Rząd chce zmieniać obwiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Prawo pracy BHP

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

16.04.2024

Pracodawca zapewni pranie zanieczyszczonej odzieży roboczej

Prawo pracy BHP

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku. Muszą one posiadać właściwości ochronne i użytkowe. Ponadto pracodawca jest zobowiązany zapewnić ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. Powierzenie tych czynności pracownikowi nie jest możliwe, gdy odzież i obuwie robocze uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

11.04.2024

Od kwietnia wyższe stawki odszkodowań za wypadek w pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych od 1 kwietnia będą wyższe. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 1431 zł, czyli o 162 zł więcej niż dotychczas. Do 128 799 zł wzrasta kwota jednorazowego odszkodowania dla małżonka lub dziecka w sytuacji śmierci ubezpieczonego.

03.04.2024

Ostatnie dni na złożenie wniosku do ZUS o pieniądze na inwestycje w BHP

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Do 27 marca 2024 roku płatnicy składek mają czas na złożenie wniosku do ZUS na dofinansowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednorazowo można uzyskać nawet 300 tys. zł wsparcia. Maksymalna wartość dopłaty nie może wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. Dofinansowaniu będą podlegały działania, które np. zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie.

22.03.2024

Wpływ jakości powietrza na jakość pracy. Badanie

Środowisko Prawo pracy BHP Rynek pracy

Aż 88 proc. respondentów najnowszego badania użytkowników Pracuj.pl uważa, że jakość powietrza może wpływać na ich ogólne samopoczucie oraz jakość ich pracy. Niemal 1/3 ankietowanych z kolei wskazuje, że zła jakość powietrza w ich mieście lub dzielnicy może wpłynąć zarówno na ich decyzje mieszkaniowe, jak i zawodowe. Choć to, czy firma dba o środowisko nie jest kluczowe przy wyborze pracodawcy, to wielu kandydatów zwraca uwagę na tę kwestię.

27.02.2024

Mec. Copp: Demonstracyjna pogarda wobec pracownika to zniewaga

Prawo cywilne Prawo pracy BHP

Pracodawca obowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a więc np. zdrowie, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, prywatność. Ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku dotyczącego poszanowania godności pracownika może być podstawą rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia – pisze Anna Copp, adwokat. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

22.02.2024

ZUS: Coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Wzrosła liczba zwolnień lekarskich wystawionych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku do ZUS wpłynęło o 8,7 procent więcej takich zwolnień niż w 2022 roku. Do tej grupy chorobowej zaliczane są m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

20.02.2024

Otwarty nabór kandydatów na członków Rady Ochrony Pracy

Prawo pracy BHP Rynek pracy

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił w poniedziałek, 12 lutego 2024 r., otwarty nabór kandydatów na pięciu członków Rady Ochrony Pracy XII kadencji powoływanych spośród osób zgłoszonych przez organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy oraz spośród przedstawicieli nauki. W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki członkowie ci zostaną wyłonieni w otwartej i transparentnej procedurze.

12.02.2024

40 proc. kontroli PIP przeprowadzona po skargach pracowników

Prawo pracy BHP

Skargi złożone przez pracowników były powodem około 40 proc. przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli - wynika ze sprawozdania PIP za rok 2022. Inspektorzy pracy potwierdzili zasadność 32,2 proc. z nich. Natomiast z obszaru skarg dotyczących warunków pracy, za zasadne uznano aż 39,6 proc. zarzutów. Ryzyko wizyty PIP to nie jedyny powód, dla którego warto słuchać głosu pracowników, szczególnie w obszarze związanym z ich bezpieczeństwem.

12.02.2024

CIOP-PIB: Czy można poprawić zdrowie psychofizyczne i zdolność do pracy nauczycieli?

Szkoła i uczeń Prawo pracy BHP Zarządzanie oświatą

Nauczyciele to grupa zawodowa bardzo silnie podatna na stres zawodowy i jego negatywne skutki. Poza typowymi obciążeniami związanymi z pracą, narażeni są także na szereg specyficznych wymagań, w tym m.in. agresywne zachowania uczniów, konieczność dopasowania programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, utrzymanie dyscypliny w klasie, radzenie sobie z wprowadzaniem zmian czy roszczeniowe postawy rodziców.

