Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według GUS - w 2022 r. wyniosła 6346,15 zł.  A to od tej wartości uzależniona jest wysokość minimalnej pensji w ochronie zdrowia. 

Wynagrodzenia minimalne w ochronie zdrowia od lipca 2023 r. 

Przedstawiamy, ile - zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych - od lipca 2023 r.  będzie wynosiła pensja minimalna w podziale na grupy zawodowe (współczynnik pracy): 

  1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (1,45) - 9201,92 zł brutto
  2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (1,29) - 8186,53 zł brutto
  3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (1,19) - 7551,92 zł brutto
  4. Stażysta (0,95) - 6028,84 zł brutto
  5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) - 6473,07 zł brutto
  6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (0,94) - 5965,38 zł brutto 
  7.  Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (0,86) - 5457,69 zł brutto
  8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (1) - 6346,15 zł brutto 
  9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (0,78) - 4950 zł brutto
  10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (0,65) - 4125 zł brutto

W przypadku pracowników niemedycznych (to m.in. pracownicy zaopatrzenia, referenci, obsługa techniczna, informatycy) ustawodawca nie określił techniki podwyższania wynagrodzenia, wprowadzając jedynie ogólną formułę, na mocy której powiązano wynagrodzenia pracowników niemedycznych ze średnim wzrostem wynagrodzenia pracowników wykonujących zawód medyczny oraz działalności podstawowej innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny w danym podmiocie leczniczym.

Czytaj także: Personel niemedyczny - nieprecyzyjne zasady przyznawania podwyżek

Czytaj także na Prawo.pl: Kontrole wykazują nieprawidłowości przy ustalaniu pensji w szpitalach>>

 

Pensja minimalna w ochronie zdrowia – kolejna podwyżka w lipcu 2023 r.

Sprawdź w LEX: Czy przepisy o obowiązkowym podwyższaniu pensji mają zastosowanie do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów? >>>

Sprawdź w LEX: Do jakiej grupy zaszeregowania zaliczyć osobę nadzorującą pracę rejestracji? >>>

 

Przypomnijmy, że reforma finansowania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych zlikwidowała dodatki „wypłacane na PESEL”, czyli między innymi tzw. zembalowe  (był to osobny strumień pieniędzy z NFZ).  Od 1 lipca 2022 r. wynagrodzenia są finansowane wyłącznie w wycenie świadczeń.  

Czytaj także na Prawo.pl:  NFZ podniesie wycenę świadczeń, by sfinansować podwyżki w ochronie zdrowia>>

Wycena świadczeń jest więc kluczowa, gdy mowa o możliwościach finansowania wynagrodzeń w podmiotach leczniczych.   Od 1 lipca 2022  roku minimalne pensje wzrosły średnio o 28 proc, a niektórym pielęgniarkom nawet o 41 proc.  NFZ zmienił taryfikację świadczeń, jednak mimo tego część szpitali powiatowych zaczęła popadać w coraz większe finansowe tarapaty.

We wszystkich regionach kraju są szpitale, które od 1 lipca lub później, przestały uznawać wykształcenie i specjalizacje zdobyte przez pielęgniarki. Problemy zgłaszają także pracownicy niemedyczni w ochronie zdrowia. 

Czytaj także na Prawo.pl: Pielęgniarki przygotowują pozwy zbiorowe w sprawie wynagrodzeń

 


Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego podkreślał w rozmowie z Prawo.pl w grudniu, że zadłużenie szpitali z tego regionu miesięcznie rośnie o od 185 tys. zł do 800 tys. zł z samego tytułu realizowania ustawy o wynagrodzeniach. – Biorąc pod uwagę galopującą inflację, w niektórych szpitalach ta kwota sięgnie 2 mln 300 tys. zł – dodał.

Jak podkreślali dyrektorzy szpitali powiatowych, wycena przygotowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) była korzystna dla szpitali wykonujących świadczenia wysokospecjalistyczne, ale już nie dla szpitali powiatowych.  Klasyczny szpital powiatowy – jak wyjaśniała w wywiadzie dla Prawo.pl Bernadeta Skóbel, ekspertka ZPP – zapewnia pacjentom szybki dostęp do lecznictwa szpitalnego w podstawowym zakresie: interna, chirurgia ogólna, ginekologia i położnictwo, pediatria i w zależności od lokalnych potrzeb szpitalny oddział ratunkowy.

Czytaj w LEX: Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rola wydatków na ochronę zdrowia z budżetu państwa >>>

Czytaj w LEX: Dotacja jako sposób finansowania działalności szpitali >>>

Te świadczenia nie zostały wycenione na poziomie, który zapewniałby wystarczające finansowanie wynagrodzeń. Traci na tym personel: medyczny i niemedyczny. Dyrektorzy niektórych szpitali próbują bowiem ratować sytuację finansową placówek i nie uznają wyższych kwalifikacji personelu przy obliczaniu wysokości pensji, nawet jeśli do tej pory to robili. Dorota Romek, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP)  podkreśla, że w województwie świętokrzyskim ustawy podwyżkowej nie zrealizowała połowa podmiotów.

Kalendarz szkoleń online w LEX Ochrona Zdrowia >>>

Metodologia AOTMiT taryfikacji świadczeń jest tajemnicą

Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich (ZPP) podkreśla, że o metodologię wyceny świadczeń pyta Ministerstwo Zdrowia na każdym spotkaniu. – Nie wiemy, w jaki sposób zostały wyliczone wyceny jednostkowe świadczeń przez AOTMiT. Mamy zastrzeżenia do metodologii przyjętej w lipcu tego roku. Obawiamy się, że sytuacja powtórzy się w przyszłym roku. Część podmiotów leczniczych skorzysta na tej metodologii, inne nie – mówi. Uważa, że w przypadku finasowania tegorocznej podwyżki wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia niedoszacowano w wycenie świadczeń podwyżek kierowanych do 1 lipca 2022 r. osobnym strumieniem z NFZ. – Gdzieś popełniono błąd – zaznacza.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera obecnie dane o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Celem – jak zaznacza agencja - jest uzyskanie rzeczywistych informacji o wartości wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także pozyskanie danych dotyczące struktury zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe i kategorie personelu.

Zasady wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r. Oznaczało to podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. dla części pracowników medycznych jak i pracowników niemedycznych podmiotów leczniczych (jeśli ich dotychczasowe wynagrodzenia były niższe od najniższych określonych w ustawie).

Co więcej, ustawa (art. 3a) określa, że co roku na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników, jeśli ich wynagrodzenie zasadnicze jest poniżej  progu. Jego wysokość z kolei zależy od współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) jak i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie. Jest ona ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wprowadzone od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosły dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrosło o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrosło o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).