Pewna podatniczka z niepełnosprawnością w czerwcu 2022 r. dokonała zakupu samochodu osobowego na zasadzie współwłasności z udziałem w wysokości 1/3 kwoty zakupu. Drugi współwłaściciel posiada udział w wysokości 2/3 kwoty zakupu. Uiszczono zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) należny podatek w wysokości 2 proc. kwoty zakupu, zgodnie z proporcją udziałów we współwłasności.

Zobacz PROCEDURĘ w LEX: Zakup ruchomości przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej - opodatkowanie PCC >>>

Czytaj w LEX: Opodatkowanie PCC umowy sprzedaży na przykładach >>>

Podatniczka jest współwłaścicielem będącym osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Samochód osobowy został zakupiony zgodnie z potrzebami dotyczącymi jej niepełnosprawności. Drugi współwłaściciel nie jest osobą niepełnosprawną. Zaliczenie do grupy osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nastąpiło na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Samochód osobowy, w którym podatniczka posiada udział w wysokości 1/3 został zakupiony przez nią na jej potrzeby własne. Podatniczka zapytała organy skarbowe czy spełnione są warunki uzasadniające zastosowanie wobec współwłaściciela będącego osobą niepełnosprawną zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Jej zdaniem, zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy o PCC jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym nabywająca na potrzeby własne samochód osobowy, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zakupiony samochód spełnia wymagania związane z jej niepełnosprawnością.

 

Zwolnienie nie dotyczy osoby pełnosprawnej

W interpretacji z 12 października 2022 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatniczce rację (nr 0111-KDIB2-2.4014.200.2022.2.MM).

Zobacz w LEX inne interpretacje na ten temat:

 

Przypomniał, że zgodnie z art. 8 pkt 6 tej ustawy zwalnia się od podatku następujące strony czynności cywilnoprawnych: osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Zobacz również: RPO: Zwalniajmy z podatku darowizny niezależnie od ich formy >>

Sprawdź odpowiedź eksperta z LEX: Czy osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności z symbolem 10-N, przy zakupie samochodu osobowego jest zwolniona z PCC? >>>

 

 

Zwolnienie podmiotowe z opodatkowania powyższym podatkiem przysługuje zatem osobie niepełnosprawnej, zaliczonej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywającej na potrzeby własne samochód osobowy. A zatem wskazane zwolnienie dotyczy tylko i wyłącznie nabycia przez osoby zaliczone do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów tej ustawy lub w zgodzie z jej przepisami.

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Zwolnienie nie dotyczy osoby, która jest osobą pełnosprawną, a która wraz z osobą niepełnosprawną nabywa samochód na współwłasność.

Dyrektor KIS przypomniał, że przepis ten wymaga, aby osoby niepełnosprawne nabyły na użytek własny sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe. Podkreślił, że podatniczka nabyła samochód na współwłasność a zgodnie z art. 195 ustawy - Kodeks cywilny, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Każdej z tych osób przysługują więc te same prawa związane z własnością.

Oznacza to zdaniem organu, że nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą niebędącą osobą niepełnosprawną samochodu osobowego nie oznacza, że w stosunku do osoby niepełnosprawnej nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o PCC, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki tego zwolnienia.

Dyrektor KIS stwierdził, że podatniczka jako osoba zaliczona do grupy osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności została współwłaścicielem samochodu osobowego w udziale, który będzie przez nią wykorzystywany na potrzeby własne. W stosunku do niej jako jednego z dwóch współwłaścicieli kupionego samochodu, zostały zatem spełnione obie przesłanki, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o PCC, ponieważ nabywca posiada status osoby niepełnosprawnej wskazanej w tym przepisie oraz celem nabycia pojazdu są jej potrzeby własne.

Z tytułu nabycia na współwłasność samochodu osobowego przysługuje podatniczce zwolnienie, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o PCC. Tym samym nie ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku od zawartej umowy sprzedaży.

 

Eksperci: Interpretacja korzystna

- Interpretacja jest racjonalna i zgodna z przepisami. Ustawodawca nie ograniczył zwolnienia do własności a zatem organ prawidłowo zastosował przepisy prawa podatkowego do współwłasności i przy spełnieniu kryteriów przez podatnika określonych w ustawie potwierdził zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych – ocenia Stefan Kowalski, radca prawny, partner w Kowalski & Wisła Attorneys.

Kolejna ekspertka potwierdza, że należy zgodzić się z organem, że nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą niebędącą osobą niepełnosprawną samochodu osobowego nie oznacza, że w stosunku do osoby niepełnosprawnej nie znajdzie zastosowania przedmiotowe zwolnienie, oczywiście jeżeli spełnione zostaną wszystkie pozostałe warunki tego zwolnienia.

- Przepis art. 8 pkt 6 ustawy o PCC wymaga, aby osoby niepełnosprawne nabyły m.in. samochody osobowe na użytek własny. Współwłasność nie wyklucza możliwości wykorzystywania samochodu na potrzeby własne. Jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. W takiej sytuacji każdemu z współwłaścicieli przysługują te same prawa związane z własnością – podkreśla - Agnieszka Fijałkowska-Wocial, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz.

Jej zdaniem, wnioskodawczyni wskazała, że będzie wykorzystywała nabyty udział w samochodzie osobowym na potrzeby własne.

- Zwolnienie nie znajdzie zastosowania do drugiego współwłaściciela samochodu osobowego. Zwolnienie z obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego jednego z współwłaścicieli samochodu, nie zwalnia z obowiązku zapłaty zobowiązania drugiego współwłaściciela – podkreśla Agnieszka Fijałkowska-Wocial.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie PCC umowy o zniesienie współwłasności oraz umowy o dział spadku >>>