SN: Umowa o dzieło nie była rażąco sprzeczna z porządkiem prawnym

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Niejasności związane z kwalifikacją umów o dzieło nie uzasadniają uwzględnienia skargi nadzwyczajnej. Sąd Najwyższy stwierdził, że w orzecznictwie sądów pracy i ubezpieczeń społecznych dominuje stanowisko zawężające zastosowanie przepisów o umowie o dzieło. Według SN wykładnia wpisująca się w taki dominujący nurt nie może być uznana za rażąco błędną.

31.01.2023

Brak definicji siły wyższej zapewni pracownikom dodatkowe wolne

Prawo cywilne Prawo pracy RODO Prawo unijne

Rząd chce wpisać do Kodeksu pracy siłę wyższą jako powód zwolnienia pracownika od pracy - przez 2 dni lub 16 godzin w roku. Żeby z nich skorzystać, wystarczy pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem. Pracodawcy będą mieli nie lada problem z rozstrzyganiem, czy sprawa jest rzeczywiście pilna, jak daleko "sięga" rodzina albo czy dane zdarzenie jest wypadkiem. Może okazać się, że pojawią się nadużycia, bo dla pracowników to dodatkowe wolne za połowę wynagrodzenia.

31.01.2023

SN: Nieuporczywe, ale odwetowe potrącenie wynagrodzenia za sfinansowanie studiów

Prawo cywilne Prawo pracy

Zachowanie pracodawcy nie było uporczywe, ponieważ wprawdzie dokonał nieuprawnionego potrącenia wynagrodzenia pracownika dwa razy, ale zwrócił potrącone wynagrodzenia. Było ono związane z rozwiązaniem umowy po wcześniejszym sfinansowaniu studiów powodowi. Z drugiej strony nie można nie zauważyć, że potrącenia stanowiły reakcję za złamanie postanowień umowy, czyli odwet.

30.01.2023

Minister nie widzi możliwości uregulowania minimalnego czasu wypoczynku samozatrudnionych

Prawo cywilne Prawo pracy

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają ustawowo zagwarantowanego prawa do wypoczynku. To jest naruszenie istoty konstytucyjnego prawa do wypoczynku - uważa RPO. Według MRiPS, możliwość uregulowania prawa do odpoczynku dobowego osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w przepisach Kodeksu pracy lub w rozporządzeniu wydanym na jego podstawie pozostaje wątpliwa.

29.01.2023

Alimenty natychmiastowe - w oczekiwaniu na ustawę

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Plany ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tzw. natychmiastowych alimentów wracają regularnie co jakiś czas. Komu jednak miałyby one przysługiwać, w jakiej sytuacji oraz w jakiej wysokości – odpowiadamy w dzisiejszym artykule. Być może regulacje związane z alimentami natychmiastowymi pojawią się jeszcze w 2023 roku w Polsce - pisze adwokat Katarzyna Bórawska.

28.01.2023

Niebezpieczna blokada zgody na przeniesienie praw autorskich

Prawo cywilne

Proponowane zmiany w prawie autorskim mają fundamentalne znaczenie dla wielu branż, ale na pewno szczególne dla branży audiowizualnej, gdzie proces produkcji jest niezwykle czasochłonny, kosztowny, a wynik zależy od wielu czynników, często leżących poza kontrolą nabywcy praw. Decyzje dotyczące eksploatacji dzieł, w które zainwestowano masę czasu i pieniędzy, muszą uwzględniać trudną rzeczywistość po-covidową, rynkową i geopolityczną.

27.01.2023

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o fundacjach rodzinnych

Prawo cywilne CIT PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Sejm przyjął w czwartek większość poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej. Jedna z nich obliguje do przeprowadzenia po 3 latach oceny działania przepisów i przedstawienia jej parlamentowi. Ustawa wprowadza nowe w polskim prawodawstwie rozwiązanie w postaci fundacji rodzinnej, co ma pozwolić firmom rodzinnym na stabilną działalność po śmierci właściciela lub po jego przejściu na emeryturę.

26.01.2023

Zmiany w kpc uchwalone - usunięcie nadużycia prawa, awanse sędziów, skuteczniejsza egzekucja

Prawo cywilne Zmiany w k.p.c.

Sejm uchwalił w czwartek obszerną reformę Kodeksu postępowania cywilnego. Regulacja jest wielowątkowa. Wprowadza zmiany w procedurach zmniejszające obciążenie sądów oraz nowe postępowanie z udziałem konsumentów, które ma wzmocnić ich pozycję wobec przedsiębiorców. Zmienić się ma też próg wartości sporu dzielący sprawy miedzy sądy rejonowe i okręgowe.

26.01.2023

UOKiK: „Kwit dochodowy” to nie zawsze korzystna inwestycja

Prawo cywilne Rynek i konsument

Firma, która wystawia weksle, by pozyskać od konsumentów fundusze na swoją działalność, wprowadza konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa ich pieniędzy i obiecywanych zysków - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu nałożył na spółkę ponad 150 tys. zł kar i nakazał jej natychmiast zaniechać kwestionowanych praktyk.

25.01.2023

Najem pojazdów to inwestycja z ryzykiem - UOKiK stawia zarzuty

Prawo cywilne Rynek i konsument

Firma Total Finance z Warszawy, która oferowała inwestycje w pojazdy i czerpanie zysków z ich wynajmu, otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuty dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd co do braku ryzyka takiej inwestycji, a także co do danych pojazdu wskazanego w umowie. Przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.

