Zespół "e-Legislacja"

ZARZĄDZENIE Nr 42
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 kwietnia 2024 r.
w sprawie Zespołu "e-Legislacja"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Tworzy się Zespół "e-Legislacja", zwany dalej "Zespołem".
2. 
Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2. 
Do zadań Zespołu należy:
1)
opracowanie założeń dla systemów teleinformatycznych obsługujących proces legislacyjny oraz zwiększających powszechny dostęp do informacji o prawie, zwanych dalej "systemami e-legislacji";
2)
identyfikacja i analiza elementów infrastruktury informatycznej wykorzystywanych w urzędach obsługujących konstytucyjne organy publiczne oraz instytucje im podległe lub przez nie nadzorowane, istotnych z punktu widzenia realizacji systemów e-legislacji;
3)
wypracowanie rozwiązań pozwalających na efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach e-legislacji;
4)
opracowanie propozycji zmian w przepisach prawa niezbędnych do wdrożenia systemów e-legislacji;
5)
analiza skutków proponowanych rozwiązań;
6)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów, które dotyczą zagadnień związanych z systemami e-legislacji.
§  3. 
1. 
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący Zespołu - Minister - Członek Rady Ministrów właściwy do spraw koordynowania rządowego procesu legislacyjnego, realizacji obowiązków Rządu wobec Sejmu i Senatu oraz uczestnictwa przedstawicieli Rządu w pracach parlamentarnych;
2)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
po jednym przedstawicielu:
Ministra Cyfryzacji,
Ministra Finansów,
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,
Ministra Rozwoju i Technologii,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji,
b)
przedstawiciele Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będący dyrektorami komórek organizacyjnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w szczególności odpowiedzialnych za organizację procesu legislacyjnego lub za systemy informatyczne, lub ich przedstawiciele,
c)
dyrektor Departamentu Informatyzacji i Systemów Informacji o Prawie w Rządowym Centrum Legislacji lub jego przedstawiciel,
d)
koordynator OSR, o którym mowa w § 29 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), lub jego przedstawiciel;
3)
sekretarz Zespołu - pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.
2. 
Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby, których wiedza i doświadczenie z zakresu procesu legislacyjnego lub wdrażania nowych technologii, w szczególności związanych ze sztuczną inteligencją, mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawicieli Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, a także przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich oraz organizacji pozarządowych.
§  4. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu.
2. 
Do zadań przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Zespołu - z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej połowy liczby członków Zespołu;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3)
określanie porządku obrad Zespołu;
4)
reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
3. 
WprzypadkunieobecnościprzewodniczącegoZespołupracamiZespołukierujewyznaczonyprzezniegoczłonekZespołu.
4. 
Przewodniczący Zespołu może powierzyć pozostałym członkom Zespołu wykonywanie określonych obowiązków służących realizacji zadań Zespołu.
§  5. 
Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, zlecać wykonanie tłumaczeń, ekspertyz, opinii, analiz oraz raportów na potrzeby prac Zespołu.
§  6. 
Sekretarz Zespołu sporządza protokół posiedzenia Zespołu zawierający w szczególności poczynione ustalenia. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.
§  7. 
Zespół podejmuje ustalenia w drodze uzgodnienia stanowisk.
§  8. 
1. 
W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może tworzyć zespoły ekspertów.
2. 
W skład zespołu ekspertów wchodzą członkowie Zespołu lub osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 2.
3. 
Przewodniczący Zespołu określa skład i zakres zadań zespołu ekspertów.
4. 
Przewodniczący Zespołu wyznacza przewodniczącego zespołu ekspertów spośród osób wchodzących w skład tego zespołu.
5. 
Posiedzenia zespołu ekspertów odbywają się w zależności od potrzeb, w terminie poprzedzającym planowane posiedzenie Zespołu.
6. 
Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
Przewodniczący Zespołu oraz przewodniczący zespołu ekspertów mogą zarządzić odbycie posiedzenia odpowiednio Zespołu albo zespołu ekspertów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
§  10. 
1. 
Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów roczne sprawozdanie z prac Zespołu w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o:
1)
liczbie posiedzeń Zespołu w okresie sprawozdawczym;
2)
zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;
3)
zadaniach Zespołu przewidzianych na kolejny okres sprawozdawczy ze wskazaniem wstępnego harmonogramu ich realizacji;
4)
wnioskach i rekomendacjach w obszarze działalności Zespołu.
§  11. 
Na wniosek przewodniczącego Zespołu organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań Zespołu, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty dotyczące zakresu prac Zespołu.
§  12. 
Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  13. 
Osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Zespołu lub zespołu ekspertów, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
§  14. 
Wydatki związane z działalnością Zespołu, a także tworzonych zespołów ekspertów są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  15. 
Obsługę techniczno-organizacyjną i biurową działalności Zespołu, a także tworzonych zespołów ekspertów zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  16. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Data 30 kwietnia dla wnioskodawcy dodatku osłonowego może być pułapką

Choć ustawa o dodatku osłonowym wskazuje, że wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., to dla wielu mieszkańców termin ten może okazać się pułapką. Datą złożenia wniosku jest bowiem data jego wpływu do organu. Rząd uznał jednak, że nie ma potrzeby doprecyzowania tej kwestii. A już podczas rozpoznawania poprzednich wniosków, właśnie z tego powodu wielu mieszkańców zostało pozbawionych świadczeń.

Robert Horbaczewski 30.04.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.319

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zespół "e-Legislacja"
Data aktu: 18/04/2024
Data ogłoszenia: 19/04/2024
Data wejścia w życie: 20/04/2024