Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP

Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

22.02.2024

ZUS: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Wzrosła liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy chorobowej zaliczane są m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

20.02.2024

Otwarty nabór kandydatów na członków Rady Ochrony Pracy

Prawo pracy BHP Rynek pracy

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił w poniedziałek, 12 lutego 2024 r., otwarty nabór kandydatów na pięciu członków Rady Ochrony Pracy XII kadencji powoływanych spośród osób zgłoszonych przez organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy oraz spośród przedstawicieli nauki. W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki członkowie ci zostaną wyłonieni w otwartej i transparentnej procedurze.

12.02.2024

40 proc. kontroli PIP przeprowadzona po skargach pracowników

Prawo pracy BHP

Skargi złożone przez pracowników były powodem około 40 proc. przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli - wynika ze sprawozdania PIP za rok 2022. Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 32,2 proc. z nich. Natomiast z obszaru skarg dotyczących warunków pracy, za zasadne uznano aż 39,6 proc. zarzutów. Ryzyko wizyty PIP to nie jedyny powód, dla którego warto słuchać głosu pracowników, szczególnie w obszarze związanym z ich bezpieczeństwem.

12.02.2024

CIOP-PIB: Czy można poprawić zdrowie psychofizyczne i zdolność do pracy nauczycieli?

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą

Nauczyciele to grupa zawodowa bardzo silnie podatna na stres zawodowy i jego negatywne skutki. Poza typowymi obciążeniami związanymi z pracą, narażeni są także na szereg specyficznych wymagań, w tym m.in. agresywne zachowania uczniów, konieczność dopasowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, utrzymanie dyscypliny w klasie, radzenie sobie z wprowadzaniem zmian czy roszczeniowe postawy rodziców.

19.01.2024

Pracownik służby bhp musi mieć odpowiednie wykształcenie

BHP

Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy musi spełniać określone wymagania co do stażu pracy i wykształcenia. W przypadku specjalistów, starszych i głównych specjalistów wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studiów podyplomowych. Nazwa kierunku nie ma przesądzającego znaczenia dla oceny spełnienia tej przesłanki.

15.01.2024

Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

BHP

Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.

09.01.2024

BHP w zakładach graficznych. Kluczowe rozporządzenie przez ponad 70 lat pozostaje bez nowelizacji

Prawo pracy BHP Poprawmy prawo

22 listopada 2023 roku minęły 72 lata od wydania przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych. I, co ważne, przez wszystkie te lata akt ten nigdy nie był zmieniany. Zdaniem ekspertów to niedopatrzenie, bo świat, technologie i realia, w których funkcjonują dziś procesy produkcyjne, już się zmieniły. Zmianie zatem powinno ulec także rozporządzenie.

04.01.2024

SN: Fajerwerki na dachu spowodowały zwolnienie dyscyplinarne

Prawo karne Prawo pracy BHP

Pracownik elektrowni przebywający na urlopie postanowił urządzić sobie święto na dachu zakładu. Przyszedł w nocy, wszedł na dach i odpalił 22 race. Został dyscyplinarnie zwolniony, gdyż pracodawca uznał, że mężczyzna naruszył przepisy i zasady BHP, a także obowiązek dbałości o dobro pracodawcy. Sąd Najwyższy potwierdził, że rozwiązanie stosunku pracy było zasadne.

30.12.2023

Nie każde zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Elementy te muszą wystąpić łącznie. Jeśli zabraknie chociaż jednego z nich, dane zdarzenie nie będzie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Okoliczności i przyczyny ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

29.12.2023

Świąteczne BHP: Ostrożnie z choinkami i lampkami w miejscu pracy

Administracja publiczna Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Już od wielu lat możemy obserwować kreatywne podejście do przedświątecznego dekorowania nie tylko domów, ale w zasadzie każdej przestrzeni wokół nas. Miasta prześcigają się w pomysłach na rozświetlenie ulic, a centra handlowe w rywalizacji na najbardziej oryginalne dekoracje. Nie dziwi więc fakt, że również firmy przystrajają biura, przestrzenie produkcyjne czy magazynowe. Poza samym wyborem dekoracji, należy również zastanowić się nad jej bezpieczeństwem.

18.12.2023

Tylko do końca grudnia można zgłaszać najgorsze przepisy prawa pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne HR Poprawmy prawo

Już czwarty rok z rzędu organizujemy akcję Poprawmy prawo, zbierając od naszych Czytelników zgłoszenia dotyczące przepisów złych, wymagających poprawy. Rok 2023 obfitował w znaczące i liczne zmiany kodeksu pracy, po części wynikające z konieczności wprowadzenia na stałe pracy zdalnej i postulowanej przez pracodawców od lat kontroli trzeźwości pracowników, a po części wymuszone koniecznością dostosowania naszego prawa do przepisów UE. Za najlepsze zgłoszenia czeka roczny dostęp do LEX-a.

15.12.2023

Stosowanie środków ochrony to nie przymus, tylko zdrowy rozsądek

Prawo pracy BHP

Stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej, a także odzieży i obuwia roboczego jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Natomiast ich zapewnienie należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Niestosowanie lub nieprawidłowe używanie tych środków bywa przyczyną wypadków. Tak więc respektowanie przepisów to nie przymus, tylko zdrowy rozsądek.

12.12.2023

Po długiej chorobie trzeba skierować pracownika na badania

Prawo pracy BHP

Pracownik, który w wyniku choroby był niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni, musi zostać skierowany na kontrolne badania lekarskie. Odmowa może się wiązać z karą porządkową, a w ostateczności z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Z sankcjami musi liczyć się też pracodawca, który dopuści do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego.

11.12.2023

Sanepid realizuje zadania dotyczące zdrowia publicznego

BHP

Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana, aby realizować zadania dotyczące zdrowia publicznego. Ich wykonywanie polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

06.12.2023

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym nie dla kobiet w ciąży

Prawo pracy BHP

Pracodawca powinien dążyć do wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów. Przepisy określają maksymalną masę przenoszonych przedmiotów. Wartości te nie są takie same dla kobiet i mężczyzn. Ponadto kobiety w ciąży i karmiące piersią nie mogą wykonywać prac mogących mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

04.12.2023

Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego

Kadry w oświacie Prawo pracy BHP

Karta Nauczyciela przewiduje obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkole. Beneficjentami świadczeń mogą być nie tylko nauczyciele i ich rodziny, ale też inni pracownicy szkoły, emeryci i renciści, nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

28.11.2023

Zatrudnienie młodocianego nie tylko w celu przygotowania zawodowego

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP

Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Celem jego zatrudnienia może być przygotowanie zawodowe albo wykonywanie lekkich prac. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Ponadto wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.

27.11.2023

Nowe przepisy dotyczące osób pracujących przy komputerze już obowiązują

Prawo pracy BHP

Od piątku, 17 listopada 2023 r., obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określone w znowelizowanym rozporządzeniu MRiPS. Dotyczy to jednak tylko stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada 2023 r.

17.11.2023
1  2  3  4  5    325