Przewodnik o uzgodnieniu płci - publikacja Biura RPO

Prawo cywilne

Przewodnik dotyczący postępowania w sprawach o uzgodnienie płci opublikowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest on zbiorem orzecznictwa oraz praktycznych wskazówek opierających się na obowiązujących przepisach prawa, dotyczących procedury związanej z uzgodnieniem płci.

02.03.2024

Polisa niedopasowana do potrzeb turysty nie zawsze pomoże w razie tarapatów

Prawo cywilne Turystyka Ubezpieczenia

Odpowiednie wysokie sumy ubezpieczenia oraz zakres ochrony dopasowany do indywidualnych potrzeb każdej z wyjeżdżających osób i celu podróży to podstawa przy wyborze polisy turystycznej. O ile ubezpieczenie kosztów rezygnacji trzeba kupić jak najszybciej po zakupie imprezy turystycznej czy przelotu, to z zakupem ubezpieczenia na podróż nie trzeba się spieszyć.

02.03.2024

Robert Trzaskowski: Wspierane podejmowanie decyzji zamiast ubezwłasnowolnienia

Prawo cywilne Pacjent

Żaden z instrumentów, który ma zastąpić czy zająć miejsce ubezwłasnowolnienia, nie może pozbawiać osób z niepełnosprawnościami zdolności do czynności prawnych, ponieważ stanowi ona emanację podmiotowości człowieka. Kluczowa jest zatem realizacja woli osoby z niepełnosprawnością i jej preferencji – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Robert Trzaskowski, adwokat prowadzący własną kancelarię adwokacką Business&Law.

01.03.2024

Rządowy projekt prawa autorskiego – w konsultacjach

Prawo cywilne

Trwają konsultacje społeczne nowelizacji prawa autorskiego. Jej celem jest wprowadzenie jednolitego rynku cyfrowego. Według krytyków to krok wstecz. Dyrektywa, na podstawie której powstała nowelizacja, nie zapewnia równowagi między ochroną posiadaczy praw a interesami obywateli Unii Europejskiej i unijnych przedsiębiorstw. Młodzi filmowcy z niedowierzaniem przyjęli propozycję o wykreśleniu najważniejszych przepisów o tantiemach z internetu.

25.02.2024

Mec. Copp: Za naruszenie dóbr osobistych pracodawcy w internecie można trafić do wiezięnia

Prawo karne Prawo cywilne Prawo pracy

Do podstawowych obowiązków pracownika należy m.in. dbałość o dobro zakładu pracy, co obejmuje również dobre imię i renomę pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest również do lojalności wobec pracodawcy i powstrzymania się od zachowań mogących narażać go na utratę zaufania u osób trzecich. Obowiązki te ciążą na pracownikach również po godzinach pracy – pisze Anna Copp, adwokat.

24.02.2024

Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP

Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

22.02.2024

Skarga pauliańska po upadłości dłużnika na zakręcie

Prawo cywilne

Do dnia wydania uchwały Sądu Najwyższego było jasne, że pozew syndyka wyklucza jednostkowe powództwa wierzycieli. Obecnie, gdy okazało się, że powództwo wierzyciela nie jest sprawą dotyczącą masy upadłości (tak wskazano wprost w uzasadnieniu), nie jest nawet jasne, czy w systemie prawnym znajduje się reguła rozstrzygająca kolizję między tymi dwoma roszczeniami. Tym bardziej nie ma na razie mowy o tym, jak tę kolizję rozstrzygnąć - pisze Maciej Woźniak, radca pracy w Dziale Restrukturyzacji i Upadłości Kancelarii Filipiak Babicz Legal.

22.02.2024

Czy w biznesie ugoda się opłaca?

Prawo cywilne

Istotą umowy ugody są wzajemne ustępstwa stron, które służą zakończeniu istniejącego lub mogącego powstać między nimi sporu. To świetny sposób m.in. na uniknięcie długich kolejek w sądach, które często powodują, iż przedsiębiorcy muszą tracić czas i zasoby na nawet wieloletnie procesy. Jednak zawarcie ugody opłaca się tylko wówczas, gdy obydwie strony faktycznie są gotowe na ustępstwa. Przynajmniej porównywalne z tym, co każda z nich realnie mogłaby osiągnąć przed sądem.

21.02.2024

SN: Ocena stanu umysłu testatora nie może uzasadniać skargi

Prawo cywilne

Jakiekolwiek pogorszenie funkcji umysłowych ze względu na wiek czy też przebyte choroby nie jest równoznaczne z zaistnieniem stanu wyłączającego świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Polemika z oceną psychofizycznego stanu testatora nie może znaleźć się w skardze kasacyjnej - dlatego Izba Cywilna SN odrzuciła wniosek uczestniczki postępowania.

21.02.2024

Prof. Pisuliński: Uporządkowanie procedury cywilnej pilnie potrzebne

Prawo cywilne

Kodeks cywilny, mimo że w tym roku skończy 60 lat, może jeszcze poczekać. Pilniejszą sprawą jest uporządkowanie procedury cywilnej, która po ogromniej liczbie zmian jest już regulacją niespójną i trudną do stosowania. Takie priorytety dla nowej komisji kodyfikacyjnej wskazuje serwisowi Prawo.pl prof. Jerzy Pisuliński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

21.02.2024

SN: Skarga kasacyjna o wynagrodzenie za służebność - odrzucona

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Niedopuszczalne jest odrębne dochodzenie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogi koniecznej od samego ustanowienia. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej osoby fizycznej w takiej sprawie prowadzonej z udziałem kilkorga innych osób. Skarga staje się dopuszczalna wyłącznie w razie przekroczenia wartości progowej, czyli 50 tysięcy złotych.

