Kara umowna nie może być naliczana w nieskończoność

Prawo cywilne

Przepisy nie regulują górnej granicy kary umownej. Jednakże orzecznictwo wypracowało stanowisko odnośnie ich naliczania. Nie oznacza to, że naliczanie czy ustalanie wysokości kar jest całkowicie swobodne. Przede wszystkim powinna być one możliwe do wyliczenia już w momencie zawarcia umowy, a jej wysokość nie powinna wymagać dowodzenia. Pisze o tym dr Małgorzata Pundyk-Glet, adwokatka.

19.06.2023

SN: Dwa różne akty małżeństwa tych samych osób – problem dla kierownika USC

Prawo cywilne Administracja publiczna

Słusznie sądy powszechne sprostowały wtórny akt małżeństwa do czasu ewentualnego unieważnienia któregoś z nieprawidłowych aktów – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Gdyby zawiesiły postępowanie, to akty te nie odzwierciedlałyby rzeczywistego stanu prawnego. Państwo popełniło błąd w danych osobowych, więc i państwo powinno ten błąd naprawić. Tyle że Sąd Najwyższy pominął znaczenie aktu pierwotnego i skupił się wyłącznie na akcie wtórym.

17.06.2023

SN: Starcie z deweloperem skończy się przeprosinami

Prawo cywilne

W obronie dobrego sąsiedztwa właściciele działek zaprotestowali przeciwko budowie wieżowca. Jednak w pismach do urzędników miasta Zielona Góra posunęli się za daleko i naruszyli dobre imię dewelopera. Będą zatem musieli go przeprosić, ale treść ich oświadczenia powinien dopracować sąd drugiej instancji – orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej.

17.06.2023

Będzie szerszy dostęp do dóbr kultury dzięki zmianom w prawie autorskim

Prawo cywilne Nowe technologie

Instytucje kultury uzyskają niebawem uprawnienia do bardzo szerokiego udostępniania swoich zbiorów. Stanie się tak za sprawą projektowanych zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dostęp do dóbr kultury stanie się tym samym znacznie łatwiejszy dla jej użytkowników. Pisze o tym Alicja Rytel, adwokat Patpol Legal Piróg i Wspólnicy.

17.06.2023

W dekolt i pod spódnicę nie wypada zaglądać, zabrania też prawo

Prawo cywilne RODO

Siłownie, przymierzalnie, plaże, ulice, obiekty sportowe - nagrywanie w tych miejscach filmików z ukrycia i fotografowanie osób prywatnych bez ich zgody staje się prawdziwą plagą. Jednocześnie takie materiały często zdobywają popularność w portalach społecznościowych. Regulacje w kolejnych krajach coraz lepiej radzą sobie z penalizowaniem takich czynów. Podobne sprawy trafiają też do polskich sądów.

17.06.2023

WSA: Testament nie uprawnia do wystąpienia o cudzy odpis stanu cywilnego

Prawo cywilne RODO

Potencjalna możliwość spadkobrania to za mało, by uzyskać odpis aktu urodzenia innej osoby. Sam zamiar wszczęcia postępowania spadkowego nie przesądza bowiem o istnieniu interesu prawnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Urząd Stanu Cywilnego wyda taki odpis dopiero na żądanie sądu, albo gdy zwróci się o to notariusz.

17.06.2023

Polskie sądy przyznają zadośćuczynienia za śmierć najbliższego, ale nadal w różnej wysokości

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Na wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wpływ może mieć wiele kwestii - począwszy od więzi, jakie łączyły powoda z osobą zmarłą, po sytuację, w której się znalazł, czy to, jak przeżywa żałobę. Nie bez znaczenie jest też to, czy był świadkiem zdarzenia lub czy musiał skorzystać ze wsparcia psychiatry lub psychologa. Z kolei same kwoty różnią się np. w zależności od sądu, w którym wyrok zapada.

16.06.2023

2:0 dla frankowiczów - TSUE temperuje zapędy banków w pozywaniu kredytobiorców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyrokach dotyczących frankowiczów podkreślił konieczność ochrony praw konsumentów. Wskazał, że bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a także, że nie można odmówić frankowiczom wstrzymania spłaty rat jeśli jest to konieczne do zachowania pełnej skuteczności orzeczenia. Prawnicy wieszczą kolejną falę frankowych pozwów, ugody oferowane przez banki stają jeszcze mniej atrakcyjne.

16.06.2023

Ogłoszenie upadłości dłużnika nie pozbawia wierzyciela prawa do skargi pauliańskiej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Restrukturyzacja

Sąd Najwyższy przyznał wierzycielom legitymację do wystąpienia z powództwem ze skargi pauliańskiej, pomimo że dłużnik ogłosił upadłość. Ogłoszona 14 czerwca uchwała jest całkowicie przeciwstawnym stanowiskiem do tego, które dotąd wynikało z orzecznictwa, a także z większości poglądów doktryny - pisze Agata Duda-Bieniek, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny w RESIST Restrukturyzacje.

15.06.2023

Rada Legislacyjna: Podwójna reglamentacja windykacji jest błędem

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Windykacyjna działalność gospodarcza powinna podlegać wymogowi uzyskania zezwolenia i nie powinna być kwalifikowana jako działalność regulowana. I tu Rada Legislacyjna przy premierze znalazła systemowy błąd. Nie ma natomiast systemowych przeszkód prawnych, by podmioty ją wykonujące objąć specjalnym rejestrem przewidzianym w projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

14.06.2023

Frankowicz może mieć trudniej z zabezpieczeniem spłaty rat kredytu, chyba że TSUE mu pomoże

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Zmiany w procedurze cywilnej, które wejdą w życie od 1 lipca, mogą znacznie utrudnić uzyskiwanie przez frankowiczów zabezpieczenia spłat rat kredytu. Dlatego, że zażalenia na taką decyzję "przechodzą" do sądów drugiej instancji. A ich decyzje do tej pory szły w kierunku nieudzielania takich zabezpieczeń. Ratunkiem może być jednak TSUE, który 15 czerwca zajmie się zabezpieczeniami w sprawach frankowych.

