Anna M. (dane zmienione) wielokrotnie korzystała w trakcie zatrudnienia ze zwolnienia lekarskiego. 30 maja 2022 r. pracodawca sporządził i wysłał na jej adres oświadczenie o rozwiązaniu z nią stosunku pracy w trybie art. 53 par. 1 pkt 1 lit b Kodeksu pracy, z uwagi na przekroczenie 182 dni nieobecności w pracy. 2 czerwca 2022 r. pracownica pojawiła się w zakładzie, więc pracodawca osobiście wręczył jej oświadczenie. Pracownica przeczytała pismo, ale odmówiła jego odbioru i opuściła zakład. Wysłane oświadczenie zostało odebrane 6 czerwca 2022 r., zaś 27 czerwca pełnomocnik pracownicy nadał w urzędzie pocztowym odwołanie od rozwiązania stosunku pracy.

Czytaj też: Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia >>

Czytaj też: Terminy dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy >>>

 

Termin na wniesienie żądania

Sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, który zwrócił uwagę, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu, o którym mowa w art. 264 par. 2 Kp. Przepis ten stanowi, że żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Sąd podkreślił, że termin do złożenia odwołania biegnie od dnia, w którym oświadczenie pracodawcy doszło do pracownika w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią, choćby pracownik złożył w tym zakresie odmowę, w tym nie odebrał oświadczenia.

Czytaj też: Wadliwe oznaczenie pozwanego w odwołaniu od rozwiązania stosunku pracy a zachowanie terminu z art. 264 par. 1 i 2 k.p. Glosa do wyroku SN II PK 262/11 >>>

Czytaj też: Odwołanie od wypowiedzenia - komentarz praktyczny >>>

Czytaj także: Doręczenie wypowiedzeń, zwłaszcza porzucającym pracę, to dziś wyzwanie>>

Odmowa złożenia podpisu bez znaczenia

Na gruncie niniejszej sprawy, 2 czerwca 2022 r. pracodawca poinformowano pracownicę, że została zwolniona i wręczył jej pismo. Anna M. przeczytała je, ale odmówiła odbioru i opuściła zakład pracy. Sąd uznał jednak, że oświadczenie zostało złożone skutecznie. Natomiast bez znaczenia pozostaje fakt niezłożenia przez pracownicę podpisu pod treścią dokumentu. Sąd Rejonowy podkreślił, że w prawie pracy nie ma zasady, w myśl której pracownik decyduje, kiedy gotowy jest odebrać oświadczenie pracodawcy. Bez wpływu na bieg terminu była też chęć skonsultowania się z prawnikiem. Tym samym do skutecznego doręczenia oświadczenia doszło 2 czerwca 2022 r., a więc termin do złożenia odwołania upływał 23 czerwca. Mając powyższe na uwadze, sąd oddalił powództwo.

Czytaj też: Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - komentarz praktyczny >>>

Zobacz też: Wypowiadanie umów o pracę na przykładach >>>

 


Termin na złożenie odwołania rozpoczął bieg

Pracownica nie zgodziła się z wyrokiem pierwszej instancji, więc wniosła apelację. Sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Sieradzu, który wskazał, że termin do złożenia odwołania biegnie od dnia, w którym oświadczenie pracodawcy doszło do pracownika w sposób pozwalający mu zapoznać się z jego treścią, choćby pracownik odmówił zapoznania się z nim. Tym samym pracownica nie ma racji twierdząc, że termin ten nie otworzył się skutecznie 2 czerwca 2022 r. Zgodnie ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, pracownica zapoznała się z oświadczeniem o rozwiązaniu z nią umowy o pracę oraz z prawidłowym pouczeniem o możliwości złożenia odwołania. Sąd wskazał, że odmowa przyjęcia oświadczenia nie stanowi podstawy do przywrócenia uchybionego terminu. Mając powyższe na uwadze, apelacja została oddalona.

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 27 grudnia 2022 r., sygn. akt IV Pa 35/22

WZORY DOKUMENTÓW w LEX: