Jednocześnie prezes UODO wniósł o umorzenie postępowania w tej sprawie przed NSA.

Wskazanym wyrokiem z dnia 13 marca 2024 r. NSA oddalił bowiem skargę kasacyjną Poczty Polskiej od wyroku WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2021 r. zapadłego w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na czynność Ministra Cyfryzacji w przedmiocie udostępnienia Poczcie Polskiej danych osobowych z rejestru PESEL.

Wskutek tego  rozstrzygnięcia NSA, ww. wyrok WSA, w którym sąd ten stwierdził bezskuteczność opisanej czynności Ministra Cyfryzacji jako naruszającej przepisy prawa obowiązujące w momencie jej dokonania, stał się prawomocny.

W kontekście powyższego Prezes UODO nie może podtrzymać stanowiska zaprezentowanego tak w zaskarżonym postanowieniu, jak i w skardze kasacyjnej, gdzie wskazano, że z uwagi na istniejące w obrocie prawnym, w czasie przekazywania danych osobowych z rejestru PESEL, rozstrzygnięcie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r., nakładające na Pocztę Polską obowiązek, o którym mowa w art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dla realizacji którego potrzebne jest pozyskanie danych osobowych przez operatora pocztowego, istniała podstawa prawna do udostępnienia tych danych operatorowi pocztowemu i pozyskanie danych osobowych przez Pocztę Polską miało oparcie w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Nowość
Nowość

Dominik Lubasz, Monika Namysłowska

Sprawdź