Jednym ze źródeł przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT jest sprzedaż rzeczy, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Od sprzedaży samochodu osobowego, dokonanej przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, należy uiścić podatek dochodowy według skali podatkowej.

Czytaj też: Sprzedaż rzeczy ruchomych - opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych >>

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia samochodu

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła wdowa, która razem z trójką swoich dzieci (dwójka nieletnich, jedno pełnoletnie) aktem poświadczenia dziedziczenia przejęła samochód dotychczas objęty wspólnością majątkową małżeńską. Mimo że w dowodzie rejestracyjnym samochodu był wpisany tylko małżonek, samochód stanowił własność obojga z nich. Wnioskodawczyni wskazała, że w celu uregulowania stanu prawnego złożyła wcześniej do sądu rodzinnego wniosek o pozwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego. Sąd wyraził zgodę na dokonanie wskazanych czynności przy jednoczesnym zobowiązaniu matki do ustanowienia lokaty pieniężnej na rzecz nieletnich dzieci w wysokości ich udziałów. Pełnoletni syn oddał swoją część samochodu nieodpłatnie matce, a samochód stał się wyłączną własnością wnioskodawczyni. Umowa o dział spadku przewidywała jednocześnie spłatę wartości udziałów na rzecz nieletnich dzieci ulokowanych na założonych lokatach pieniężnych. 

Kobieta planowała sprzedać samochód w najbliższym czasie, dlatego zapytała o rozliczenie podatku dochodowego. Uważała, że sprzedając samochód po śmierci męża, powinna zapłacić podatek dochodowy tylko od nieodpłatnej części pełnoletniego syna. To oznacza, że podatek powinien zostać poniesiony od 1/8 wartości nabytego samochodu.

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Czytaj też: Sprzedaż samochodu - skutki podatkowe >>

Wspólność majątkowa małżeńska to wspólność bezudziałowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z taką opinią. Wskazał, że samochód został nabyty do majątku wspólnego małżonków, a wspólność małżeńska jest wspólnością bezudziałową. Według dyrektora KIS, że nie można więc zakładać, że po śmierci małżonka drugi z małżonków ponownie nabywa udział w ruchomości - zarówno w drodze dziedziczenia po zmarłym mężu, jak też w drodze działu spadku.

Dyrektor KIS uznał więc, że sprzedaż samochodu nie stanowi źródła przychodu, ponieważ odpłatne zbycie nastąpi po upływie okresu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d ustawy o PIT. Tym samym przychód uzyskany z ewentualnej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 maja 2023r. (nr 0115-KDIT1.4011.264.2023.2.MK).