Wspólnicy spółki cywilnej chcieli rozpocząć działalność polegającą na organizacji kursów, szkoleń oraz zajęć w zakresie nauki pływania. Postanowili zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej, ponieważ uważali, że jeśli uzyskają status jednostki objętej systemem oświaty, to na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa), będą mogli korzystać ze zwolnienia od podatku przy świadczeniu usług. Przepis ten stanowi, że zwalnia się od podatku usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

 

Interpretacja była niekorzystna dla wspólników

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak stanowisko wspólników za nieprawidłowe. Organ wskazał, że pojęcia używane do opisania zwolnień powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. W przepisach nie określono definicji „kształcenia”. Słownik rozumie przez to pojęcie przekazywanie komuś wiedzy i umiejętności. Organ stwierdził też, że treść art. 43 ust. 1 ustawy jest odzwierciedleniem art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W tym kontekście zwrócił uwagę na wyrok TSUE z 21 października 2021 r. w sprawie C-373/19, w którym uznano, że pojęcie "kształcenia powszechnego lub wyższego" w rozumieniu ww. przepisu dyrektywy nie obejmuje udzielania lekcji pływania przez szkołę pływania. Mając powyższe na uwadze, usługi polegające na nauce pływania nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy.

Czytaj także: Ukrainiec otwierający biznes w Polsce - bez prawa do zwolnienia z VAT >>>

Opis zdarzenia przyszłego nie był precyzyjny

Wspólnicy nie zgodzili się z wydaną interpretacją, więc złożyli skargę. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który wskazał, że w opisie zdarzenia przyszłego skarżący wskazali jedynie, że w niedalekiej przyszłości zamierzają uzyskać status jednostki objętej systemem oświaty w myśl przepisów Prawo oświatowe. Natomiast zadane pytanie dotyczyło okresu po uzyskaniu statusu takiej jednostki. Sąd zwrócił uwagę, że w opisie przyszłego zdarzenia wspólnicy nie określili, jaki status jednostki objętej system oświaty uzyska spółka oraz nie podali żadnych bliższych okoliczności świadczonych usług (tj. dla kogo będą świadczone, w jakiej liczbie godzin i jak będą zorganizowane). Powyższe miało istotne znaczenie, ponieważ art. 2 ustawy Prawo oświatowe wymienia różnorodne podmioty systemu edukacji.

 

POLECAMY

Nauka pływania nie jest kształceniem powszechnym

Sąd wskazał, że art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy stanowi implementację art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112. Przepis ten rozróżnia transakcje będące kształceniem dzieci lub młodzieży, kształceniem powszechnym lub wyższym oraz kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem. Natomiast krajowy ustawodawca ujął te transakcje jako usługi w zakresie kształcenia lub wychowania. W zaskarżonej interpretacji stwierdzono, że usługi świadczone przez wspólników nie są usługami w zakresie kształcenia i wychowania, ponieważ są nauczaniem specjalistycznym, świadczonym w sposób doraźny, które nie jest samo w sobie równoważne z przekazywaniem wiedzy i kompetencji dotyczących obszernego i zróżnicowanego zespołu dziedzin. Sąd uznał, że organ zasadnie przyjął, że opisane usługi nauki pływania nie będą stanowić kształcenia powszechnego, więc nie spełnią przedmiotowego charakteru spornego zwolnienia, jakim jest kształcenie i wychowanie. Mając powyższe na uwadze, skarga została oddalona.

Wyrok WSA w Poznaniu z 21 grudnia 2023 r., sygn. akt I SA/Po 356/23, nieprawomocny