NSA: Fiskus nie może instrumentalnie wszczynać postępowania karnego skarbowego

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

NSA zakwestionował działania fiskusa w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zdaniem NSA organ dopuścił się nadużycia prawa, a wniesiona przez niego skarga kasacyjna była niezasadna. Zobowiązanie podatnika uległo przedawnieniu, a korzystny dla niego wyrok pierwszej instancji utrzymał się w mocy.

27.06.2023

TSUE: Polskie przepisy o oprocentowaniu nadpłat są niezgodne z prawem UE

Ordynacja CIT Prawo unijne

Podatnikowi należą się odsetki aż do dnia, gdy fiskus zwróci mu nadpłacony podatek. Ograniczenie nadpłaty do 30. dnia od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wyroku TSUE, z którego wynika nadpłata, jest niezgodne z prawem unijnym – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

09.06.2023

TSUE: Nie można oceniać czynności opodatkowanych przez pryzmat prawa cywilnego

VAT Doradca podatkowy Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Pozorność czynności na gruncie prawa cywilnego, bez wykazania tego, że wiąże się ona z oszustwem, bądź nadużyciem prawa, nie jest przesłanką wystarczającą do zakwestionowania odliczenia VAT. Artykuł 88 ust. 3a pkt 4 lit. c) ustawy o VAT jest niezgodny z dyrektywą 2006/112/WE. Potwierdził to w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

26.05.2023

Podatnik wprowadzony w błąd przez fiskusa nie powoła się na wady oświadczenia woli

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

W przypadku korekty zeznania podatkowego, dokonanej wskutek błędu popełnionego przez urzędnika, podatnik nie może powołać się na przepis kodeksu cywilnego, z którego wynika, że w razie błędu, co do treści czynności prawnej, można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Przepis ten odnosi się do zupełnie czegoś innego. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

24.05.2023

Ładowanie elektrycznego auta to sprzedaż towaru, nie wykonanie usługi

VAT Doradca podatkowy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął ważną dla polskiej branży pojazdów elektrycznych kwestię podatkową. W wydanym w czwartek 20 kwietnia 2023 r. wyroku (sygn. C-282/22) przesądził, że ładowanie elektrycznego auta to dostawa towarów, a nie świadczenie usług. Wyrok dotyczył spółki, która wystosowała poprzednio wniosek o interpretację indywidualną – pisze Sandra Telman z ID Advisory.

05.05.2023

SN: Przepadek tytoniu nie mógł być orzeczony

Prawo karne Akcyza

Naruszenie polegało na orzeczeniu przepadku dowodów rzeczowych w postaci paczek tytoniu bez znaków akcyzy, które to dowody nie stanowiły dowodów rzeczowych w tej sprawie – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego że nie zostały wyłączone z postępowania. Sąd Rejonowy orzekł w kwestii, w której nie wolno mu było orzekać – dodał SN.

02.05.2023

NSA: Test niezawisłości sędziego poza postępowaniem o wyłączenie

Prawnicy Doradca podatkowy

Zakres przedmiotowy art. 19 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obejmuje badania spełnienia przez sędziego sądu administracyjnego wymogów niezawisłości i bezstronności. Wyłączenie sędziego i test niezawisłości to dwie różne procedury. Potwierdza to poniedziałkowa uchwała siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

04.04.2023

ETPCz oceni, czy polskie przepisy podatkowe dyskryminują osoby LGBT+

PIT Doradca podatkowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) rozpozna sprawę dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w obszarze prawa podatkowego. Chodzi o sprawę Rafała Kowalskiego, którego polskie prawo zmusiło do podpisania z partnerem umowy pożyczki i zapłacenia wysokiego podatku. Polskie sądy oddaliły skargę - sprawa trafiła do ETPCz dając tym samym nadzieję na zmianę sytuacji par osób tej samej płci z Polski.

03.04.2023

Groźba powtórzenia procesów o przestępstwa skarbowe, bo w pandemii orzekał jeden sędzia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości PIT

W czasie pandemii Covid-19 Urzędy Skarbowe stawiały zarzuty karne podatnikom i trochę skracały sobie drogę. Przy zbiegu przestępstw podatkowych na podstawie kodeksu karnego skarbowego Urząd Skarbowy prowadził dochodzenie i kierował sprawę do sądu. A prawidłowo powinno być prowadzone śledztwo przez prokuraturę, która sporządza akt oskarżenia, dlatego, że w sądzie mogło się okazać, że czynności te trzeba powtórzyć.

