SN: Odszkodowanie dla spółki za błędne wprowadzenie przez Polskę prawa unijnego

Prawo cywilne Prawo unijne

W sporze o odszkodowanie za szkodę wywołaną błędną implementacją prawa Unii Europejskiej Sąd Najwyższy uznał, że przedawnienie nie biegło od momentu, w którym poszkodowany w istocie nie posiadał jeszcze odpowiedniej wiedzy, choć uiszczał faktury, ale z obiektywnego punktu widzenia, powinien był lub mógł ją powziąć przy zachowaniu należytej staranności. Stan ten obowiązywał do zmiany kodeksu cywilnego w 2007 r.

29.09.2022

WSA: Proces może blokować usunięcie danych osobowych pracownika

Prawo pracy RODO

Pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie. Głównym dowodem były dane osobowe o lokalizacji, które zostały pozyskane za pośrednictwem monitoringu GPS. Prezes UODO nakazał ich usunięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że sporne dane stanowią dowód w sądzie pracy, przed którym toczy się postępowanie w sprawie niezgodnego z prawem rozwiązania z stosunku pracy.

21.09.2022

Rzecznik TSUE: Organ ochrony konkurencji tylko wyjątkowo może sprawdzać ochronę danych

RODO Prawo unijne

Organ ochrony konkurencji może, w ramach wykonywania przysługujących mu uprawnień, wziąć pod uwagę to, czy dana praktyka handlowa jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Winien jednak wziąć pod uwagę wszystkie decyzje wydane przez organ nadzorczy właściwy na mocy tego rozporządzenia i wszczęte przezeń dochodzenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.09.2022

SA: Bezpodstawne wzbogacenie banku na kredycie frankowym

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Sąd Apelacyjny w Katowicach unieważnił dwie umowy kredytowe. Ustalił, że stosunek prawny kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową wynikający z umowy pomiędzy pozwanym bankiem a powodami nie istnieje, ponieważ obie umowy miały takie wady jak: przemilczane koszty całego kredytu, niejasne zapisy dotyczące przeliczenia na złoty i stosowanie własnych kursów walut.

13.09.2022

SA: Kary za opóźnienia mimo częściowego wykonania robót

Prawo cywilne Budownictwo

Podstawą do miarkowania kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w wykonaniu zobowiązania i liczonej za każdy dzień zwłoki, może być także okoliczność, że zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane. Jednak w tym przypadku umowa dotyczyła dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, zatem aby system mógł poprawnie funkcjonować, istotne było kompleksowe usunięcie wszelkich wad i usterek.

12.09.2022

Korzystne orzeczenie TSUE dla spłacających kredyty frankowe

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. Przesądził bowiem, że sądy wbrew interesowi i woli konsumenta nie mogą w żaden sposób modyfikować treści umowy kredytu, czy to poprzez podział nieuczciwego warunku, czy poprzez uzupełnienie umowy na przykład kursem średnim Narodowego Banku Polskiego.

08.09.2022

NSA: Wejście na posesję konieczne, by wyremontować sieć energetyczną

Administracja publiczna Budownictwo

Planowanie prac remontowych linii sieci energetycznej nie musi oznaczać jednoczesnego demontażu całej linii przesyłowej. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok pierwszej instancji i decyzję starosty w sprawie udostępnienia nieruchomości. Uznał, że wejście na posesję było konieczne z powodu remontu istniejącej linii napowietrznej wobec konieczności wymiany przewodów, słupów oraz izolatorów.

03.09.2022

Sąd: Instytucja zapłaci za wykorzystanie fotografii poety na plakacie

Prawo cywilne

Instytucja kultury wykorzystała zdjęcie poety, by stworzyć plakat promujący spektakl. Naruszono przy tym prawa autorskie twórcy fotografii. Instytucja broniła się przed roszczeniami artystki wskazując, że wykorzystała zdjęcie w celach dydaktycznych. Nie przekonało to sądu, ponieważ reklamowane wydarzenie było biletowane, a zdjęcie nie zostało wykorzystane w oryginale.

27.08.2022

NSA: Skarga na bezczynność inspektora nadzoru budowlanego nie była zasadna, bo działał on w pandemii

Administracja publiczna Budownictwo

Po wybuchu pandemii Naczelny Sąd Administracyjny coraz częściej zajmuje się sprawami przewlekłości postępowań. Jedną z nich jest niedotrzymywanie terminów przez nadzór budowlany. NSA uchylił wyrok sądu I instancji i orzekł, że przy ponownym rozpoznaniu sprawy należy zbadać, że inspektor prowadził postępowanie w okresie ogłoszenia w kraju epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

24.08.2022

NSA: Informacja o kosztach przebudowy dworca to sprawa pilna, nie podlega ustawie antycovidowej

Prawo gospodarcze Finanse Transport

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów, nie dotyczy terminów z zakresu informacji publicznej, bo należą one do kategorii "spraw pilnych"- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i oddalił skargę kasacyjną spółki Polskie Koleje Państwowe, która nie chciała podać obywatelowi kosztów przebudowy dworca kolejowego.

