Minimalne wynagrodzenie zostało od 1 lipca podniesione po raz drugi w tym roku i wynosi obecnie 4300 zł. W pierwszym półroczu było to 4242 zł.

Wysokość minimalnej pensji ma znaczący wpływ na wymiar kar, które organy podatkowe mogą nakładać na podatników, na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

 

Przestępstwo a wykroczenie skarbowe

Popełnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych jest karane. Kwalifikacja zależy od wartości popełnionego czynu.

Kodeks karny skarbowy określa, że przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. Wykroczeniem skarbowym jest natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wartość graniczna pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem wynosi więc w drugim półroczu 21 500 zł.

Czytaj w LEX: Postępowanie mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe >>>

Zobacz również: Złożenie korekty deklaracji podatkowej nie uchroni przed karą >>

 

Kary za wykroczenia skarbowe

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo. Kara grzywny – co do zasady - może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. (Wcześniej była to dwukrotność, jednak w połowie 2021 r. przepisy w tym zakresie zostały zmienione).

Czytaj w LEX: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w podatku VAT >>>

Wyrokiem nakazowym można natomiast wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Co ważne, wymierzając karę grzywny lub nakładając ją mandatem karnym, uwzględnia się także stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

W drugim półroczu 2024 r. kara grzywny może zatem wynieść od 430 zł do 86 000 zł. Mandat karny nie może być natomiast wyższy niż 21 500 zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wynosi 43 000 zł.

Czytaj w LEX: Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe krok po kroku >>>

 

 

Kary za przestępstwa skarbowe

Karami za przestępstwa skarbowe są:

  • kara grzywny w stawkach dziennych,
  • kara ograniczenia wolności oraz
  • kara pozbawienia wolności.

Z przepisów kodeksu karnego skarbowego wynika, że wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w wysokości nieprzekraczającej 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Także w tym przypadku, ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Co istotne, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Czytaj w LEX: Możliwości uniknięcia kary przez sprawcę przestępstwa (wykroczenia) skarbowego >>>

 


Skoro najniższe wynagrodzenie zostało określone na kwotę 4300 zł, w drugim półroczu 2024 r. stawka dzienna wynosi od 143,34 zł do 57 336 zł. Kara grzywny nie może być niższa niż 1433,40 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wynosi zaś 41 281 920 zł.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność karna skarbowa doradców podatkowych i księgowych na przykładach >>>