Organ cofnął zezwolenie na sprzedaż piwa oraz napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu. W uzasadnieniu powołał się na treść prawomocnego wyroku sądu karnego, w którym uznano przedsiębiorcę za winnego popełnienia czynu z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej jako: ustawa). Przepis ten stanowi, że kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie. Czyn skazanego polegał na sprzedaży półlitrowej butelki wódki osobie małoletniej.

Przedsiębiorca nie zgodził się z rozstrzygnięciem o cofnięciu zezwolenia, więc wniósł odwołanie. Organ II instancji utrzymał jednak w mocy sporną decyzję. Podkreślił, że dla wypełnienia ustawowych przesłanek wystarcza jednorazowa sprzedaż napoju alkoholowego osobie małoletniej. Natomiast wyrok sądu karnego jest dowodem tego, co zostało w nim stwierdzone. Tym samym nie można mówić o niekompletności materiału dowodowego. Przedsiębiorca nie chciał się poddać i złożył skargę.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Stopień szkodliwości naruszenia bez znaczenia

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który wskazał, że zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega cofnięciu w przypadku nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży, a w szczególności sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw. Jedyną przesłanką zastosowania powołanego przepisu jest obiektywne nieprzestrzeganie przez przedsiębiorcę ustawowych zasad sprzedaży, w tym zakazów i ograniczeń przewidzianych w ustawie. Prawodawca nie różnicuje skutków nieprzestrzegania warunków sprzedaży od stopnia szkodliwości społecznej konkretnego naruszenia lub ich ilości. Tym samym każda, nawet jednorazowa, sprzedaż napoju alkoholowego osobie nieletniej świadczy o nieprzestrzeganiu określonych w ustawie zasad i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia.

Czytaj także: Sprzedaż alkoholu przez przedsiębiorców obwarowana licznymi restrykcjami >>>

Interes przedsiębiorcy nie gra roli

WSA wskazał, że dla ustalenia odpowiedzialności administracyjnej przedsiębiorcy nie ma znaczenia wina sprzedawcy. Nie jest też ważne, czy miał on świadomość, że sprzedaje alkohol osobie nieletniej. Ponadto na odpowiedzialność przedsiębiorcy nie wpływa okoliczność, czy dokonał sprzedaży osobiście, czy przez pracownika. Sąd podkreślił, że przeciwdziałanie alkoholizmowi nie może podlegać relatywizacji w zderzeniu z interesem ekonomicznym podmiotu gospodarczego. Nadrzędnym celem ustawy jest bowiem ochrona prawidłowego fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju społeczeństwa. Oznacza to, że celem cofnięcia zezwolenia nie jest tylko spowodowanie dolegliwości dla naruszającego prawo, ale przede wszystkim zapewnienie ochrony wartości i dóbr.

Czytaj w LEX: Udział radnych w procesie przyznania przedsiębiorcom zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy >>>

Czytaj w LEX: Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na zakłócenia porządku publicznego związane ze sprzedażą tych napojów >>>

 


Przedsiębiorca nie wywiązał się z obowiązku

Na podstawie prawomocnego wyroku, przedsiębiorca został uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na sprzedaży wódki osobie małoletniej. Przestał więc spełniać obowiązek organizowania sprzedaży alkoholu w taki sposób, by nie dochodziło do naruszenia zasad określonych w ustawie. W sytuacji wystąpienia wątpliwości co do wieku nabywcy, przedsiębiorca powinien skorzystać z uprawnienia do żądania okazania dokumentu tożsamości. Sąd uznał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwalał organom na uznanie, że wystąpiły przesłanki obligujące do wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Wyrok WSA w Gliwicach z 14 listopada 2022 r., sygn. akt III SA/Gl 186/22