Pracownik może zostać skierowany na dodatkowe badania

Prawo pracy BHP

Pracodawca musi zapewnić pracownikom profilaktyczną opiekę lekarską. Składają się na nią badania wstępne, okresowe i kontrolne, które są przeprowadzane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Ponadto, w określonych przypadkach, zakres profilaktycznej opieki może obejmować przeprowadzenie dodatkowych badań.

11.05.2023

Galimatias z zatrudnianiem cudzoziemców - firmy mają problem

Rynek Prawo pracy BHP

Od kilku tygodni urzędy wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy promują pracę tymczasową, chcąc ukrócić nielegalny outsourcing pracowniczy. W efekcie firmy świadczące outsourcing usług zmuszone zostały do poszukiwania innych ścieżek legalizowania pracy cudzoziemców - m.in. zatrudnienie ich jako pracowników tymczasowych. Z tej drogi niektórzy korzystają w ramach powiązanych podmiotów tworzących grupę kapitałową.

08.05.2023

Ocena ryzyka zawodowego to ciągły proces

Prawo pracy BHP

Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych. Ocenę ryzyka postrzega się jako proces ciągły, więc powinna ona być dokonywana okresowo oraz w przypadku wprowadzenia zmian i wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

05.05.2023

Rok 2023 pod znakiem zmian w Kodeksie pracy

Prawo pracy BHP HR

W 2023 roku weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza – powszechnie znana pod nazwą pracy zdalnej, bo na stałe wprowadziła to rozwiązanie znane z pandemii, ale też długo oczekiwane przez pracodawców przepisy umożliwiające im kontrolę trzeźwości pracowników. I druga – wdrażająca dwie unijne dyrektywy zawierające wiele propracowniczych rozwiązań, zwłaszcza dla rodziców dzieci do lat 8.

28.04.2023

Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika

Prawo pracy BHP Prawo europejskie

„Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika” - pod takim hasłem 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy chce, by był okazją do zastanowienia się nad przekazem konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.

28.04.2023

Pracodawca może ponieść koszty przejazdu pracownika na badania lekarskie

Prawo pracy BHP

Wymóg posiadania przez pracownika aktualnych badań lekarskich obciąża pracodawcę, ponieważ jest on odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy określają, że za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem okresowych i kontrolnych badań, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości, przysługują mu należności na pokrycie związanych z tym kosztów.

27.04.2023

PIP podpisała porozumienie o współpracy ze związkami zawodowymi

Prawo pracy BHP

W poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r., Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, podpisała z liderami trzech organizacji związkowych - NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ, porozumienia dotyczące zasad współpracy w zakresie ochrony pracy. Współpraca stron obejmować będzie współdziałanie w zakresie działalności kontrolnej, szkoleniowej oraz podejmowanie przedsięwzięć informacyjno -promocyjnych i prewencyjnych.

25.04.2023

Odbiór rusztowania tylko przez uprawnionego specjalistę

BHP Budownictwo

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest dopiero po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. W przepisach nie sprecyzowano jednak jakie uprawnienia powinna posiadać taka osoba. Zakłada się, że uprawniona osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane takie jakie ma kierownik budowy.

13.04.2023

Społeczni inspektorzy pracy konieczni w dużych firmach, ale potrzebna zgoda między związkami

Prawo pracy BHP

W komisjach BHP i zespołach powypadkowych jest miejsce dla społecznych inspektorów pracy. Czy jednak związki zawodowe działające u pracodawców mających załogi powyżej 250 osób muszą zawsze kogoś takiego powoływać? Problemem jest ich wybór i działanie. Zdaniem prawników, nowelizacja przepisów jest konieczna. Bo te, które są, powstały jeszcze w minionym ustroju.

13.04.2023

GIP wyjaśnia zasady prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników

Prawo pracy BHP

Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości danej grupy pracowników, pracodawcy mogą ich skontrolować. To nie jest jednostronne wskazanie wszystkich pracowników – uważa Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy. W innych przypadkach taką kontrolę przeprowadzić może policja.