12.06.2023

Umowy cywilnoprawne nie są nadużywane na polskim rynku pracy

Prawo cywilne Rynek Prawo pracy Rynek pracy

Dane ZUS nie potwierdzają, by umowy cywilnoprawne zastępowały umowy o pracę – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Na dowód podaje, że obecnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono niespełna 1,3 mln osób wykonujących umowy cywilnoprawne, natomiast jako zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgłoszono blisko 12 mln osób.

10.06.2023

Od gorącej miłości do oszustwa matrymonialnego droga niedaleka

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Zbliżają się urlopy i czas gorących, szybkich znajomości. Wakacyjne relacje jednak mogą być kosztowne, zwłaszcza, gdy jedna ze stron zaangażuje się emocjonalnie i oczekuje stałego związku. Nie trudno wykorzystać to oczekiwanie, nie tylko zresztą w porze letniej, bo przez cały rok grasują oszuści obu płci. Ich zamiarem jest doprowadzenie ofiary do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

10.06.2023

Sprawa frankowa ciągnie się w nieskończoność, można skarżyć się na przewlekłość

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sprawy frankowe ciągną się latami, a przyczyny tego bywają różne. Frankowiczowi, podobnie jak innym obywatelom, przysługuje w takiej sytuacji skarga na przewlekłość. Prawnicy podkreślają jednak, że kończy się to zazwyczaj przyznaniem niewielkiego odszkodowania, np. 2 tys. zł, a problemu odległego wyroku nie rozwiązuje. Bywa jednak, że po skardze sąd szybciej wyznacza termin rozprawy.

09.06.2023

Samo przywołanie cudzego nazwiska nie stanowi o naruszeniu dobra osobistego

Prawo cywilne Prokuratura

Nazwisko stanowi dobro osobiste człowieka, ale posługiwanie się nim przez inną osobę, co do zasady nie narusza tego dobra, skoro pełni ono funkcję identyfikacyjną. Dopiero posłużenie się nazwiskiem w sposób niezgodny z prawem czy regułami społecznymi może doprowadzić do bezprawności działania – stwierdził w prawomocnym już wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie.

09.06.2023

Prawomocne skazanie może zapewnić wygraną w sprawie cywilnej

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jeśli zapadnie prawomocny wyrok skazujący w sprawie związanej z prowadzonym postępowaniem cywilnym, wówczas sąd cywilny nie tylko nie może pominąć tego orzeczenia, ale ma obowiązek brać pod uwagę to, co z niego wynika w zakresie ustaleń odnoszących się do popełnienia przestępstwa. To więc oznacza, że wynik sprawy karnej może mieć istotne znaczenie dla biegu procesu cywilnego.

08.06.2023

SN odpowie, czy można odwołać się do sądu w sprawie odmowy przyjęcia do grona działkowców

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Niewydanie uchwały przez okręgowy zarząd ogrodów działkowych w sprawie odmowy przyjęcia w poczet nowego członka może naruszać zasady współżycia społecznego, gdyż utrudnia złożenie pozwu do sądu – stwierdził Sąd Okręgowy w Krakowie, ale nadal ma wątpliwości, czy ta interpretacja jest słuszna. Zapytał więc Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, czy sąd może wydać w tej sytuacji orzeczenie.

08.06.2023

Firma korzystająca z Chat GPT powinna się zabezpieczyć przed naruszeniem praw autorskich

Prawo cywilne Nowe technologie

Korzystanie z Chat-u GPT może rodzić ryzyko naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych, jeśli chat GPT korzysta z materiałów chronionych prawem. Uczenie maszynowe stanowiące podstawę działania narzędzia budzi emocje z uwagi na fakt dokonywania systematycznej analizy i przetworzenia olbrzymiej ilości danych, a przez to wykorzystywania danych będących utworami chronionymi na podstawie przepisów prawa autorskiego.

07.06.2023

Cyfrowi giganci wciąż bez obowiązku płacenia tantiem, filmowcy pozwą rząd za niewdrożenie dyrektywy

Prawo cywilne Nowe technologie

Zyski platform cyfrowych takich jak Netflix w Polsce to 2,5 miliarda złotych, tymczasem - przez niewdrożenie dyrektywy digital single market - twórcy nie otrzymują tantiem za udostępniane na platformie filmy i seriale. Dlatego planują protest oraz pozew przeciwko polskiemu rządowi za utracone korzyści z powodu niewdrożenia unijnych przepisów.

06.06.2023

Po dokonaniu przewłaszczenia dłużnik może stracić mieszkanie - konieczne zmiany

Prawo cywilne

Instytucja przewłaszczenia jest szeroko wykorzystywana w praktyce i ma duże znaczenie, zwłaszcza w prawie gospodarczym. Ustawodawca wciąż nie zdecydował się jednak na stworzenie ustawowych regulacji, przez co dłużnik nie ma często zapewnionej odpowiedniej ochrony. Dlatego konieczne są zmiany. Taki postulat pada w najnowszym raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

05.06.2023