2:0 dla frankowiczów - TSUE temperuje zapędy banków w pozywaniu kredytobiorców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach dotyczących frankowiczów podkreślił konieczność ochrony praw konsumentów. Wskazał, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a także, że nie można odmówić frankowiczom wstrzymania spłaty rat jeśli jest to konieczne do zachowania pełnej skuteczności orzeczenia. Prawnicy wieszczą kolejną falę frankowych pozwów, ugody oferowane przez banki stają jeszcze mniej atrakcyjne.

16.06.2023

Ogłoszenie upadłości dłużnika nie pozbawia wierzyciela prawa do skargi pauliańskiej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Restrukturyzacja

Sąd Najwyższy przyznał wierzycielom legitymację do wystąpienia z powództwem ze skargi pauliańskiej, pomimo że dłużnik ogłosił upadłość. Ogłoszona 14 czerwca uchwała jest całkowicie przeciwstawnym stanowiskiem do tego, które dotąd wynikało z orzecznictwa, a także z większości poglądów doktryny - pisze Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w RESIST Restrukturyzacje.

15.06.2023

Rada Legislacyjna: Podwójna reglamentacja windykacji jest błędem

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Windykacyjna działalność gospodarcza powinna podlegać wymogowi uzyskania zezwolenia i nie powinna być kwalifikowana jako działalność regulowana. I tu Rada Legislacyjna przy premierze znalazła systemowy błąd. Nie ma natomiast systemowych przeszkód prawnych, by podmioty ją wykonujące objąć specjalnym rejestrem przewidzianym w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

14.06.2023

Frankowicz może mieć trudniej z zabezpieczeniem spłaty rat kredytu, chyba że TSUE mu pomoże

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Zmiany w procedurze cywilnej, które wejdą w życie od 1 lipca, mogą znacznie utrudnić uzyskiwanie przez frankowiczów zabezpieczenia spłat rat kredytu. Dlatego, że zażalenia na taką decyzję "przechodzą" do sądów drugiej instancji. A ich decyzje do tej pory szły w kierunku nieudzielania takich zabezpieczeń. Ratunkiem może być jednak TSUE, który 15 czerwca zajmie się zabezpieczeniami w sprawach frankowych.

12.06.2023

Umowy cywilnoprawne nie są nadużywane na polskim rynku pracy

Prawo cywilne Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Dane ZUS nie potwierdzają, by umowy cywilnoprawne zastępowały umowy o pracę – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na dowód podaje, że obecnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono niespełna 1,3 mln osób wykonujących umowy cywilnoprawne, natomiast jako zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgłoszono blisko 12 mln osób.

10.06.2023

Od gorącej miłości do oszustwa matrymonialnego droga niedaleka

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Zbliżają się urlopy i czas gorących, szybkich znajomości. Wakacyjne relacje jednak mogą być kosztowne, zwłaszcza, gdy jedna ze stron zaangażuje się emocjonalnie i oczekuje stałego związku. Nie trudno wykorzystać to oczekiwanie, nie tylko zresztą w porze letniej, bo przez cały rok grasują oszuści obu płci. Ich zamiarem jest doprowadzenie ofiary do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

10.06.2023

Sprawa frankowa ciągnie się w nieskończoność, można skarżyć się na przewlekłość

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sprawy frankowe ciągną się latami, a przyczyny tego bywają różne. Frankowiczowi, podobnie jak innym obywatelom, przysługuje w takiej sytuacji skarga na przewlekłość. Prawnicy podkreślają jednak, że kończy się to zazwyczaj przyznaniem niewielkiego odszkodowania, np. 2 tys. zł, a problemu odległego wyroku nie rozwiązuje. Bywa jednak, że po skardze sąd szybciej wyznacza termin rozprawy.

09.06.2023

Samo przywołanie cudzego nazwiska nie stanowi o naruszeniu dobra osobistego

Prawo cywilne Prokuratura

Nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka, ale posługiwanie się nim przez inną osobę, co do zasady nie narusza tego dobra, skoro pełni ono funkcję identyfikacyjną. Dopiero posłużenie się nazwiskiem w sposób niezgodny z prawem czy regułami społecznymi może doprowadzić do bezprawności działania – stwierdził w prawomocnym już wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie.

09.06.2023

Prawomocne skazanie może zapewnić wygraną w sprawie cywilnej

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jeśli zapadnie prawomocny wyrok skazujący w sprawie związanej z prowadzonym postępowaniem cywilnym, wówczas sąd cywilny nie tylko nie może pominąć tego orzeczenia, ale ma obowiązek brać pod uwagę to, co z niego wynika w zakresie ustaleń odnoszących się do popełnienia przestępstwa. To więc oznacza, że wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla biegu procesu cywilnego.

08.06.2023

SN odpowie, czy można odwołać się do sądu w sprawie odmowy przyjęcia do grona działkowców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Niewydanie uchwały przez okręgowy zarząd ogrodów działkowych w sprawie odmowy przyjęcia w poczet nowego członka może naruszać zasady współżycia społecznego, gdyż utrudnia złożenie pozwu do sądu – stwierdził Sąd Okręgowy w Krakowie, ale nadal ma wątpliwości, czy ta interpretacja jest słuszna. Zapytał więc Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, czy sąd może wydać w tej sytuacji orzeczenie.

