Zgodnie z art. 154 par. 4 kodeksu wyborczego członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:

  1. zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
  2. do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Mamy tutaj dwa odrębne, niewykluczające się nawzajem uprawnienia. Pierwsze z nich obejmuje zwolnienie wprost związane z obsługą samego głosowania oraz liczeniem głosów. Drugie nie jest zwolnieniem celowym – nie połączono tego prawa z podejmowaniem konkretnych czynności. Pozostawać powinno jednak w związku z realizacją zadań członka komisji. Może to być np. udział w szkoleniach dla członków komisji. Nie obejmuje już jednak wypoczynku po wyborach.

Czytaj również: Na zwolnieniu lekarskim w komisji wyborczej lepiej uważać

Które dni są wolne?

Pierwsze ze zwolnień nie jest wprost limitowane poprzez przypisanie do niego konkretnej liczby dni. Przysługuje:

  • na dzień wyborów oraz dzień liczenia głosów,
  • dzień bezpośrednio następujący po dniu, w którym zakończono licznie głosów.

Dzień wyborów samorządowych to 7 kwietnia – niedziela, dla wielu pracowników dzień wolny od pracy. Tym jednak zatrudnionym, którzy są członkami komisji i których rozkład czasu pracy przewiduje pracę w tym dniu, przysługuje w tym dniu wolne.

Ważne! Pracownik, którego rozkład czasu pracy nie przewiduje pracy w niedzielę 7 kwietnia nie ma prawa do innego dnia wolnego w związku z pracą w tym dniu w komisji.

Drugim dniem wolnym w każdym przypadku będzie poniedziałek 8 kwietnia. Jeżeli liczenie głosów w danej komisji zakończy się w niedzielę kalendarzową na poniedziałku wyczerpie się uprawnienie. Jeżeli jednak liczenie głosów zakończy się już w poniedziałek (nawet nieznacznie po północy) to w tym dniu nastąpi zakończenie liczenia głosów. Dniem zaś następującym po dniu zakończenia liczenie głosów będzie w takiej sytuacji wtorek, 9 kwietnia, który także wówczas będzie dniem wolnym od pracy, objętym prawem do zwolnienia.

 


Zachowanie uprawień ze stosunku pracy

W obu przypadkach pracownik zachowuje za czas zwolnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy. Członkowie komisji mają zatem prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych w razie sytuacji zaistniałych w trakcie tych dni wolnych. Wolne są w pełni zaś zaliczane do okresu zatrudnienia.

Przede wszystkim wprost istotna dla pracodawców staje się kwestia prawa do wynagrodzenia za czas tych nieobecności. O ile wprost przepisy wskazują, że nie przysługuje ono za czas drugiego ze zwolnień, o tyle literalnie nie odnoszą się do tej kwestii przy pierwszym z nich. Skoro prawo do wynagrodzenia wyłączono jedynie w przypadku zwolnienia z pkt 2, to przy zwolnieniu z pkt 1 zostaje zachowane. Ustawodawca wskazuje w tym przypadku na wszystkie uprawnienie ze stosunku pracy, nie zawężając ich w żaden sposób.

Czytaj też w LEX: Udział pracownika w komisji wyborczej - prawa i obowiązki pracodawcy >

Informacja dla pracodawcy i potwierdzenie

W razie zamiaru korzystania z tych zwolnień członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej są obowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy wykonywaniem zadań komisji.

Zaświadczenie, powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład komisji obwodowej;
  2. wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy;
  3. przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji, a dla przewodniczącego komisji - jego zastępca. Sporządzane jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zainteresowany członek komisji, a drugi pozostaje w dokumentacji komisji.