03.04.2023

NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Prawnicy Ordynacja Doradca podatkowy Prawo gospodarcze

Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził w poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.

27.03.2023

NSA: Cała sportowa infrastruktura nie jest budowlą

CIT Budownictwo

Infrastruktura sportowa w postaci kolejki linowej i wyciągów narciarskich nie powinna być opodatkowana podatkiem od nieruchomości jako budowle od całej swojej wartości. Budowlami, podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem, będą wyłącznie obiekty stacji narciarskiej, mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego. Wykładnia nie może być rozszerzająca - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

23.03.2023

Uchwała NSA: Darowizna pieniężna bez podatku tylko przelewem lub przekazem

Prawo cywilne Domowe finanse

Warunkiem zwolnienia z podatku darowizny pieniężnej w kręgu najbliższej rodziny jest udokumentowanie wpłaty na rachunek obdarowanego w sposób zapewniający identyfikację obdarowanego i darczyńcy, czyli przelewem bankowym lub przekazem pocztowym – stwierdził w uchwale 20 marca br. Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając jednoznacznie wieloletnie spory podatników z fiskusem o sposób przekazywania darowizn.

21.03.2023

Kłopotliwe opodatkowanie złożonych obiektów budowlanych

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeżeli poszczególne obiekty budowlane spełniają cechy pozwalające uznać je za odrębne przedmioty opodatkowania, są wykorzystywane do osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego i z tego powodu zostały funkcjonalnie połączone, nie można tworzyć z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdza to niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

09.03.2023

Uzyskiwanie dochodów przez gminę nie przesądza o wykonywaniu działalności

Finanse publiczne Finanse samorządów Doradca podatkowy Administracja publiczna

Sama możliwość osiągnięcia dochodów przez gminę nie wskazuje na zarobkowy charakter działalności i nie stanowi przesłanki do uznania, że prowadzi działalność gospodarczą. Zarobkowy charakter ma działalność prowadzona w celu osiągania zysków, nawet jeśli nie zawsze będzie dochodowa.

08.03.2023

NSA: Cukry naturalne poza zakresem opłaty cukrowej

Doradca podatkowy Finanse

Cukier, kofeina czy tauryna i inne cukry występujące w napojach w sposób naturalny nie podlegają opłacie cukrowej. W rezultacie ich ilość nie może wpływać na wysokość tej opłaty. Przy wyliczaniu kwoty wpłaty substancje występujące naturalnie powinny zostać pominięte. Etykieta nie powinna być traktowana jako jedyne źródło danych służących do wyliczenia opłaty. Potwierdził to w środę NSA.

02.03.2023

TSUE: Only Fans i inne platformy dla potrzeb VAT są usługodawcą

VAT Podatki międzynarodowe Prawo unijne

Rada Unii Europejskiej nie przekroczyła granic swoich uprawnień wykonawczych przez uściślenie, że przyjmuje się, iż podmiot prowadzący platformę, taką jak Only Fans, jest usługodawcą dla potrzeb VAT. Potwierdził to we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dostawcy tych usług.

01.03.2023

Wykazanie związku techniczno-użytkowego wpływa na podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Doradca podatkowy

Jeden przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości może stanowić tylko to, co wchodzi w jego skład i nie może być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany. Nie można tworzyć też z ich sumy jednego przedmiotu opodatkowania. Potwierdził to niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

24.02.2023

NSA: Zaległe składki do ZUS zapłacone przez płatnika nie są przychodem byłego pracownika

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne

Zapłata przez pracodawcę - płatnika zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części dotyczącej pracownika, czyli należnej od ubezpieczonego, nie stanowi przychodu podatkowego byłego pracownika czy zleceniobiorcy. Obowiązek prawidłowego naliczenia i odprowadzenia tych składek spoczywa na płatniku. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny.

23.02.2023

TK: Trudności interpretacyjne nie świadczą o naruszeniu zasad prawidłowej legislacji

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Nie ma podstaw do przyjęcia, że zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wyrażenie „wspólne przedsięwzięcie” jest niejasne i nieprecyzyjne w stopniu naruszającym konstytucyjne standardy określoności prawa daninowego. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o problem dwukrotnego opodatkowania tego samego zdarzenia.

15.02.2023

Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Głównym założeniem ulgi na ekspansję było wsparcie niewielkich podmiotów. Wiele wątpliwości przynosi jednak wykładnia przepisów wprowadzających ulgę. Jak wynika z niedawno wydanego orzeczenia WSA w Białymstoku, ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wytwarzają produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

14.02.2023