08.06.2023

Firma korzystająca z Chat GPT powinna się zabezpieczyć przed naruszeniem praw autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie

Korzystanie z Chat-u GPT może rodzić ryzyko naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, jeśli chat GPT korzysta z materiałów chronionych prawem. Uczenie maszynowe stanowiące podstawę działania narzędzia budzi emocje z uwagi na fakt dokonywania systematycznej analizy i przetworzenia olbrzymiej ilości danych, a przez to wykorzystywania danych będących utworami chronionymi na podstawie przepisów prawa autorskiego.

07.06.2023

Cyfrowi giganci wciąż bez obowiązku płacenia tantiem, filmowcy pozwą rząd za niewdrożenie dyrektywy

Prawo cywilne Nowe technologie

Zyski platform cyfrowych takich jak Netflix w Polsce to 2,5 miliarda złotych, tymczasem - przez niewdrożenie dyrektywy digital single market - twórcy nie otrzymują tantiem za udostępniane na platformie filmy i seriale. Dlatego planują protest oraz pozew przeciwko polskiemu rządowi za utracone korzyści z powodu niewdrożenia unijnych przepisów.

06.06.2023

Po dokonaniu przewłaszczenia dłużnik może stracić mieszkanie - konieczne zmiany

Prawo cywilne

Instytucja przewłaszczenia jest szeroko wykorzystywana w praktyce i ma duże znaczenie, zwłaszcza w prawie gospodarczym. Ustawodawca wciąż nie zdecydował się jednak na stworzenie ustawowych regulacji, przez co dłużnik nie ma często zapewnionej odpowiedniej ochrony. Dlatego konieczne są zmiany. Taki postulat pada w najnowszym raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

05.06.2023

Granice wolności słowa - politycy powinni mieć grubszą skórę

Prawo karne Prawo cywilne

Marsz 4 czerwca 2023 r. rozgrzał debatę publiczną już na kilka dni przed rozpoczęciem - nie bawiono się w półśrodki, od razu sięgając po nawiązania do "komór" oraz zagłady Żydów. Nie lepiej było w dniu marszu - samo wydarzenie przebiegło spokojnie - choć nie zabrakło dosadnych haseł i mocnych komentarzy, również ze strony partii rządzącej - m.in. o "marszu nienawiści". Warto pamiętać o granicach wolności słowa. Nie wszystko wolno, nawet w kampanii wyborczej.

05.06.2023

Projekt kompleksowo regulujący ochronę dzieci trafił do Sejmu

Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne

Projekt ustawy o ochronie małoletnich został złożony w Sejmie 12 maja, właśnie został mu nadany numer druku. Istnieje szansa, że posłowie zajmą się nim na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Projekt zakłada wdrożenie systemu analizy poważnych przypadków krzywdzenia dzieci, szczegółowe uregulowanie warunków wysłuchań w sprawach cywilnych, wzmocnienie reprezentacji małoletniego przed sądem oraz nałożenie szerszego obowiązku wprowadzania standardów ochrony małoletnich.

02.06.2023

Postępowanie zabezpieczające w sprawach własności intelektualnej - zmiany po 1 lipca

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Postępowania sądowe często toczą się latami, co może potencjalnie zagrozić interesom przedsiębiorcy, którego prawa mogły zostać naruszone w wyniku bezprawnych działań innego podmiotu gospodarczego, np. poprzez skopiowanie znaku towarowego. Dla takich sytuacji ustawodawca przewidział instytucję postępowania zabezpieczającego. Warto przyjrzeć się jak wygląda specyfika tego postępowania po 1 lipca 2023 r.

29.05.2023

Poszerzony skład SN rozstrzygnie problem adresów i numerów PESEL w skardze kasacyjnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.

Trzech sędziów Izby Cywilnej ma wątpliwość, czy w skardze kasacyjnej powinno się umieszczać PESEL stron i ich adresy zamieszkania. W sytuacji, gdy jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, to czy należy traktować tę skargę jako dalsze pismo w sprawie, czy też trzeba uznać je za pierwsze? Sąd Najwyższy nie wypowiedział się wcześniej jednolicie w tej kwestii.

29.05.2023

Pies dla byłej żony, kot dla byłego męża. Trudne dzielenie zwierząt po rozwodzie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Przy dzieleniu majątku po rozwodzie często do podziału są też zwierzęta, ale nie są one „zwykłym” składnikiem majątku. Na to, komu zostanie przyznany pies czy kot wpływa także fakt większego przywiązania zwierzęcia do któregoś z małżonków, to, kto w czasie trwania małżeństwa sprawował faktyczną opiekę nad zwierzęciem – karmił je, zabierał na wizyty u weterynarza, wyprowadzał na spacery oraz kto po rozwodzie może zapewnić zwierzęciu lepszą opiekę.

27.05.2023

E-rozprawy zostają - Sejm zaczyna prace nad zmianami w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy pozostaną w sprawach cywilnych na stałe. Sejmie rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją procedury cywilnej, która usankcjonuje to, co miało obowiązywać w okresie pandemii i rok po niej. Z pewnymi jednak zmianami. Wprowadzony zostaje m.in. przepis, zgodnie z którym strony będą mogły sprzeciwić się zdalnym zeznaniom świadków i wnioskować o stacjonarne przedstawianie opinii przez biegłych.

26.05.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski