SN pyta TSUE o delegowanie sędziów cywilnych do wyższych instancji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o rozpatrzenie pytań prawnych dotyczących sędziów delegowanych do sądów rozpoznających sprawy cywilne. Chodzi o to, że z rzecznictwa TSUE wynika, że w okresie delegowania sędziowie ci nie są objęci gwarancjami niezawisłości i bezstronności, jak to określono w odniesieniu do sędziów orzekających w postępowaniu karnym.

23.12.2021

Cichy front reprywatyzacji, czyli jak nowela kpa wpyłwa na spółki przedwojenne

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Spółki przedwojenne dochodzące odszkodowań za bezprawnie znacjonalizowany majątek będą musiały stawić czoła próbom destabilizacji podejmowanym przez Skarb Państwa. Skuteczność nabycia praw udziałowych przez SP musi budzić wątpliwości. Dlatego kluczowe jest, aby sądy powszechne skrupulatnie badały okoliczności nabycia akcji przez fiskus.

23.12.2021

SN: Wytyk sędziowski niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd odwoławczy, stwierdzając przy rozpoznaniu sprawy oczywistą obrazę przepisów, poucza sędziego, asesora sądowego, wchodzących w skład sądu orzekającego o możliwości złożenia na piśmie wyjaśnień w dniu wydania orzeczenia. Postanowienie zawierające wytknięcie uchybienia powinno być wydane niezwłocznie po złożeniu wyjaśnień lub upływie terminu do ich złożenia.

23.12.2021

SN: Zażalenie na zwrot wniosku o udzielenie zabezpieczenia do sądu, który wydał zarządzenie

Prawo cywilne Prawnicy Zmiany w k.p.c.

Do rozpoznania zażalenia na zarządzenie przewodniczącego o zwrocie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w sądzie pierwszej instancji, wniesionego po 7 listopada 2019 r., właściwy jest sąd, w którym wydano zaskarżone zarządzenie w składzie trzech sędziów - taki jest sens uchwały, którą podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

20.12.2021

Roszczenia jednorodzajowe – czyli gdy co najmniej 10 osób ma wspólne żądanie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Aby dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych. Kluczowe jest dochodzenie roszczeń jednego rodzaju przez co najmniej 10 osób. Muszą być one oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Z orzecznictwa wynika, że przesłankę taką należy rozumieć w ten sposób, że żądania z nich wynikające są wspólne dla wszystkich członków grupy.

18.12.2021

Kończy się rok - ostatni dzwonek na dochodzenie swoich roszczeń

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Choć od ponad 3 lat obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące zasad przedawnień majątkowych, nowe okresy przedawnienia oraz sposoby ich naliczania wciąż nastręczają trudności. Wiele osób na swoją niekorzyść zapomina, że jeśli termin przedawnienia trwa co najmniej dwa lata, to mija on nie dokładnie z upływem tego okresu, ale ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

18.12.2021

Weto Senatu odrzucone - Sejm ponownie uchwalił Lex TVN

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sejm odrzucił w piątek uchwałę Senatu odrzucającą nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, nazywaną Lex TVN. Ustawa przewiduje, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. - USA są skrajnie rozczarowane przyjęciem przez Sejm ustawy medialnej - stwierdził pęłniący obowiązki ambasadora Bix Aliu.

17.12.2021

SN: Odrzucenie pozwu przeciwegzekucyjnego rozpoznaje sąd drugiej instancji

Prawo cywilne Emerytury i renty Zmiany w k.p.c.

W przypadku zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji o odrzuceniu pozwu i w sprawie o zabezpieczenie zażalenie na pierwsze z tych postanowień podlega rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, a drugie – przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie. Dotyczy to również przypadku, w którym zaskarżone postanowienia zostały objęte jednym dokumentem, a zażalenia zawarto w jednym piśmie procesowym.

17.12.2021

Umowa najmu to czasem wyzwanie dla najemcy i wynajmującego

Prawo cywilne Rynek i konsument

Relacje między wynajmującym a najemcą nie zawsze są poprawne. Bywa, że już wkrótce po zawarciu umowy najmu powstaną spory na tle zakresu praw i obowiązków. Wielu nieprzyjemnym sytuacjom można zapobiec, jeśli strony przed zawarciem umowy dokładnie ustalą łączące ich zasady i odpowiednio przygotują treść umowy.

