Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia, że celem nowelizacji jest uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. A także dostosowanie wynagrodzenia pracowników samorządowych do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi - 3 490 zł brutto, od 1 lipca 2023 r. wyniesie -  3 600 zł.

 

Stawki zaproponowane przez rząd oprotestowały samorządy

Rozporządzenie pierwotnie miało wejść w życie 1 marca i przewidywało podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategorii zaszeregowania w wysokości:

 • od 3 000 zł w I kategorii zaszeregowania (teraz 2 150 zł)
 • do 4 300 zł w XXII (ostatniej) kategorii zaszeregowania (teraz 3 600 zł)

czyli podwyżki od 850 do 700 zł.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenia pracowników samorządowych – dodatki do wynagrodzenia, regulamin wynagradzania >>>

Zaproponowane stawki spotkały się ze sprzeciwem organizacji samorządowych. Przedstawiciele samorządów wskazywali, że zaproponowane przez resort przepisy tylko pogłębiają proces spłaszczenia wynagrodzeń i działają demotywująco na wyżej wykwalifikowanych pracowników. Przeczytaj więcej: Płaca minimalna dogania wynagrodzenie urzędnika w gminie>>

Postulaty samorządów dotyczyły przede wszystkim zrównania minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego
z minimalną płacą zasadniczą w I kategorii zaszeregowania oraz zmniejszenia ogólnej liczby kategorii minimalnego wynagrodzenia zasadniczego
. Postulat taki zgłaszała także  Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi Związku Nauczycielstwa Polskiego.  

Ostatecznie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 maja, opublikowanym 13 czerwca w Dzienniku Ustaw stawki wynagrodzenia pracowników będą wynosić:

 • od 3300 zł w I kategorii (o 1150 zł więcej)
 • do 5200 zł w XX (o 1600 zł więcej)

Stawki rosną skokowo o 50 zł od kategorii I do XI, od XII do XV o 100 zł, od XVI do XX o 200 zł.

Jednocześnie ministerstwo zmniejszyło ogólną liczbę kategorii zaszeregowania o dwie, tj do XX kategorii, z tym, że ostatnie dwie kategorie (XIX i XX) pozostaną do dyspozycji pracodawcy.

Czytaj w LEX: Nieprawidłowości w zakresie wydatków na wynagrodzenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego >>>

 

Skorygowane tabele wynagrodzeń

Konsekwencją zmian w zaszeregowaniu pracowników są nowe stawki dla wybranych stanowisk w powiecie np.

 • sekretarz powiatu – 4600 zł (w pierwszej wersji projektu 4000 zł)
 • zastępca skarbnika powiatu w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców – 4400 zł (o 500 zł więcej)
 • zastępca skarbnika powiatu w powiecie powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców – 4200 zł (o 400 zł więcej)
 • zastępca skarbnika powiatu w powiecie do 60 tys. mieszkańców – 4100 zł (o 300 zł)
 • geodeta powiatowy – 4200 zł (o 400 zł więcej)
 • powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumentów – 4200 zł (o 400 zł)
 • przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 4200 zł (o 400 zł)
 • dyrektor (kierownik, naczelnik) samorządowej jednostki organizacyjnej – 4800 zł (600 zł więcej)
 • zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) samorządowej jednostki organizacyjnej – 4600 zł (o 600 zł więcej)
 • główny księgowy – 4440 zł (o 540 zł więcej)
 • rzecznik prasowy – 4200 zł (o 400 zł)
 • radca prawny – 4100 zł (o 350 zł)
 • główny specjalista – 4000 zł (o 300 zł)
 • informatyk urzędu – 4000 zł (o 300 zł)
 • starszy inspektor powiatowy – 3900 zł (200 zł)
 • inspektor – 3900 zł (o 250 zł)
 • podinspektor – 3750 zł (o 150 zł)
 • referent – 3650 zł (200 zł więcej)
 • młodszy referent – 3600 zł

W tabeli skorygowano i uporządkowano poszczególne stanowiska. Pozostawiono, także dotychczas bardzo często stosowane stanowisko młodszego referenta, które w poprzedniej wersji zostało skasowane. Przeczytaj więcej: Ministerstwo obcina pierwszy szczebel z drabiny kariery urzędnika samorządowego>>

Czytaj w LEX: Składniki wynagradzania pracowników samorządowych >>>

 

 

Projekt scala tabele stanowisk

Znowelizowane rozporządzenie scala tabele stanowisk funkcjonujące obecnie odrębnie dla urzędów (część D. Stanowiska we wszystkich urzędach) i samorządowych jednostek organizacyjnych (część F. Stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych).

Katalog stanowisk wspólnych będzie obejmował większość stanowisk, w tym także tych, które występowały dotychczas w częściach tabeli wydzielonych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, np. lekarz, pielęgniarka, psycholog, dietetyk, geodeta, ratownik wodny, lekarz weterynarii. Dzięki temu możliwe jest skrócenie katalogu stanowisk, ujednolicenie minimalnych kategorii zaszeregowania oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla takich samych stanowisk, obecnie występujących w różnych częściach tabeli.

Dodatkowo, w celu uproszczenia i skrócenia katalogu stanowisk zrezygnowano z niektórych stanowisk, np. wozak, robotnik polowy, robotnik szklarniowy, robotnik do pracy lekkiej. Pracownicy zatrudnieni dotychczas na likwidowanych stanowiskach będą mogli być zatrudnieni na stanowisku robotnik. Zmniejszono także liczbę stanowisk kierowców, skreślając np. kierowcę samochodu dostawczego, kierowcę transportu wewnętrznego.

WZORY DOKUMENTÓW:

W odniesieniu do niektórych stanowisk, np.  robotnik dodano stanowisko młodszy robotnik i starszy robotnik w celu zapewnienia ścieżki awansu. Dotychczasowe różne stanowiska rzemieślników, np. rzemieślnik wykwalifikowany, rzemieślnik specjalista zastąpiono stanowiskami starszy rzemieślnik i rzemieślnik.

Zmieniono nazwę części „Schroniska dla zwierząt” na „Schroniska dla zwierząt, ogrody zoologiczne, banki genów, ośrodki edukacji przyrodniczej, centra hodowli gatunków chronionych oraz zagrożonych, ośrodki rehabilitacji” i dodano nowe stanowiska: wykwalifikowany opiekun zwierząt, edukator przyrodniczy, pomoc (weterynaryjna, zootechniczna). Połączono także dotychczasowe odrębne części tabeli „Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań” z częścią „Zarząd cmentarzy komunalnych”.

Ponadto, w celu uporządkowania i ujednolicenia tabeli dokonano zmian redakcyjnych w nazwach niektórych jej części i stanowisk

Do listy stanowisk pomocniczych i obsługi dodano  „Instruktor strzelectwa” ustając, że na stanowisku „instruktor strzelectwa” wymagane będzie wykształcenie średnie. „instruktorowi strzelectwa” przypisana została VII kategoria zaszeregowania (3600 zł brutto).

Czytaj w LEX: Wynagrodzenia pracowników samorządowych – wynagrodzenie zasadnicze >>>