Strony w lipcu 2016 r. zawarły w formie ustnej umowę o dzieło, której przedmiotem było wykonanie przez pozwanego na rzecz powoda maszyny do produkcji sękaczy. Nie ustaliły wysokości wynagrodzenia należnego pozwanemu za wykonanie dzieła, jak również nie określiły nawet orientacyjnie terminu wykonania dzieła.

Pozwany nie przedstawił powodowi oferty dotyczącej wykonania maszyny ani też strony nie prowadziły negocjacji, co do wysokości wynagrodzenia wykonawcy i terminu wykonania dzieła. W korespondencji strony wymieniały informacje o parametrach urządzenia.

Ostatecznie pozwany wykonał dzieło we wrześniu 2018 r. i wówczas przedstawił je do odbioru powodowi za 35 tys. Powód od umowy nie odstąpił, a jedynie domagał się wydania mu dzieła za zapłatą 10 tys. zł wynagrodzenia.

Gdy pozwany się na to nie zgodził, powód  Daniel P. wystąpił z roszczeniem przeciwko Łukaszowi  N. o zapłatę za wykonanie maszyny do wyrobu ciasta sękacza.

Czytaj w LEX: Umowa o dzieło - komentarz praktyczny >>>

Koszty nowoczesnej maszyny - wyższe

Wyrokiem z 25 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach oddalił powództwo. Nie dał wiary zeznaniom powoda, że zamówił w lipcu 2016 r. maszynę w niewielkim tylko stopniu zmodyfikowaną w stosunku do prototypu z 2014 r., a mianowicie jedynie w zakresie zlikwidowania zbyt wysokiej temperatury pracy, skoro sugestie powoda, co do istotnych cech maszyny wynikające z korespondencji e-mailowej były daleko dalej idące i pozwalały na ustalenie, że maszyna zamówiona w 2016 r. była inną maszyną, dużo nowocześniejszą, eliminującą wszystkie mankamenty maszyny wyprodukowanej w 2014 r. Koszty wytworzenia takiej maszyny ze względu na jej innowacyjność musiały być wyższe, co nie ulegało wątpliwości, a koszty materiałów użytych do skonstruowania maszyny w latach 2016-2018 uległy zwiększeniu w porównaniu z tymi z 2014 roku.

WZORY dokumentów w LEX:

 

Jak również dodatkowe koszty generowała sama koncepcja dotycząca udoskonalenia produkcji sękaczy, w tym znaczne ilości prób z nią związanych.

Sąd Rejonowy nie podzielił poglądu powoda, że strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie dzieła na 10 tys. zł, skoro pozwany – w świetle dowodów w postaci korespondencji elektronicznej stron – miał wykonać maszynę istotnie zmodyfikowaną i dużo bardziej nowoczesną aniżeli maszyna wykonana przez niego i wydana ojcu powoda w 2014 r. za 8000 zł.

Czytaj w LEX: Roszczenie przyjmującego zamówienie (wykonawcy) o zapłatę wynagrodzenia za wykonane dzieło (roboty budowlane) z wadami. Wybrane zagadnienia >>>

Odszkodowanie nie należy się

Sąd Rejonowy ocenił, że nie było też zasadne żądanie zapłaty powodowi przez pozwanego 30 tys. zł odszkodowania, gdyż pozwany wykonał swoje zobowiązanie i brak jest aktualnie podstaw do twierdzenia, że wykonał je nienależycie. Strony nie ustaliły terminu wykonania dzieła z uwagi na trwające przez pewien czas ustalenia dotyczące cech zamówionego urządzenia, a więc nie  było opóźnienia - orzekł sąd I instancji.

Od tego orzeczenia powód złożył apelację. Sąd okręgowy oddalił zarzuty wobec wyroku Sądu Rejonowego. Ustalenia faktyczne dokonane przez Sąd Rejonowy sąd II instancji uznał za  prawidłowe.  Co do poniesionych strat, to powód wyraźnie zaznaczył, że ta maszyna miała być zapasowa, co potwierdzają zeznania jego ojca. Nie miało więc to być dodatkowe urządzenie do produkcji, ale tylko na wypadek awarii. Powód przez ponad 2 lata po wręczeniu zaliczki od umowy nie odstąpił.

Według sądu - powód nie wykazał wad umówionego dzieła ani wykonania go niezgodnie z umową, a to jego obciąża ciężar dowodowy w tym zakresie (art. 6 k.c.).

Z apelacji wynikało, że podstawą odstąpienia od umowy była regulacja art. 635 k.c., czyli opóźnienie pozwanego z wykonaniem dzieła i – według twierdzeń powoda – dokonał tego w pozwie, podczas gdy pozew złożono 19 lipca 2019 r., a dzieło zostało mu przedstawione do odebrania we wrześniu 2018 r. telefonicznie.  I od tamtej pory go nie odebrał. Oczywiście kwestią związaną z odebraniem dzieła było uregulowanie wynagrodzenia, ale powód nie zgadzał się na jego wysokość, pomimo tego, że wcześniej strony nie ustaliły tego elementu umowy.

Czytaj w LEX: Prawo odstąpienia od umowy o dzieło (roboty budowlane) z powodu antycypowanego naruszenia zobowiązania (art. 635 k.c.), cz. 1 >>>

Czytaj w LEX: Prawo odstąpienia od umowy o dzieło (roboty budowlane) z powodu antycypowanego naruszenia zobowiązania (art. 635 k.c.), cz. 2 >>>

Kwestionowanie przez powoda prawidłowości wykonania maszyny i jej wykonanie niezgodnie z umową, w sytuacji gdy nie wykazał jakie były dokładnie te uzgodnienia w tej części, jest pozbawione podstaw - orzekł sąd okręgowy.

Dlatego też apelacja była bezzasadna.

Sygn. akt III Ca 41/22, wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 17 listopada 2022 r.