24.01.2023

Prof. Markiewicz: Wynagrodzenia twórców odpowiednie i proporcjonalne  – czyżby?

Prawo cywilne Nowe technologie Prawo gospodarcze

Jest ryzyko, że projektowane przepisy o wynagrodzeniach nie zapewnią twórcom odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Niewątpliwie konieczny jest wyraźny przepis konstytuujący tego rodzaju prawo twórców, powiązany z normą uznającą nieważność postanowień umowy sprzecznych z tą regułą i zasadami odpowiedniej korekty umowy - twierdzi prof. Ryszard Markiewicz.

23.01.2023

Ogrodzenie taśmą przez właściciela oblodzonego chodnika lub domu, nie zwalnia z odpowiedzialności

Samorząd terytorialny Prawo cywilne Nieruchomości

Wprawdzie to do gminy należy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie, w tym zbieranie błota, śniegu czy lodu, jednak właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne przejście chodników, położonych bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości. Nie zwalnia ich z tego obowiązku wygrodzenie taśmą oblodzonego chodnika lub domu.

21.01.2023

Prywatność zmarłych, czyli o ochronie dóbr osobistych po śmierci

Prawo cywilne RODO

Każdemu człowiekowi przysługuje prawo do poszanowania jego dóbr osobistych, w tym między innymi wizerunku czy prywatności. Prawo to nie ma charakteru absolutnego, to znaczy nie jest tak, że zawsze, niezależnie od okoliczności, te dobra będą objęte ochroną. Czy to zatem oznacza, że po śmierci danej osoby można rozpowszechniać o niej dowolne informacje - zastanawia się adwokat Krzysztof Czyżewski.

21.01.2023

Wypadek na stoku - czy zarządca musi zapłacić odszkodowanie?

Prawo cywilne Turystyka BHP

Trudno uznać, że zarządca stoku ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za każdy wypadek narciarza, do którego dojdzie na stoku. Sądy przeważnie nie kwalifikują bowiem jego działalności jako przedsiębiorstwa napędzanego siłami przyrody. Jeśli jednak zaniedba swoich obowiązków, może odpowiadać na zasadzie winy.

21.01.2023

Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych budzi wątpliwości

Prawo cywilne Zamówienia publiczne

Odpowiedzią na zachodzące na rynku zmiany oraz narzędziem mającym służyć przywróceniu równowagi ekonomicznej stron kontraktu miała być waloryzacji wynagrodzenia. Wprowadzenie odpowiednich i adekwatnych klauzul waloryzacyjnych ma bowiem przyczyniać się do zapewnienia ochrony stronom kontraktu i urealnienia wynagrodzenia wykonawcy, co w konsekwencji ma również sprzyjać prawidłowej realizacji umowy.

20.01.2023

Rada Legislacyjna: Słuszne zmniejszenie ryzyka fałszerstw testamentów

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Rada Legislacyjna przy premierze pozytywnie ocenia reformę prawa spadkowego. I ma nadzieję, że reforma ta będzie kontynuowana, ponieważ prawo spadkowe stanowi dziedzinę o wysokiej doniosłości społecznej i gospodarczej, wpływając na stosunki majątkowe obywateli. Szczególnie ważna jest problematyka testamentów, a kwestie są jeszcze nieuregulowane, chociażby testamenty małżeńskie lub szerzej - wspólne.

19.01.2023

E-rozprawy, składy, wstrzymanie przedawnienia karalności - radcy postulują zmiany przepisów covidowych

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Mimo że sytuacja pandemiczna teoretycznie wróciła do normy, w procedurze karnej, podobnie jak w cywilnej, nadal obowiązują covidowe uregulowania. Krajowa Rada Radców Prawnych przeanalizowała te przepisy i proponuje ich zmianę. Chodzi m.in. o składy jednoosobowe, rozprawy zdalne i wzmocnioną rolę prokuratora, zdalne posiedzenia aresztowe oraz przepisy o wstrzymaniu terminów przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary.

17.01.2023

SN wyjaśnia problem gwarancji zapłaty w umowie na roboty budowlane

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Efektywność ochrony wykonawcy wymaga uznania, iż wynikające z braku gwarancji zapłaty uprawnienie do odstąpienia od umowy może być wykonane bez uszczerbku dla uprawnienia do żądania wynagrodzenia. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej oddalił skargę kasacyjną pozwanej w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o roboty budowlane.

17.01.2023

Sądy wydają podwójne postanowienia spadkowe. Problem może rozwiązać tylko zmiana prawa

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Skala problemu podwójnych postanowień spadkowych nie zmniejsza się – wynika ze spraw prowadzonych w biurze RPO Uniemożliwia to działania prawne spadkobierców wobec nieruchomości, jak wpis w księdze wieczystej, podział majątku, czy sprzedaż. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało podjęcie prac nad zmianą przepisów, ale projektu wciąż brakuje.

16.01.2023

SN odpowie, czy jeden sędzia to sąd pracy zgodny z ustawą

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie, czy jednoosobowy skład sądu w sprawach cywilnych, wynikający z epizodycznych przepisów ustawy w sprawie COVID-19, jest sądem ustanowionym ustawą. A jeśli nie jest, to czy zasadne jest rozpoznanie zażalenia przez skład trzyosobowy. Zdaniem prawników, wprowadzenie wyjątku od składów kolegialnych, które są lepszą gwarancją sprawiedliwego orzeczenia, może być uzasadnione tylko zagrożeniem dla zdrowia.

16.01.2023
1  2  3  4  5    107
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski