Marek A. (dane zmienione) pracował na stanowisku składacza okien. Do jego zadań należała produkcja okien pcv, w tym ich okuwanie, montowanie słupków, zgrzewanie ram i obróbka estetyczna. 31 maja 2022 r. pracownik przystąpił do obróbki ramy małego okna poprzez wycięcie nadmiaru tworzywa z narożnych zgrzewów, użył do tego nożyka do tapet. Zgrzew okazał się na tyle twardy, że kilkukrotne próby nie przyniosły rezultatu. Marek A. postanowił więc mocniej docisnąć nożyk i użyć większej siły. Tym raz próba powiodła się, ale nie zdążył wyhamować ruchu i uderzył nożykiem w lewą rękę, dokonując rany ciętej. Pracownik poinformował o zdarzeniu przełożonego. Markowi A. udzielono pierwszej pomocy i odwieziono na szpitalną izbę przyjęć.

 

Czytaj w LEX: Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy oraz wypłaty zasiłku chorobowego w przypadku odnowienia urazu >

Decyzja organu była negatywna dla ubezpieczonego

W przypadku czynności z wykorzystaniem noża do obróbki materiału, w zakładzie pracy obowiązywał nakaz stosowania rękawic, jako środka ochrony indywidualnej dla zminimalizowania ryzyka wypadku. Marek A. tłumaczył, że zdjął je, ponieważ odczuwał pieczenie dłoni zdezynfekowanej płynem odkażającym oraz miał spocone dłonie a musiał wykonać precyzyjną pracę. Pracodawca uznał, że doszło do wypadku przy pracy. Jednocześnie nie stwierdził, że brak rękawic był jedyną istotną przyczyną tego zdarzenia. Niemniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonemu prawa do jednorazowego odszkodowania. Powodem był brak uzupełnienia przez niego dokumentacji, o którą zwracał się organ. Ubezpieczony odwołał się od wydanej decyzji. W odpowiedzi organ wniósł o oddalenie odwołania i wskazał, że do wypadku doszło na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

Czytaj także: Nie każde zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy >>>

Doznanie uszczerbku wiąże się z odszkodowaniem

Sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Rybniku, który wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej jako: ustawa), ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast w myśl art. 11 ust. 3 ustawy za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający sześć miesięcy, mogące ulec poprawie.

Czytaj w LEX: Ubezpieczenie wypadkowe samozatrudnionych i wolontariuszy >

 


Nie doszło do rażącego niedbalstwa

Sąd wskazał, że przeprowadzone postępowanie dowodowe jednoznacznie wykazało, że wskutek wypadku przy pracy u ubezpieczonego występuje stan po przecięciu ścięgna zginacza długiego lewego kciuka, skutkujący powstaniem stałego uszczerbku na zdrowiu. W wyroku stwierdzono też, że Marek A. przyczynił się do wypadku, ponieważ nie zastosował rękawic. Niemniej naruszenie przepisów bhp nie miało charakteru rażącego niedbalstwa. Sąd podkreślił, że ubezpieczony w interesie pracodawcy starał się wykonać dobrze precyzyjną pracę, w której przeszkadzało ubranie rękawic. Ponadto według powołanego biegłego nie doszłoby do zdarzenia, gdyby ubezpieczonemu udostępniono instrukcję stanowiskową, prawidłowo udzielono instruktażu oraz pokazano, jak bezpiecznie operować nożykiem. Mając powyższe na uwadze, sąd przyznał Markowi A. prawo do jednorazowego odszkodowania.  

Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku z 9 lutego 2024 r., sygn. akt V U 7/23, prawomocny