23.08.2022

WSA: Monitorowanie służebności gruntowej wymaga spełnienia obowiązku informacyjnego

Prawo gospodarcze RODO

Spółka monitorowała obszar działki stanowiący własność skarżącej, na którym ustanowiono służebność gruntową. Organ uznał, że nie doszło do przetwarzania danych osobowych, ale dopatrzył się naruszenia obowiązku informacyjnego. WSA w Warszawie podkreślił, że właściwa realizacja tego obowiązku otwiera osobie fizycznej drogę do realizacji przysługujących jej praw i pozwala na sprawowanie kontroli nad procesem przetwarzania danych.

22.08.2022

Nie każdy balkon w bloku zabuduje się bez formalności i zgody sąsiadów

Budownictwo

Prawo budowlane różnie traktuje zabudowę balkonu. W zależności od stosowanych materiałów i efektu końcowego możemy mieć do czynienia z instalacją urządzenia, a czasami nawet z rozbudową budynku. Dodatkowo we wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzenie robót budowlanych mających ingerować w części wspólne wymaga uzyskania zgody współwłaścicieli.

15.08.2022

SO: Hodowla świń nie daje prawa do pierwokupu gruntu

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sąd odmówił unieważnienia umowy sprzedaży gruntu z powodu prawa pierwokupu. Powód nie prowadził na nieruchomościach będących przedmiotem współwłasności pomiędzy stronami gospodarstwa rolnego w myśl przepisów prawa cywilnego, wobec czego nie przysługiwało mu prawu pierwokupu udziału jego byłej żony - orzekł sąd.

10.08.2022

WSA: Fototerapia w solarium w czasie pandemii ukarana sprzecznie z Konstytucją

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Koronawirus

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny, a nie w rozporządzeniu antycovidowym, jakie rząd wydał w marcu 2021 roku. Dlatego kara nałożona na właścicielkę solarium przez inspektora sanitarnego była sprzeczna z Konstytucją, bo naruszała wolność działalności gospodarczej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

06.08.2022

NSA: Jeden wierzyciel nie zwalnia byłego prezesa zarządu z odpowiedzialności za długi spółki

VAT Spółki Prawo gospodarcze

Były prezes zarządu nie chciał ponieść odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki. W tym celu starał się wykazać, że spółka posiadała tylko jednego wierzyciela, więc złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie było uzasadnione. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że przyjęcie takiego poglądu doprowadziłoby do nierównego traktowania członków zarządów w zależności od tego, ilu wierzycieli miały zarządzane przez nich spółki.

01.08.2022

NSA: Nagrody dla pracowników PFR nie muszą być jawne

Administracja publiczna Prawo pracy

Pojęcie "realizowania misji publicznej" nie jest równoznaczne z "wykonywaniem zadań publicznych" - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok sądu pierwszej instancji dotyczący wynagrodzeń i nagród wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju. Uznał, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie wyjaśnił, jakie konkretnie zadania publiczne ma na myśli.

19.07.2022

TSUE: Skarga Nord Stream 2 AG na unijną dyrektywę gazową jest dopuszczalna

Prawo gospodarcze Prawo unijne

Skarga spółki Nord Stream 2 AG na unijną dyrektywę gazową z 2019 roku, która rozszerzyła niektóre zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego na gazociągi z państw trzecich, jest dopuszczalna - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmieniając tym samym wcześniejsze postanowienie Sądu UE.

12.07.2022

SO: Odszkodowanie z ubezpieczenia AC nie według stawek robocizny, a zgodnie z umową

Prawo cywilne Rynek i konsument

Przy dobrowolnym ubezpieczeniu pojazdu polisą autocasco bez znaczenia pozostaje okoliczność, że stawka robocizny stosowana przez warsztat naprawczy jest stawką rynkową. To nie rynkowość stawki decyduje o wysokości odszkodowania, lecz zapisy umowy określające sposób jego ustalenia - orzekł sąd drugiej instancji uznając, że odszkodowanie było niedoszacowane.

12.07.2022

SN: Sąd musi badać tok postępowania nakazowego w sprawach kredytów frankowych

Prawo cywilne

Przy zawieraniu umowy kredytowej z bankiem doszło do naruszenia zasad i wartości wywodzonych z Konstytucji RP, zwłaszcza w zakresie ochrony konsumentów i zasad praworządności. A także uchybiono przepisom ustawowym, co spowodowało wyeliminowanie zaskarżonego nakazu zapłaty z obrotu prawnego - orzekła 6 lipca br. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oceniając skargę Rzecznika Praw Obywatelskich.

06.07.2022

Spółka wykreślona z KRS, a wierzyciele zostają niezaspokojeni

Prawo cywilne Spółki

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej wyjaśni, czy Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania wykreślonej spółki z Krajowego Rejestru Sądowego jedynie częścią swojego majątku, a mianowicie tą, którą nabył po wykreślonym z tego rejestru podmiocie. Zdaniem powoda odpowiedzialność Skarbu Państwa za likwidowaną spółkę istnieje bez wcześniejszego wykazywania, że jest mienie likwidowanej spółki.

06.07.2022