19.01.2024

Pracownik służby bhp musi mieć odpowiednie wykształcenie

BHP

Pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy musi spełniać określone wymagania co do stażu pracy i wykształcenia. W przypadku specjalistów, starszych i głównych specjalistów wymagane jest posiadanie wyższego wykształcenia o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studiów podyplomowych. Nazwa kierunku nie ma przesądzającego znaczenia dla oceny spełnienia tej przesłanki.

15.01.2024

Jaka jest minimalna temperatura pracy na wolnym powietrzu zimą?

BHP

Przepisy nie regulują minimalnej temperatury w otwartej przestrzeni, w której mogą pracować pracownicy. Tym samym nie mogą oni powstrzymać się od pracy nawet podczas silnych mrozów, jeśli pracodawca zapewni im właściwą odzież ochronną. Jeśli natomiast pracodawca w porze zimowej nie realizuje właściwie obowiązków bhp względem pracowników zatrudnionych na otwartej przestrzeni, to musi liczyć się z możliwością powstrzymania się od pracy przez zatrudnionych.

09.01.2024

BHP w zakładach graficznych. Kluczowe rozporządzenie przez ponad 70 lat pozostaje bez nowelizacji

Prawo pracy BHP Poprawmy prawo

22 listopada 2023 roku minęły 72 lata od wydania przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach graficznych. I, co ważne, przez wszystkie te lata akt ten nigdy nie był zmieniany. Zdaniem ekspertów to niedopatrzenie, bo świat, technologie i realia, w których funkcjonują dziś procesy produkcyjne, już się zmieniły. Zmianie zatem powinno ulec także rozporządzenie.

04.01.2024

SN: Fajerwerki na dachu spowodowały zwolnienie dyscyplinarne

Prawo karne Prawo pracy BHP

Pracownik elektrowni przebywający na urlopie postanowił urządzić sobie święto na dachu zakładu. Przyszedł w nocy, wszedł na dach i odpalił 22 race. Został dyscyplinarnie zwolniony, gdyż pracodawca uznał, że mężczyzna naruszył przepisy i zasady BHP, a także obowiązek dbałości o dobro pracodawcy. Sąd Najwyższy potwierdził, że rozwiązanie stosunku pracy było zasadne.

30.12.2023

Nie każde zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Elementy te muszą wystąpić łącznie. Jeśli zabraknie chociaż jednego z nich, dane zdarzenie nie będzie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Okoliczności i przyczyny ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy.

29.12.2023

Świąteczne BHP: Ostrożnie z choinkami i lampkami w miejscu pracy

Administracja publiczna Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Już od wielu lat możemy obserwować kreatywne podejście do przedświątecznego dekorowania nie tylko domów, ale w zasadzie każdej przestrzeni wokół nas. Miasta prześcigają się w pomysłach na rozświetlenie ulic, a centra handlowe w rywalizacji na najbardziej oryginalne dekoracje. Nie dziwi więc fakt, że również firmy przystrajają biura, przestrzenie produkcyjne czy magazynowe. Poza samym wyborem dekoracji, należy również zastanowić się nad jej bezpieczeństwem.

18.12.2023

Tylko do końca grudnia można zgłaszać najgorsze przepisy prawa pracy

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne HR Poprawmy prawo

Już czwarty rok z rzędu organizujemy akcję Poprawmy prawo, zbierając od naszych Czytelników zgłoszenia dotyczące przepisów złych, wymagających poprawy. Rok 2023 obfitował w znaczące i liczne zmiany kodeksu pracy, po części wynikające z konieczności wprowadzenia na stałe pracy zdalnej i postulowanej przez pracodawców od lat kontroli trzeźwości pracowników, a po części wymuszone koniecznością dostosowania naszego prawa do przepisów UE. Za najlepsze zgłoszenia czeka roczny dostęp do LEX-a.

15.12.2023

Stosowanie środków ochrony to nie przymus, tylko zdrowy rozsądek

Prawo pracy BHP

Stosowanie środków ochrony zbiorowej oraz używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej, a także odzieży i obuwia roboczego jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Natomiast ich zapewnienie należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Niestosowanie lub nieprawidłowe używanie tych środków bywa przyczyną wypadków. Tak więc respektowanie przepisów to nie przymus, tylko zdrowy rozsądek.

12.12.2023
1  2  3  4  5    326