20.02.2024

SN: Przeproszenie za obraźliwe teksty miało charakter cenzury

Prawo cywilne

Parametry oświadczenia o przeproszeniu za naruszenie dóbr osobistych są nie do pogodzenia z wolnością słowa i wolnością prasy oraz z zakazem cenzury prewencyjnej - orzekł Sąd Najwyższy. Uwzględnił skargę kasacyjną wydawcy prasowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie z powództwa kobiety opisanej jako osoba, która nie płaci w sklepie za odzież.

19.02.2024

Niejasna opłata od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności od wyroku administracyjnego

Prawo cywilne

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia powziął wątpliwość, którą przedstawił Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Chodzi o kwestię, czy od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu w postaci prawomocnego wyroku wydanego przez sąd administracyjny pobiera się opłatę, o której mowa w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Sąd Najwyższy podejmie uchwałę w tej sprawie w najbliższych tygodniach.

16.02.2024

Poprawa jakości prawa jednym z ważniejszych wyzwań dla nowej władzy

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Prawo gospodarcze Poprawmy prawo

W 2023 r. padły kolejne niechlubne rekordy w ilości tworzonego prawa. Po raz kolejny zwiększyła się liczba ogłoszonych nowych aktów prawnych – łącznie było ich aż 143 155. Przynajmniej raz zmieniono 31 968 aktów, co daje wzrost aż o 26,9 proc. w porównaniu do 2022 r. W żadnej dziedzinie prawa nie zabrakło też przykładów przepisów sprzecznych, niejasnych czy też luk prawnych, które wymagają pilnej poprawy. Wskazujemy je w raporcie "Poprawmy prawo".

15.02.2024

SN: Niewierna żona straci na podziale majątku

Prawo cywilne

Ważnym powodem przemawiającym za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym mogło być orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy wnioskodawczyni – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I uwzględnił skargę kasacyjną byłego męża w sprawie o podział majątku wspólnego prowadzonej z wniosku byłej małżonki skarżącego.

14.02.2024

Nieodśnieżenie szyb może skutkować brakiem odszkodowania z AC

Prawo cywilne

Zmienna zimowa pogoda nie służy samochodom i łatwiej o uszkodzenie auta. Nie zawsze można liczyć na odszkodowanie z autocasco. Jeśli do szkody dojdzie z powodu rażącego niedbalstwa kierowcy, to ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania, a tak będzie np. wtedy, gdy kierowca nie usunie szronu z szyby i do zdarzenia dojdzie z powodu niedostatecznej widoczności.

10.02.2024

Prokuratoria Generalna RP: Kara umowna powinna być dolegliwa, ale i adekwatna do skutków naruszenia umowy

Prawo cywilne

Jak powinny być zastrzeżone kary umowne, żeby interes zamawiającego był zabezpieczony? Czy umowa, która przewiduje szeroki katalog wysokich kar za wszelkie przejawy nienależytego wykonania obowiązków kontraktowych, zawsze będzie korzystna dla zamawiającego? Opublikowane niedawno Rekomendacje Prokuratorii Generalnej w zakresie postanowień umów dotyczących kar umownych ukazują, że dolegliwość oraz skuteczność kar umownych powinna być oceniana w szerszej perspektywie - pisze Luiza Modzelewska, wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP.

06.02.2024

Czy uda się uregulować franczyzę? Wciąż jest na to szansa

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Franczyza

Choć w poprzedniej kadencji parlamentu propozycja uregulowania franczyzy w kodeksie cywilnym zdążyła trafić do Sejmu, nie udało się wówczas jej przyjąć. Wciąż jest na to szansa, bo choć projekt został wycofany, o jego dalszych losach zadecyduje resort sprawiedliwości. Zdaniem ekspertów to dobry moment, by poprawić propozycję, a także rozważyć, czy franczyzobiorcom - czyli słabszym stronom umów - bardziej nie przysłużyłaby się osobna ustawa.

06.02.2024

Stowarzyszenie będzie się rejestrowało jak spółkę. Jest projekt w Sejmie

Prawo cywilne

Za rok będzie można zarejestrować stowarzyszenie na takich samych zasadach jak spółki, czyli przy pomocy specjalnego portalu. Wystarczy wypełnić wzór statutu i przesłać z wnioskiem. Opłata sądowa wyniesie 125 zł. Projekt w tej sprawie wpłynął właśnie do Sejmu. Nie zastępuje on obecnej ścieżki rejestracji stowarzyszeń, jest natomiast w stosunku do niej rozwiązaniem dodatkowym.

05.02.2024

Kilka polis NNW to po zdarzeniu kilka wypłat odszkodowania

Prawo cywilne

Dziecko, które połamie się na nartach, może dostać świadczenie ze wszystkich polis, dotyczących następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które ma, czyli np. z polisy szkolnej, ubezpieczenia na wyjazd czy polisy mieszkaniowej rodziny. Świadczenia z ubezpieczeń osobowych można sumować. Inaczej jest w ubezpieczeniach majątkowych, gdzie odszkodowanie związane jest z wysokością szkody.

03.02.2024
1  2  3  4  5    124