Zastępca rzecznika praw obywatelskich Valeri Vachev zwrócił się w pytanie do Pawła Wdówika, pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, na jakim etapie jest tłumaczenie rekomendacji Komitetu i w jakim terminie zostanie ono udostępnione w formatach dostępnych.

Konwencja ważna dla niepełnosprawnych

Jak przypomina zastępca RPO, celem Konwencji jest popieranie, ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami oraz poszanowanie ich przyrodzonej godności.

We wrześniu 2018 r. Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dokonał pierwszego przeglądu wdrażania Konwencji w Polsce i wydał rekomendacje. Wskazują  one na poczynione postępy, lecz przede wszystkim skupiają się na obszarach, które wymagają podjęcia zapewnienia realizacji Konwencji w prawie i w praktyce. 

 

Komitet podkreślił potrzebę szerokiego rozpowszechnienia swych Uwag końcowych, w tym wśród organizacji pozarządowych i organizacji osób z niepełnosprawnościami oraz samych osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin, w języku urzędowym i językach mniejszości, w tym w języku migowym, oraz w dostępnych formatach, w tym w wersji łatwej do czytania, a także udostępnienia ich na rządowej stronie internetowej poświęconej prawom człowieka. - Dotychczas tłumaczenie rekomendacji na język polski i na polski język migowy ani ich opracowanie w języku łatwym do czytania i zrozumienia nie zostało przygotowane. Tym samym dokument nie został udostępniony w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez różne podmioty zainteresowane – podkreśla Valeri Vachev.

Czytaj także: RPO pyta o ratyfikację protokołu do konwencji o prawach osób niepełnosprawnych>>
 

Tłumaczenie potrzebne do monitorowania

Komitet ONZ w Komentarzu ogólnym nr 7 pisał, że zarówno Konwencja, jak i związane z nią strategie wdrażania, powinny być przetłumaczone i udostępnione osobom reprezentującym szeroką różnorodność niepełnosprawności. Państwa-strony powinny również zapewnić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do informacji, które pozwolą im zrozumieć i ocenić kwestie związane z procesem decyzyjnym oraz wnieść znaczący wkład w proces monitorowania. Do takich informacji z pewnością należą Uwagi końcowe Komitetu ONZ. Brak ogólnodostępnego tłumaczenia omawianego dokumentu oraz jego publikacji w formatach dostępnych utrudnia aktywny udział osób z niepełnosprawnościami w procesie monitorowania wdrażania postanowień Konwencji.