12.04.2023

Pracodawca musi określić zasady refundacji okularów korekcyjnych

Prawo pracy BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi okulary korekcyjne, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy. Pod warunkiem jednak, że pracownik spędza przy monitorze ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

11.04.2023

Kodeksowa praca zdalna już obowiązuje - także prawo do jej kontroli

Prawo pracy BHP

Od dziś, 7 kwietnia 2023 r., obowiązują przepisy Kodeksu pracy o pracy zdalnej. Pracodawcy zyskali prawo do kontrolowania jej wykonywania oraz przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Prawo do kontroli dotyczy każdej formy pracy zdalnej: dobrowolnej, poleconej przez pracodawcę i okazjonalnej.

07.04.2023

Kodeksowa praca zdalna możliwa po 7 kwietnia, nawet gdy konsultacje ze związkami trwają

Prawo pracy BHP

Pracodawcy, którzy do 7 kwietnia nie zdążą zakończyć konsultacji ze związkami zawodowymi, nie podpiszą porozumienia i nie zdążą przyjąć regulaminu pracy zdalnej, nie muszą wstrzymywać się z wprowadzeniem kodeksowej pracy zdalnej. Zdaniem prawników, mogą skorzystać z pracy okazjonalnej, porozumień indywidualnych z pracownikami, a nawet wydać polecenie wykonywania pracy zdalnej w stanie zagrożenia epidemicznego.

04.04.2023

Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Prawo pracy BHP

Od 1 kwietnia 2023 roku będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty odszkodowań za wypadek przy pracy. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022 roku była to kwota 1133 zł, a w 2021 roku było to 1033 zł (2020 - 984 zł). O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba.

30.03.2023

Znak CE nie świadczy o jakości produktu, ale o zgodności z normami UE

Środowisko Rynek i konsument BHP Prawo europejskie

Oznakowanie produktu znakiem CE to deklaracja i informacja producenta albo importera, że wyrób ten spełnia wymogi europejskie i może być sprzedawany na rynku wspólnotowym. Skrót "CE" od francuskiego "Conformite Europeenne" należy tłumaczyć jako "zgodność europejską", a nie jak mówią złośliwi "China Export".

24.03.2023

Nie będzie pracy zdalnej okazjonalnej na Seszelach. Chyba że szef się zgodzi

Prawo pracy BHP

Pracodawcy przygotowują wzory wniosków o pracę zdalną okazjonalną. Ma to uporządkować stosowanie tej formy pracy zdalnej i uciąć wątpliwości co do wskazywania miejsca jej wykonywania przez pracowników. Zdaniem prawników, choć jest to odrębna forma pracy zdalnej, to stosuje się do niej ogólną zasadę, że pracownik ma pracować w miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

21.03.2023

Pracodawca musi oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe

Prawo pracy BHP HR

Pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach. Ocenę tę przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Natomiast stosowane w jej następstwie środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

20.03.2023

Magazynowanie substancji niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich działaniu

BHP

Bezpieczne magazynowanie materiałów niebezpiecznych wymaga wiedzy o ich właściwościach oraz rodzaju i stopniu natężenia stwarzanych przez nie zagrożeń. Pozwoli to na dobranie odpowiednich zabezpieczeń, środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zapewni bezpieczną pracę i sprawne działanie w sytuacjach awaryjnych.

16.03.2023

Bezpośredni nadzór nie oznacza permanentnego stania nad pracownikiem

Prawo pracy BHP

Prace szczególnie niebezpieczne wymagają od pracodawcy wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. W szczególności musi on zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami. Wyznaczona w tym celu osoba, nie musi jednak permanentnie stać nad pracownikiem i obserwować, w jaki sposób wykonuje on zlecone zadania. Należy podkreślić, że niewykonywanie wynikających z przepisów obowiązków w zakresie nadzoru może się wiązać z prawnymi konsekwencjami.

07.03.2023

Ochrona pracujących zdalnie - co w praktyce oznacza nowelizacja Kodeksu pracy

Prawo pracy BHP

Już 7 kwietnia br. wejdzie w życie długo wyczekiwana, ale i budząca wiele dyskusji nowelizacja Kodeksu pracy, uwzględniająca m.in. nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Każda firma, w której pracownicy wykonują pracę poza jej siedzibą, będzie zobowiązana wdrożyć rozwiązania i stosowną dokumentację dla wypełnienia obowiązków wymaganych Kodeksem.

01.03.2023