Chętni do pracy w komisjach wyborczych mogli zgłaszać swoje kandydatury do 15 września. Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta. Dla członków obwodowych komisji wyborczych wynosi ona odpowiednio: dla przewodniczących - 800 zł, dla zastępców - 700 zł, a dla członków - 600 zł.
Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic zwróciła się do resortu rodziny i polityki społecznej z interpelacją w sprawie pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej i związanego z tym ryzyka utraty należnych zasiłków i świadczeń.

- W orzecznictwie przyjmuje się wprawdzie, że uczestnictwo w pracach komisji wyborczej nie stanowi pracy zarobkowej, jednak, jak informują mnie zainteresowani, niektóre jednostki samorządowe odpowiedzialne za wypłatę wspomnianych zasiłków i świadczeń odmawiają ich wypłaty w związku z pobieraniem przez członków diety za pracę w komisji wyborczej – wyjaśniła parlamentarzystka. Poprosiła o przedstawienie jednoznacznego stanowiska resortu i udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. Czy przebywając na zwolnieniu lekarskim, obejmującym także dzień wyborów do Sejmu i Senatu, można pełnić funkcję członka obwodowej komisji wyborczej bez utraty prawa do zasiłku chorobowego?
  2. Czy kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim mogą pełnić funkcję członkini obwodowej komisji wyborczej? Czy fakt pełnienia takiej roli muszą one zgłosić do pracodawcy i/lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
  3. Czy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne może jednorazowo być członkiem obwodowej komisji wyborczej? Czy otrzymanie diety nie spowoduje utraty świadczenia pielęgnacyjnego?
  4. Czy praca w obwodowej komisji wyborczej w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych powoduje utratę tego zasiłku?

 

Chcesz zapisać ten artykuł i wrócić do niego w przyszłości? Skorzystaj z nowych możliwości na Moje Prawo.pl

Załóż bezpłatne konto na Moje Prawo.pl >>

Członkostwo w komisji wyborczej podczas zwolnienia lekarskiego  

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, przypomniała, że na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Przepis określa dwie odrębne przesłanki utraty prawa do zasiłku chorobowego. To wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności do pracy oraz wykorzystanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia.

Odnosząc się do pierwszego pytania, przywołała treść uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce z 29 czerwca 2015 r. (III Ua 9/15) który stwierdził, że „wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie może być w żaden sposób utożsamiane z zarobkowaniem”. Funkcja ta ma charakter działalności społecznej, obywatelskiej wykonywanej dla dobra społeczności lokalnej, wyborców organów władz jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast dieta nie stanowi wynagrodzenia, a jedynie swoistą formę rekompensaty kosztów.

Minister wskazała, że na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego prezentowany jest pogląd, stosownie do którego przeszkodą w osiągnięciu celu zwolnienia lekarskiego, jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, mogą być wszelkie zachowania pracownika (ubezpieczonego) utrudniające proces leczenia (por. wyrok Sądu Najwyższego z 14 grudnia 2005 r., III UK 120/05, OSNP z 2006 r. nr 21-22, poz. 338 oraz wyrok SN z 4 listopada 2009 r., I UK 140/09, Lex nr 564767) . Dlatego też przy ocenie, czy konkretne zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane zgodnie z jego celem, niezbędne jest, w ocenie Sądu Najwyższego, uwzględnienie całokształtu okoliczności danego stanu faktycznego i rozstrzygnięcie sprawy w sposób indywidualny.

 

Na macierzyńskim i w komisji

Zgodnie z kodeksem pracy urlop rodzicielski można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może w tym czasie wykonywać pracę u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 182 (1e) par. 1) W związku z powyższym urlop rodzicielski udziela się na pozostała część wymiaru czasu pracy.

Kodeks pracy nie normuje natomiast kwestii podejmowania dodatkowej pracy przez pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też w ramach własnej działalności gospodarczej. Podejmowanie takich prac w tym okresie nie jest zakazane.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres określony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Na podstawie art. 31 ust. 4a ustawy zasiłkowej, wysokość zasiłku macierzyńskiego zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu. Pozostałe formy wykonywanej działalności nie wpływają na wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Kobiety, które w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego pełnią funkcję członka obwodowej komisji wyborczej nie muszą tego faktu zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – odpowiedziała minister na drugie pytanie posłanki.

Zobacz również: Wybrano numery list komitetów wyborczych

Praca w komisji nie spowoduje utraty świadczenia pielęgnacyjnego

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jednym z podstawowych warunków otrzymania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

- Zatem sprawowanie funkcji członka obwodowej komisji wyborczej, jeśli nie spełnia ww. definicji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie spowoduje braku prawa lub utraty przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego –  uzasadnia resort. Zastrzega jednak, że ostateczna ocena okoliczności indywidualnej sprawy i ustalenie w indywidualnej sprawie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym ustalenie czy dana osoba nie wykonuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, należy do kompetencji organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Bezrobotny gotowy do pracy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotnym może być osoba zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba bezrobotna nie może zatem z zasady pozostawać w sytuacji, która wskazaną gotowość do pracy ogranicza lub wyklucza. Nie obejmuje to jednak dni wolnych od pracy takich jak sobota i niedziela – wyjaśniła minister w odpowiedzi na ostatnie pytanie posłanki. Jeżeli zatem bezrobotny zadania związane z pełnieniem funkcji członka obwodowej komisji wyborczej wykonywać będzie tylko w sobotę i niedzielę - to nie stanowi to przeszkody do pozostawania w statusie bezrobotnego, a tym samym pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Jeżeli zadania związane z pełnieniem funkcji członka obwodowej komisji wyborczej wykonywane miałyby być również w dni powszednie, to bezrobotny może wykorzystać wskazaną w art. 75 ust. 3 ustawy możliwość, że w każdym roku kalendarzowym może zgłosić w urzędzie pracy łącznie do 10 dni braku gotowości do pracy. Może to zrobić np. zapobiegawczo na poniedziałek po dniu wyborów (o ile nie wykorzystał do tej pory wskazanego limitu), a wówczas nie utraci statusu bezrobotnego.

- Brak gotowości do pracy należy oczywiście zgłosić w urzędzie pracy przed dniem, w którym ów brak gotowości do pracy ma mieć miejsce. Należy jednak podkreślić , iż zasiłek dla bezrobotnych za taki dzień nie będzie przysługiwał – tłumaczy minister. Wskazuje też, że bezrobotny nie może uzyskiwać miesięcznie przychodu z innego tytułu niż zatrudnienie w kwocie przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za przychód w rozumieniu ww. ustawy uważa się jednak tylko przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Diety z tytułu pełnienia funkcji w komisji wyborczej są zwolnione od podatku do kwoty 3000 zł. A zatem tylko w sytuacji, gdyby dana osoba przekroczyła wskazaną granicę spowoduje to utratę statusu bezrobotnego, a zatem również prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Nowość