sprawie ogólnych praktyk stosowanych przez administratorów nie są podejmowane na wniosek osoby zainteresowanej. Skarżący nie zgodził się z wydanym rozstrzygnięciem.

Zobacz w LEX: Rozpatrywanie skarg przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych >

 

Przedmiot indywidualnej skargi jest określony

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wskazał, że zgodnie z art. 77 RODO, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza rozporządzenie. Sąd podkreślił, że Prezes UODO jest organem powołanym wyłącznie do wypełniania zadań wynikających z RODO, a więc m.in. rozstrzygania w kwestiach dotyczących legalności przetwarzania danych osobowych na skutek skarg wnoszonych przez osoby, których dane dotyczą.

 

Nowość

WSA przyznał rację organowi

Sąd podzielił ocenę organu, że kontrola stosowanych przez administratora danych ogólnych praktyk i sposobu zatrudniania nie może być przedmiotem indywidualnej skargi. Funkcją tej skargi jest bowiem egzekwowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w operacjach przetwarzania danych, które bezpośrednio wpływają na osobę, której przetwarzane dane dotyczą. WSA podkreślił, że zagadnienia podniesione przez skarżącego mogą być przedmiotem postępowania nadzorczego wszczętego przez Prezesa UODO. Niemniej w postępowaniu tym nie mieszczą się kwestie związane z zatrudnieniem, które należą do kompetencji sądu pracy. W świetle powyższego, brak było podstaw do wszczęcia indywidualnego postępowania w oparciu o złożoną skargę. Oznacza to, że organ prawidłowo wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, więc WSA oddalił skargę.

Wyrok WSA w Warszawie z 21 lutego 2024 r., sygn. akt II SA/Wa 1154/23, nieprawomocny