Żołnierz sprawcą zabójstwa? Potrzebne zmiany systemowe

Policja Wojsko

W ostatnich miesiącach doszło do dwóch zabójstw dzieci, w które zamieszani byli żołnierze. W ocenie ekspertów nadszedł więc czas, by przeanalizować zmiany systemowe, które pomogłyby w zapobieganiu takim sytuacjom - zarówno poprzez diagnozowanie, jak i wspieranie żołnierzy, funkcjonariuszy w radzeniu sobie ze stresem. Polską bolączką jest brak wiedzy jak rozpoznawać niebezpieczeństwo i nawyków, by na nie reagować.

28.10.2023

WSA: Kradzież węgla uzasadniała wydalenie ze służby

Policja Prawo pracy

Policjant został uznany za winnego popełnienia przewinień dyscyplinarnych, które polegały na kradzieży worków z węglem. Przełożeni dyscyplinarni wydalili go za to ze służby. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że kara była adekwatna do rangi i rodzaju popełnionych przewinień, ponieważ funkcjonariusz utracił nieposzlakowaną opinię oraz sprzeniewierzył się obowiązkom związanym z wykonywaniem zawodu opartego na szczególnym zaufaniu społecznym.

25.10.2023

Przyszłe państwo prawa trzeba zbudować od nowa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja

Obecność prokuratury w systemie organów państwa nie budzi od dziesięcioleci najmniejszych wątpliwości. Prokuratura jest stałym elementem struktury każdego państwa. Bez względu na ustrój, historię czy tradycje systemu prawa, prokuratura jest powszechnie akceptowanym organem, i tu pytanie, czego – pisze Tomasz Warykiewicz, były funkcjonariusz Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego KGP.

05.10.2023

Rząd sięga do rezerwy celowej, by wypłacić dodatki dla pracowników zatrudnionych w DPS-ach

Finanse publiczne Policja Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Wybory Rolnictwo

Narodowe Centrum Nauki dostanie pieniądze na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków w ramach utworzonego w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego. Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek MEiN w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Centrum Nauki na 2023 rok. Zmiany obejmą też przeznaczenie rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

26.09.2023

Wynagrodzenia w budżetówce mają rosnąć razem z pensją minimalną

Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy

W 2024 roku liczba osób pracujących za minimalne wynagrodzenie może nawet przekroczyć 4 miliony, a płaca minimalna może osiągnąć około 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wynika z wstępnych szacunków związkowców i pracodawców. Nie dziwi więc, że w budżetówce narasta wzburzenie. Zdaniem prawników konieczne jest wprowadzenie mechanizmu wzrostu płac podobnego do minimalnej płacy. Proponują wprowadzenie waloryzacji.

29.08.2023

Pasażer, który na żądanie nie chce opuścić pociągu, zapłaci grzywnę

Policja Transport

Niesfornego pasażera trudno wyprosić z pociągu lub autobusu. A bywa, że ten swoim zachowaniem potrafi nawet sparaliżować komunikację. Rząd uznał, że tak dalej być nie może. Teraz pasażer, który nie zastosuje się do wezwania do opuszczenia środka transportu, zapłaci grzywnę. A jeśli dopuści się czynu chuligańskiego, jeszcze głębiej sięgnie do kieszeni.

12.08.2023

Wycieczki młodzieży z Izraela wrócą do Polski

Administracja publiczna Policja

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ratyfikacji podpisanej 22 marca z przedstawicielami państwa Izrael umowy w sprawie wznowienia wycieczek organizowanych przez ministerstwo edukacji Izraela. Zawieszenie tych wycieczek było skutkiem pogorszenia stosunków między oboma państwami, ale przedmiotem sporu była też ochrona przez uzbrojonych agentów izraelskich służb.

27.07.2023

Problemy pracowników cywilnych Policji. Według MSWiA, zasady podwyżek są takie same jak w całej budżetówce

Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Pracownicy cywilni skarżą się na niskie płace wskazując, że osoby przyjmowane do Policji mają wyższe wynagrodzenie niż te z wieloletnim stażem. Nie ma też szczegółowych regulacji ustawowych dotyczących ich statusu. Według MSWiA, w latach 2016-2023 wynagrodzenia pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa wzrosły przeciętnie miesięcznie na etat o 2156 zł.

21.07.2023

Komisja deregulacyjna ma pomysł, co zrobić z zagubionymi kluczykami lub pilotami

Prawo cywilne Policja

Biura rzeczy znalezionych mają wątpliwość, jak postępować z kluczami, kartami dostępu czy pilotami do nieruchomości lub pojazdów. Obecnie, po upływie ustawowego terminu takie rzeczy może odebrać ten, kto je znalazł. Posłowie z komisji deregulacyjnej chcą zmienić zasadę. Proponują więc nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych.

10.07.2023

WSA: Nie można nakazać udostępnienia notatki z danymi uczestników interwencji

Policja RODO

Skarżący domagał się od komendanta udostępnienia pełnej treści policyjnej notatki, czyli z danymi osobowymi wszystkich uczestników interwencji. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że sprawa wykracza poza jego kompetencje i umorzył prowadzone postępowanie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał mu rację i podkreślił, że nie było możliwości, by organ wydał decyzję zobowiązującą do udostępnienia pełnej treści notatki.