16.12.2021

SN rozwikłał niejasne terminy procesowe związane z pandemią Covid-19

Prawo cywilne

Nieobowiązywanie terminów procesowych z 14-dniowym vacatio legis związanym z działaniami osłonowymi w związku z Covid-19 dotyczy tylko tych, które zostały wstrzymane, zawieszone lub nie zaczęły biec. Ale nie dotyczy terminów, które zgodnie z zasadami ogólnymi rozpoczynają bieg po uchyleniu przepisu ustawy z marca 2020 r. Taki jest sens uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

15.12.2021

Upadły konsument może prowadzić działalność gospodarczą, ale z ograniczeniami

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Podobnie jak po ogłoszeniu upadłości konsument może podjąć zatrudnienie przykładowo na podstawie umowy o pracę. Przydałaby się jednak zmiana przepisów tak, aby rozpoczęcie działalności gospodarczej nie naruszało interesów dotychczasowych wierzycieli.

15.12.2021

UOKiK: Komercyjne pożyczki to nie "obligacje społeczne"

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza firmy, które proponując umowy inwestycyjne sugerują klientom, że ich oferta związana jest z funkcjonowaniem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego działającego w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, a także przedstawiają oferty pożyczek inwestycyjnych jako „obligacji społecznych”.

14.12.2021

SN: Żądanie wierzyciela wydania mu depozytu blokuje wydanie rzeczy dłużnikowi

Prawo cywilne

Na żądanie dłużnika sąd postanowi o zwrocie depozytu sądowego, chyba że przed lub równocześnie ze złożeniem wniosku przez dłużnika zostało złożone do sądu żądanie wierzyciela wydania mu depozytu - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

14.12.2021

SN: Odszkodowanie za bezprawne korzystanie z lokalu gminy przedawnia się później

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie odszkodowawcze uzupełniające obejmujące opłaty niezależne od właściciela, dochodzone przez gminę przeciwko osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego za okres po ustaniu tego tytułu, nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - tą uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. A więc roszczenia przedawniają się po 10, gdy wyrok zapadł przed 2018 r. i po 6 latach - po reformie

14.12.2021

SN: Kara umowna może być określona w postaci działania rachunkowego

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej - taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego odpowiadając na pytanie postawione przez sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi.

13.12.2021

Pandemia to kryzys - może być więcej upadłości konsumenckich

Prawo cywilne Rynek i konsument

W czasach trudnych część ludzi bogaci się, zaś część staje się gospodarczymi bankrutami. Często kryzys wyciąga rękę również po tych, którzy dotychczas radzili sobie średnio, utrzymując się na krawędzi bankructwa, wpadli już wcześniej w pułapkę nawarstwiających się zadłużeń jednak podejmowali starania wyjścia z finansowych tarapatów. W przyszłym roku może być więcej upadłości konsumenckich.

11.12.2021

SN: Po zaprzeczeniu ojcostwa sąd postanawia o wydaniu nowego aktu urodzenia dziecka

Prawo cywilne Prawo rodzinne

Sąd opiekuńczy może - na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego - postanowić o sporządzeniu nowego aktu urodzenia po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa męża matki. Zainteresowanym w takiej sprawie jest także mężczyzna, którego ojcostwo zostało zaprzeczone. Jeżeli okaże się, że nie jest on uczestnikiem postępowania, sąd wezwie go do udziału w sprawie (art. 510 § 2 k.p.c.).

11.12.2021

Dobre imię przeciwko wolności prasy - możliwa droga cywilna i karna

Prawo karne Prawo cywilne

Jeśli publikacja prasowa nas obraża, możemy walczyć o swoje dobre imię i godność na trzy sposoby: żądać opublikowania sprostowania, wystąpić z pozwem o ochronę dóbr osobistych, a także żądać ukarania za przestępstwo zniesławienia, nawet karą więzienia. Wszystkie te sposoby można wykorzystać równocześnie. Każdy z nich ma swoje dobre i złe strony, każdy też może prowadzić do innych skutków.

11.12.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych wyłączył uproszczoną restrukturyzację

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Wprawdzie na portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych można się zalogować, ale od kilku dni nie ma możliwości skorzystania z funkcjonalności obwieszczenia o dniu układowym w nowym PZU. Brak rozwiązań technicznych wyłączył prawo dłużników do restrukturyzacji w uproszczonej procedurze - piszą Bartosz Magnowski, adwokat i ​Wojciech Młocek, radca prawny BM restrukturyzacje sp. z o.o.

09.12.2021

Dr Drozdowicz: Pełnomocnik podpisze sprostowanie - łatwiejsze dotarcie z własną prawdą

Prawo cywilne

Po uchwale Sądu Najwyższego, którego pogląd należy przyjąć z aprobatą, redaktor naczelny nie będzie mógł odmówić opublikowania sprostowania z powodu jego podpisania przez należycie umocowanego pełnomocnika zainteresowanego, co w praktyce często się zdarzało - uważa radca prawny dr Krzysztof Drozdowicz, specjalizujący się w prawie prasowym.

09.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski