Wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu zasiłku chorobowego – art. 92 par. 2 kodeksu pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasada ta wynika z art. 36 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej uuśp). Dla celów uuśp pod pojęciem "wynagrodzenia" rozumie się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 3 uuśp).

Czytaj w LEX: Obniżona wypłata po chorobie mimo wypracowania pełnego wymiaru >

Przychody ze stosunku pracy

Przychodem ze stosunku pracy stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe jest m. in. nieodpłatne świadczenie polegające na korzystaniu przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych (art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej usus). Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 uuśp).

Zobacz również: Pracownicy płacą składkę zdrowotną, a pracodawcy miliardy wydają na ich choroby >>
 

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stoi na stanowisku, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie należy uwzględniać tych składników wynagrodzenia stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe pracownika, na których przyznanie i wypłatę ewentualna absencja chorobowa pracownika nie ma żadnego wpływu, a więc pomimo pobierania zasiłku pracownik zachowuje prawo do tych składników wynagrodzenia

Czytaj w LEX: Jak obliczać zasiłek chorobowy - poradnik krok po kroku >

 

POLECAMY

Użytkowanie samochodu a wymiar zasiłku chorobowego

Przyjmijmy więc, że zgodnie z zawartą umową pracownik użytkował samochód służbowy do celów prywatnych. Wartość pieniężna udostępnionego pracownikowi nieodpłatnie samochodu służbowego do celów prywatnych w formie ryczałtu 400 zł była uwzględniona w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj w LEX: Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych - problemy z rozliczaniem na przykładach >

Samochód był w dyspozycji pracownika do końca marca 2023 r. (pracownik z dniem 31 marca 2023 r. otrzymał wypowiedzenie i w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia został zwolniony ze świadczenia pracy, samochód został zwrócony firmie). W kwietniu pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie ZLA na okres jednego miesiąca. Zatem, czy na podstawie przedstawionych przepisów ryczałt w wysokości 400 zł należy uwzględnić w podstawie zasiłkowej z okresu 12 miesięcy? Ryczałt był uwzględniany w podstawie wymiaru składek od 1 maja 2022 r.. Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. W przeciwnym wypadku nie należy takiego przychodu uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie VAT odpłatnego i nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych - skutki w VAT na przykładach >

W konsekwencji, jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Czytaj w LEX: Premie i nagrody a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego​ >