ZNP: Pensje nauczycieli w 2025 r. powinny wzrosnąć o 15 proc.

ZNP: Pensje nauczycieli w 2025 r. powinny wzrosnąć o 15 proc.
Źródło: iStock
Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje, że wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2025 r. wzrosną o 15 proc. - wynika ze stanowiska związkowców. Podwyżki w przyszłym roku były jednym z tematów rozmów zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Ważnym postulatem są tez podwyżki dla nauczycieli i pracowników szkół wyższych.

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego wzywa stronę rządową do:

 • pilnego podjęcia rozmów i działań dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli mianowanych z tytułem zawodowym magistra, z przygotowaniem pedagogicznym i stopniem pedagogicznym doktora od 1 września 2024 roku, zgodnie z protokołem uzgodnieniowym i przedstawionym przez Związek stanowiskiem z dnia 8 lutego 2024 roku
 • oraz wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkolnictwa wyższego i nauki od 1 stycznia 2025 r. o 15 proc.

 

Cztery procent to za mało

W środę, 26 czerwca 2024 r.,  odbyło się pierwsze posiedzenie tematycznej grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli. Ze strony ZNP w posiedzeniu uczestniczyli; Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP , Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP oraz Krzysztof Lisowski, prawnik ZG ZNP jako ekspert. Pracom grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli przewodniczyła podsekretarz stanu w MEN Paulina Piechna – Więckiewicz. Podczas posiedzenia omawiana była sprawa wynagrodzeń oraz warunków pracy nauczycieli, które są ściśle powiązane z wynagrodzeniami.

 

Strona ministerialna przedstawiła prezentację dotyczącą statystyki w zakresie wynagrodzeń nauczycieli oraz finansowania oświaty w latach 2015 – 2024. Arkadiusz Boroń członek ZG ZNP przedstawił prezentację dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli w latach 2006 – 2024 wskazując, iż pomimo 30 proc. podwyżki wynagrodzeń w 2024 roku, wynagrodzenia nauczycieli nie osiągnęły poziomu z lat 2010 – 2012 tak w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę jak i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak wskazała, że podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,1 proc. w 2025 roku nadal nie pozwoli na dojście do poziomu z lat 2010- 2012, natomiast 15 proc. podwyżka urealni wynagrodzenia nauczycieli i przybliży do zmiany systemu wynagradzania poprzez powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, co dla ZNP jest priorytetem. Ministra Paulina Piechna – Więckiewicz poinformowała o rozmowie ministry Barbary Nowackiej z przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji i Młodzieży Krystyną Szumilas i o gotowości podjęcia przez komisję prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP.

 

Ile zarabiają nauczyciele?

Aby ustalić wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela, należy sięgnąć do art. 30 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189). Określa on współczynniki, przez które należy pomnożyć przez kwotę bazową. Ta, według ustawy budżetowej na 2024 r. wyniesie: 5 176,02 zł.  Oznacza to, że średnie wynagrodzenia nauczycieli w roku 2024 będą wynosić:

 •     Nauczyciel początkujący: 6 353 (wzrost o 33,00 proc. o 1 576 zł);
 •     Nauczyciel mianowany: 7 453,47 zł (wzrost o 30,00 proc. o 1 720,04 zł);
 •     Nauczyciel dyplomowany: 9 523,88 zł (wzrost o 30,00 proc. o 2 197,88 zł).

 

Wyliczane w ten sposób średnie wynagrodzenie to teoretyczny model, który służy przede wszystkim do planowania i oceny działań jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki tym kwotom mogą one zaplanować, ile pieniędzy wydadzą na wypłaty dla zatrudnianych przez siebie pedagogów. Oczywiście realne wynagrodzenia pedagogów bliższe są zwykle tym minimalnym, określanym corocznie w rozporządzenie resortu edukacji, którego projekt przekazano do zaopiniowania.

 

Ile minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2024 r.?

Ministerstwo edukacji zaproponowało następujące stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym):

 • nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4 908 zł,
 • nauczyciel mianowany – 5 057 zł,
 • nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł.

 

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego wzrosną dla nauczycieli:

 • nieposiadających stopnia awansu zawodowego (nauczycieli początkujących) – o 1 218 zł;
 • mianowanych – o 1 167 zł,
 • dyplomowanych – o 1 365 zł.

 

Podwyżki dla nauczycieli za niskie i dopiero od kwietnia. Związkowcy składają własny projekt>>

 

Więcej pieniędzy na nagrody i na ZFŚS

Od lat w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej, którą uchwala się razem z budżetem na dany rok, wprowadzano przepisy zamrażające część kwot, które Karta nauczyciela i Prawo oświatowe przyznają nauczycielom. W ustawie na rok 2024, niczego takiego nie znajdziemy, co oznacza, że kwoty wykładane na nagrody i doskonalenie wzrosną, podobnie jak odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przykładowo, ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) zawierała przepisy szczególne, które określały środki, o których mowa:

 1. art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno--wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 1428 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego,
 2. art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości do 1049 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego.
 3. oraz te przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonych w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

We wszystkich przypadkach określono je na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r. - czyli sprzed kilkukrotnej podwyżki tej zmiennej. Podobnie wyglądała kwestia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - w zeszłym roku utrzymano go sztucznie na poziomie 3.028,21 zł (na poziomie kwoty bazowej z 2019 r.).  Brak tych przepisów w ustawie okołobudżetowej oznacza duży wzrost tych kwot - uwzględnią podwyżki od 2018 do 2024 r. czyli 5 176,02 zł.

 

 

 

 

 

Żeby widzieć komentarze musisz:

 • być zalogowanym do Facebooka
 • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
 • korzystać z przeglądarki Chrome