15.06.2023

Uczelnie policji i straży pożarnej będą akademiami

Policja Szkolnictwo wyższe

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) zmieni nazwę na „Akademia Pożarnicza”, a Wyższa Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) na „Akademia Policji w Szczytnie”. Nowe nazwy mają podkreślać ogólnoakademicki status tych uczelni oraz naukowy profil działalności. Powstanie też nowa uczelnia - Wyższa Szkoła Straży Granicznej. Ustawa w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

13.06.2023

RPO chce granicy sumowania punktów karnych dla kierowców

Policja Transport

Ponieważ za naruszenie tym samym czynem więcej niż jednego przepisu prawa drogowego kierowca może otrzymać dowolnie wysoką sumę punktów karnych, które się sumują, przekroczenie granicy 24 punktów może być zatem skutkiem tylko jednego czynu - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I występuje do MSWiA o zmianę przepisów, aby chronić obywateli przed zbyt uznaniowym przyznawaniem punktów.

07.06.2023

Rząd chce zaostrzyć przesłanki ochrony dla sygnalistów zewnętrznych

Policja Prawo pracy Prawo unijne

Najnowsza wersja projektu ustawy o sygnalistach przewiduje zaostrzenie przesłanek umożliwiających otrzymanie ochrony przez sygnalistę dokonującego zgłoszenia zewnętrznego. Zdaniem prawników, te rozwiązania niosą ryzyko odpowiedzialności karnej zgłaszającego. Sygnalista będzie musiał złożyć pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, oświadczenie o prawdziwości przekazywanych informacji na moment dokonania zgłoszenia.

26.05.2023

Policja używa nieproporcjonalnych środków wobec demonstrantów, państwo płaci odszkodowania

Prawo karne Policja

Sypią się zadośćuczynienia od Skarbu Państwa na rzecz demonstrantów sprzeciwiających się prawu antyaborycyjnemu w Polsce. Osoby te były niesłusznie zatrzymane i źle traktowane przez policję – co stwierdzają sądy karne. W następstwie pokrzywdzeni wnoszą o naprawienie krzywd. Zadośćuczynienia za dzień pozbawienia wolności zwykle nie przekraczają kwoty 1000 zł za dobę.

19.05.2023

Problemy z policyjnym świadczeniem motywacyjnym. RPO chce zmiany przepisów

Policja Prawo pracy

Policjanci pobierający tzw. świadczenie motywacyjne nie dostają go za okres postępowania dyscyplinarnego – nawet gdy wszczęto je bezzasadnie. Ze względów finansowych funkcjonariuszom nie opłaca się też odwoływać od kary dyscyplinarnej, bo przez ten czas wciąż nie będą mieć świadczenia. W ocenie RPO wypacza to istotę postępowania dyscyplinarnego.

15.05.2023

RPO: Nierówne traktowanie funkcjonariuszy SW przy przenoszeniu do innych służb

Policja Prawo pracy Wojsko

Funkcjonariusze Służby Więziennej nie mogą być przenoszeni do innych służb mundurowych na takich samych zasadach, jak funkcjonariusze innych służb mogą przenieść się do SW. W skargach do RPO wskazują, że jest to niesprawiedliwe i narusza zasadę równości. RPO poprosił ministra sprawiedliwości o podjęcie stosownych prac legislacyjnych.

21.04.2023

NSA: Nie można kierować wydziałem w policji z poważnymi zarzutami dyscyplinarnymi

Prawo karne Policja

Eksponowane stanowiska w strukturach policji nie mogą być zajmowane przez osoby, którym postawiono zarzuty dyscyplinarne. Funkcjonariusz, który przekroczył uprawnienia interweniując w sprawie zatrzymanego członka swojej rodziny, traci zaufanie przełożonych, a w konsekwencji stanowisko - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

11.04.2023

Amnesty International: Prawa człowieka w Polsce zagrożone

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Policja

Jeszcze bardziej ograniczony dostęp do aborcji, używanie postępowań karnych do ograniczania wolności słowa, ograniczanie niezależności sądownictwa oraz wolności pokojowych zgromadzeń, naruszanie praw osób LGBTI. Choć podjęto działania w celu przyjęcia od 1 do 2 mln uchodźców z Ukrainy, to rząd nadal utrzymywał wrogie nastawienie wobec uchodźców i migrantów z innych krajów.

29.03.2023

RPO: Niesprawiedliwe zasady przenoszenia funkcjonariuszy SW do innych służb

Policja Wojsko

Funkcjonariusze m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, ABW czy AW mogą przenieść się do Służby Więziennej na szczególnych zasadach. W drugą stronę taka procedura już nie działa - funkcjonariusz SW, który chce zostać np. policjantem czy żołnierzem, musi brać udział w zwykłej rekrutacji. To niesprawiedliwe - pisze Rzecznik Praw Obywatelskich i prosi Ministra Sprawiedliwości o zmianę regulacji.

29.03.2023

NSA: Trybunał wskazał, jak liczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Policja Prawo pracy

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta przyznawany jest przez wypłatę. A także w decyzji o odmowie przyznania albo w postanowieniu - orzekł NSA i dodał, że Trybunał Konstytucyjny wskazał jak liczyć to świadczenie. Tymczasem na zgłoszony przez skarżącego wniosek, Komendant Główny Policji zwykłym pismem poinformował, iż na obecnym etapie brak jest normy prawnej umożliwiającej rozpoznanie jego żądania.

13.03.2023
1  2  3  4  5    22