O zwolnieniu z VAT decydują czasem szczegóły. Tak było i w tym przypadku. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie masażu oraz usług kosmetycznych. W zakresie świadczonych usług są też różnego rodzaju masaże. Spółka zatrudnia pracowników posiadających wykształcenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Spółka zamierza kontynuować świadczenie usług masaży różnego zakresu, w tym masaże lecznicze. Są to usługi medyczne, które mają na celu leczenie profilaktyczne, pourazowe, leczenie bólu mające na celu poprawę stanu zdrowia. Spółka zapytała organy skarbowe we wniosku o interpretację czy w przypadku świadczenia usługi masażu leczniczego przysługuje jej zwolnienie od VAT. Zdaniem wnioskodawcy, przysługuje spółce zwolnienie z VAT w przypadku zabiegu, o który pytają - masaż leczniczy. Jest on wycinkiem jej działalności, ale w jej ocenie akurat ten zabieg podlega zwolnieniu. Do tej pory spółka płaci podatek 23 proc. za te właśnie usługi. Usługi będące przedmiotem wniosku stanowią usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Czytaj również: ​Od lipca mniej korekt VAT przy sprzedaży mieszanej >>

Ważni profesjonalni technicy

W interpretacji z 23 października br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał rację podatnikowi (nr 0114-KDIP4-2.4012.446.2023.2.MB). Przyznał, że usługa, której dotyczy zapytanie jest usługą z zakresu działalności leczniczej i że ważne jest, że spółka zatrudnia pracowników posiadających wykształcenie potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta. Zatrudnieni przez spółkę pracownicy są podmiotami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, należy stwierdzić, że w przypadku usług wykonywanych przez technika masażystę wypełniona jest przesłanka podmiotowa, uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT – na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy dla świadczonych przez spółkę usług masażu leczniczego, który to masaż – jak spółka wskazała – służy profilaktyce, przywracaniu bądź poprawie zdrowia.

Podsumowując, zdaniem dyrektora KIS, usługi masażu leczniczego w ramach prowadzonej działalności, służące profilaktyce, przywracaniu bądź poprawie zdrowia, wykonywane przez dyplomowanego technika masażystę, będą korzystały ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

Czytaj też w LEX: Usługi medyczne a podatek od towarów i usług >

 

POLECAMY

Nie każda usługa masażu zwolniona z VAT

- Zwolnienia podatkowe są wyjątkiem, nie regułą. Nie każda usługa masażu jest objęta zakresem zwolnienia od podatku od towarów i usług. Aby ustalić, czy w danym przypadku prawo do zwolnienia przysługuje, należy zweryfikować, czy osoba świadcząca usługę legitymuje się nabyciem fachowych kwalifikacji oraz czy usługa ta ze względu na swój cel może zostać uznana za usługę w zakresie opieki medycznej, tj. czy służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Usługi świadczone przez osobę po samym tylko kursie masażu, czy też takie, których celem nie jest opieka medyczna nie korzystają ze zwolnienia od podatku – podkreśla Sylwia Karnecka, doradca podatkowy w BIUREX sp. z o.o.

Sprawdź w LEX: Czy usługi związane z poprawą kondycji fizycznej należy opodatkować VAT? >

Podobnie ocenia problem kolejna ekspertka.

- Zgadzam się z rozstrzygnięciem organu. Wykonywanie masażu medycznego powinno być uznawane za działalność leczniczą, a zatem korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT – ocenia Karolina Kubista, adwokat w Kancelarii J.K.P. Legal.

Ekspertka wyjaśnia, że w świetle art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT, zwolnione z VAT usługi medyczne mogą być wykonywane również przez przedstawicieli innych zawodów medycznych.

- Nie ma więc żadnych przeszkód, by zakres zwolnienia ograniczać tylko do „klasycznej” działalności leczniczej. Na szczególne uznanie zasługuje bardzo wnikliwa i rzetelna analiza przeprowadzona w tym wypadku przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Organ w uzasadnieniu nie tylko przytoczył przepisy prawa i pochylił się nad wykładnią słownikową poszczególnych pojęć, ale odwołał się również do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wskazuje Karolina Kubista.

Jej zdaniem, to nieczęsta praktyka, a szkoda.

Sprawdź w LEX: Czy do limitu zwolnienia podmiotowego wlicza się przychody ze sprzedaży usług medycznych? >

- Na pochwałę zasługuje również sięgnięcie przez organ do statusu technika masażysty wynikającego z rozporządzeń ministra zdrowia czy MEN. Organ proaktywnie poszukiwał tu argumentów przemawiających za twierdzeniami podatnika. Po treści tego uzasadnienia widać, że pracownikowi KIS „się chciało”. To miła odmiana - podatnicy zdążyli się już niestety przyzwyczaić do szablonowych uzasadnień i szukania szansy na zakwestionowanie stanowiska podatnika z pierwszego, lepszego powodu – podkreśla Karolina Kubista.

Wskazuje, że tu mamy do czynienia z miłą odmianą - spójną, szczegółową i wielopłaszczyznowa analizą stanu prawnego wykraczającego poza ramy prawa podatkowego. Jej zdaniem pozostaje tylko przyklasnąć.

Sprawdź też w LEX: Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom usług masażu i pomocy psychologicznej powinno być wykazywane w prowadzonych ewidencjach? >