Skargę do sądu administracyjnego wniósł  Prokurator Rejonowy w  Szczecinie. Uznał bowiem, że uchwała Rady Miasta Szczecin z  22 maja 2018 r. w  sprawie ustalenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych jest nielegalna.

WZORY dokumentów w LEX:

 

Uzasadnienie prokuratora

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, czyli na Bulwarze Gdyńskim - od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej. Radni postanowili, że można pić alkohol, który nie przekracza 12 proc. Usytuowanie terenów objętych odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych zilustrowano szkicem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do uchwały.

 Zaskarżonej uchwale prokurator zarzucił:

  1. istotne naruszenie art. 14 ust. 2b ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi błędnie uznając, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  2. nieprecyzyjne określenie obszaru miejsca publicznego, na którym wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych
  3. istotne naruszenie zasad techniki prawodawczej

Prokurator wskazał, że od momentu wejścia w życie zaskarżonej uchwały, w okresie od czerwca do grudnia 2018 r., w rejonie szczecińskich bulwarów odnotowano 113 interwencji policyjnych. Wśród nich 45 dotyczyło osób pod wpływem alkoholu. Świadczy to o błędnym uznaniu przez prawodawcę lokalnego, że uchwała nie będzie miała negatywnego skutku na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Więcej w LEX: Uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych - komentarz praktyczny >>>

Czytaj: Decyzja o tym kiedy spożywać alkohol, nie należy do gminy>>

Uchwała - zdaniem skarżącego prokuratora - przyczyniła się wręcz do zwiększonego zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Radni nie popełnili błędu  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę prokuratora. Według sądu I instancji zaskarżona uchwała została wydana na podstawie obowiązującego w dniu jej podejmowania art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przepis ten stanowi, że rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, jeżeli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Czytaj w LEX: Zakres przedmiotowy uchwały rady gminy w sprawie wprowadzenia czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych >>>

Czytaj w LEX: Wybrane aspekty kompetencji prawotwórczych gmin w świetle znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi >>>

Odnośnie zarzutu negatywnego wpływu uchwały na kształtowanie polityki społecznej Prokurator nie wskazał jednak, który z elementów kształtowania polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi został przez Radę błędnie oceniony.

Prokurator skoncentrował się natomiast na próbie wykazania, że kwestionowana uchwała przyczyniła się do zwiększonego zakłócenia bezpieczeństw i porządku publicznego osób przebywających w rejonie szczecińskich bulwarów. Dowodem tego ma być 113 interwencji policyjnych w okresie od momentu wejścia w życie uchwały do grudnia 2018 r.

 

 

Prokurator formułując zarzut wobec podjętej przez Radę uchwały wskazał wyłącznie na ilość interwencji policyjnych w rejonie szczecińskich bulwarów w okresie od czerwca do grudnia 2018 r., ale nie odbiega od liczby interwencji w tym samym czasie w 2017 r.

Ponadto nawet jeśli część z nich miała związek ze spożywaniem alkoholu, to nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznego wniosku, ile spośród aktów zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego spowodowane było zezwoleniem na spożywanie alkoholu publicznie a nie uprzedniego ich spożycia, chociażby w pobliskich lokalach gastronomicznych w których również podawany jest alkohol - stwierdził sąd i dlatego oddalił skargę.

Podsumowując, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie nie uwzględnił zarzutów skargi Prokuratora, nie dostrzegł również z urzędu sprzeczności zaskarżonej uchwały z prawem i tym samym podstaw do stwierdzenia jej nieważności.

Czytaj w LEX: Alkoholu na dworcu sprzedawać nie wolno, nawet po zmianie statusu lokalu - omówienie wyroku >>>

Czytaj w LEX: Zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na gruncie orzecznictwa sądowoadministracyjnego >>>

NSA: Uchwała była legalna

Prokurator niezadowolony z wyroku złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego koncentrując się na legalności aktu prawa miejscowego.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł 30 listopada, że radni działali zgodnie z ustawą. Sąd II instancji zgodził się z WSA, że w rozpoznawanej sprawie procedowany projekt uchwały, która została następnie przyjęta, zawierał uzasadnienie jej podjęcia.

Wynika z niego uwzględniona przez Radę podstawa prawna wydania uchwały, a mianowicie wejście w życie przepisów nowelizujących ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który wprowadził do ustawy art. 14 ust. 2b, upoważniający radę gminy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

W uzasadnieniu wskazano również przesłanki jakimi kierowali się radni głosując nad uchwałą, a mianowicie oczekiwania mieszkańców jak również ocenę pod kątem ewentualnego negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dowodem świadczącym o rozważeniu przez Radę przesłanek określonych w art. 2 ust. 1 ustawy, jest ustalenie ograniczonego rodzaju napojów alkoholowych dozwolonych do spożycia, o poziomie zawartości alkoholu nieprzekraczającego 12 procent. Pomimo że uzasadnienie samego projektu uchwały nie jest obszerne, ale mając na uwadze specyfikę tej uchwały, która nie nakłada na obywateli dodatkowych obowiązków, lecz znosi pewne ograniczenia ustawowe, zdaniem Sądu, minimalne elementy motywów jej podjęcia zostały przez radę w jej uzasadnieniu wyartykułowane.

Obowiązujące w dniu podejmowania uchwały regulacje prawne nie nakładały również na organ uchwałodawczy gminy obowiązku uprzedniego przeprowadzenia konsultacji, czy też uzyskania opinii innych podmiotów.

Radca prawny Joanna Martyniuk-Placha ocenia, że sąd właściwie odniósł się do zarzutów i stwierdził, że uchwała rady była podjęta prawidłowo i skutecznie.- Rada miasta może podjęta uchwałę zmienić lub uchylić, ale procedura, przez którą przeszła gmina i miasto Szczecin oraz sądy administracyjne wskazują, że rada miasta procedowała prawidłowo i badała treść uchwały z punktu widzenia legalności - podkreśliła mec. Martyniuk-Placha.

Sygnatura akt II GSK 1141/19 , wyrok NSA z 30 listopada 2022 r.