Spadkobiercy unikną PIT od zbycia nieruchomości, jeśli zmarły był jej właścicielem przez ponad pięć lat. W najnowszej interpretacji z 26 maja 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.220.2023.2.EC) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że datę nabycia nieruchomości liczy się od momentu nabycia jej przez spadkodawcę.

- To oznacza, że większość nabytych w spadku nieruchomości można od razu sprzedać bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Wyjątkiem są te sytuacje, kiedy spadkodawca był właścicielem nieruchomości krócej, niż pięć lat – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Czytaj też: Nabycie nieruchomości, jej darowizna i zbycie przez obdarowanego - komentarz praktyczny >>

Data nabycia przez spadkodawcę

Dyrektor KIS rozpatrywał w interpretacji sprawę kobiety, której ojciec wybudował dom w latach 90-tych, a zmarł w 2020 r. Na podstawie testamentu spadek przejęła po nim jego żona, czyli macocha wnioskodawczyni. Macocha zmarła w 2021 r., a wtedy wnioskodawczyni nabyła nieruchomość w spadku po macosze. Kobieta sprzedała dom w 2023 r. Czy musi płacić podatek? Fiskus potwierdził, że nie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT odpłatne zbycie nieruchomości skutkuje powstaniem przychodu, jeśli następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Inaczej mówiąc, dopiero po pięciu latach można bezpiecznie sprzedać nieruchomość i uniknąć PIT.

Od 2019 r., zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT, obowiązują odrębne zasady rozliczenia sprzedaży dla spadkobierców. W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku, pięcioletni okres liczy się od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości przez spadkodawcę.

Zobacz również: Kiedy jest podatek od sprzedaży spadkowej nieruchomości >>

Czytaj też: Opodatkowanie podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomości przez małżonka spadkobiercę w przypadku jej nabycia przez małżonków w ramach ustawowej wspólności majątkowej - linia orzecznicza >>

Jedna data nabycia do majątku wspólnego

- Należy również zwrócić uwagę, iż liczy się co do zasady data nabycia nieruchomości przez spadkodawców do ich majątku wspólnego. W przypadku gdy podatnik nabywa nieruchomość w spadku np. po rodzicach, którzy nabyli ją do majątku wspólnego, bierze pod uwagę jedną datę nabycia przez rodziców. – mówi Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.

Potwierdza to również omawiana interpretacja. Dyrektor KIS wyjaśnił, że wspólność małżeńska (łączna) to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Nie mogą także rozporządzać udziałem w jakimkolwiek przedmiocie należącym do tego majątku. Skoro nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. 

Dyrektor KIS stwierdził, że za datę nabycia przez kobietę nieruchomości, która nabyła w spadku po macosze, należy uznać datę nabycia nieruchomości przez jej ojca i macochę majątku wspólnego małżonków, czyli 1990 r.

Czytaj też: Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na przykładach >>

Pułapka na sprzedających udział w spadku

W interpretacji z 5 czerwca 2023 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.261.2023.2.MK) dyrektor KIS wyjaśnił, że korzystne przepisy nie dotyczą sprzedaży udziału w spadku na rzecz innego spadkobiercy.

Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2022 r. nabyła udział w spadku w wysokości 4/60, jako jedna z 9 spadkobierców. Od razu sprzedała swój udział jednemu z pozostałych spadkobierców. Była pewna, że nie zapłaci PIT, ponieważ zmarły posiadał nieruchomość przez ponad 50 lat.

Czytaj też: Określanie wartości odziedziczonego udziału w nieruchomości dla potrzeb podatku od spadku - linia orzecznicza >>

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że musi zapłacić podatek, Wyjaśnił, że w odniesieniu do sprzedaży udziału w spadku na podstawie art. 1051 i art. 1052 Kodeksu cywilnego, przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i art. 10 ust. 5 ustawy o PIT nie znajdują zastosowania. Odnoszą się one bowiem do odpłatnego zbycia nieruchomości i wymienionych praw majątkowych dotyczących nieruchomości, nabytych w wyniku spadku, a nie jak to ma miejsce w tym przypadku – do sprzedaży udziału w spadku.

-Sprzedaż udziału w spadku stanowi źródło przychodu z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT. – wyjaśnił dyrektor KIS.

Czytaj też: Opodatkowanie zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie - omówienie orzecznictwa >>

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

Darowizna jak każde inne nabycie

Inaczej jest w przypadku, gdy właściciel sprzedaje nieruchomość, którą sam kupił lub otrzymał w darowiźnie.

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje pojęcia „nabycie”, a także nie wskazuje, czy ma to być nabycie odpłatne, czy nieodpłatne. Pojęcie to należy rozumieć szeroko, co oznacza, że z nabyciem nieruchomości lub praw majątkowych wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT mamy do czynienia z chwilą uzyskania prawa własności do nieruchomości lub tych praw, bez względu na charakter czynności prawnej, na podstawie której doszło do przysporzenia majątkowego w postaci własności rzeczy lub praw.– wyjaśnił dyrektor KIS w interpretacji nr 0113-KDIPT2-2.4011.122.2023.2.MK.

Czytaj też: Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę - sposoby optymalnego rozliczenia PIT >>

Fiskus rozpatrywał sprawę mężczyzny, który otrzymał nieruchomość w darowiźnie w 1994 r. Dyrektor KIS potwierdził, że mężczyzna mógł sprzedać nieruchomości bez podatku już w 2000 r. -W praktyce oznacza to, że pięcioletni termin uprawniający do sprzedaży bez podatku liczy się od daty otrzymania nieruchomości w drodze darowizny. Inaczej niż w przypadku nabycia w drodze spadku, nie ma znaczenie, kiedy darczyńca nabył nieruchomość. – mówi Agata Malicka. 

Dla przykładu podaje dwie sytuacje. W pierwszym przypadku spadkobierca nabył w 2023 r. mieszkanie po ojcu, który był jego właścicielem od 2000 r. Może od razu sprzedać je bez podatku. W drugim przypadku dziecko otrzymało w 2023 r. w mieszkanie w darowiźnie od rodziców, którzy byli jego właścicielami od 2000 r. Może je sprzedać bez podatku dopiero w 2029 r. (po upływie pięciu lat od końca 2028 r.).