Problem dotyczył klienta kasy oszczędnościowej, który zwrócił się do inspektora ochrony danych i wolności informacji kraju związkowego Hesja (Niemcy) o podjęcie działań przeciwko tej kasie z powodu naruszenia jego danych osobowych. Jedna z pracownic kasy oszczędnościowej wielokrotnie konsultowała jego dane, nie mając do tego upoważnienia.

Inspektor ochrony danych stwierdził naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)1. Doszedł jednak do wniosku, że nie ma potrzeby interweniowania wobec kasy oszczędnościowej, która podjęła już środki dyscyplinarne wobec pracownicy.

Klient zakwestionował tę odmowę przed sądem niemieckim, wnosząc o nakazanie inspektorowi ochrony danych podjęcia działań przeciwko kasie oszczędnościowej. Podnosił w szczególności, że inspektor ochrony danych powinien był nałożyć karę pieniężną na kasę oszczędnościową.

Zobacz: RODO - podstawowe przepisy i informacje

 

 

Interwencja urzędu konieczna, ale nie zawsze

Sąd niemiecki zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o uprawnienia i obowiązki inspektora ochrony danych jako „organu nadzorczego” w rozumieniu RODO.

Rzecznik generalny Priit Pikamäe uważa, że organ nadzorczy ma obowiązek interweniować w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w ramach rozpatrywania skargi. W szczególności jest zobowiązany do określenia środków naprawczych najodpowiedniejszych dla zaradzenia naruszeniu i zapewnienia przestrzegania praw osoby, której dane dotyczą.

- W tym względzie, choć RODO pozostawia pewne uprawnienia dyskrecjonalne organowi nadzorczemu, wymaga ono, aby środki te były odpowiednie, niezbędne i proporcjonalne – zaznaczył rzecznik. Wynika z tego z jednej strony, że uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie wyboru środków są ograniczone, gdy wymagana ochrona może zostać zapewniona jedynie poprzez podjęcie konkretnych środków, a z drugiej strony, że organ nadzorczy może pod pewnymi warunkami zrezygnować ze środków wymienionych w RODO, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami danej sprawy. Może tak być w szczególności w sytuacji, gdy administrator podjął pewne działania z własnej inicjatywy. W każdym razie zainteresowana osoba nie ma prawa żądania przyjęcia określonego środka. Zasady te mają również zastosowanie do systemu administracyjnych kar pieniężnych.