Jakie konsekwencje ma niezłożenie informacji PIT-8C o sprzedaży udziałów spółki

CIT PIT

Obowiązek wystawienia PIT-8C może dotyczyć podmiotów, które są stroną umowy zbycia udziałów, jeżeli są: osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Obowiązek ten nie ciąży na spółce, która nie jest stroną umowy sprzedaży udziałów, a tylko spółką, w której udziały są sprzedawane. Zatem nie grożą spółce żadne konsekwencje za niezłożenie PIT-8C.

19.10.2023

Co należy rozumieć pod pojęciem dochodu netto?

CIT PIT

Dochód netto to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy. By obliczyć dochód netto przedsiębiorcy, należy najpierw od kwoty przychodu odjąć kwotę stanowiącą koszty uzyskania przychodu. Następnie od tak obliczonego dochodu należy odjąć kwotę podatku dochodowego.

06.10.2023

Czy można odliczyć VAT na podstawie biletu parkingowego

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Podmioty, które mają zamiar wprowadzić opłaty za parkowanie, zastanawiają się, czy bilet parkingowy powinien zawierać wartość VAT, aby parkujący mógł odliczyć podatek zawarty w cenie biletu. Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym VAT, a co za tym idzie nie stanowi dokumentu będącego źródłem podatku naliczonego.

22.09.2023

Przewóz pieniędzy przez granicę podlega ograniczeniom dewizowym

Domowe finanse Doradca podatkowy

W systemie koncesyjnym prawa dewizowego równolegle z obowiązkami występują ograniczenia dewizowe. Niedopuszczalne jest ich uchylenie w drodze zezwoleń dewizowych. Kary za naruszanie zakazu uregulowane zostały w ustawie Kodeks karny skarbowy.

18.08.2023

Jak opodatkować sprzedaż książek wydanych we własnym zakresie

PIT VAT

Czy autor, który sam wydaje swoje książki, musi zakładać działalność gospodarczą? Jeśli nie musi, to w jaki sposób opodatkować sprzedaż takiej książki? Jak się z takiej sprzedaży rozliczać z urzędem skarbowym? Czy potrzebna jest kasa fiskalna, jeśli autor sprzedaje książkę na spotkaniach autorskich? Pamiętać należy, że przychody ze sprzedaży powinny zostać zaliczone do przychodów z praw majątkowych.

14.08.2023

Same punkty w systemie kafeteryjnym nie są przychodem pracownika

PIT Doradca podatkowy

Wartość przyznanych punktów nie podlega opodatkowaniu. Punkty same w sobie nie są bowiem świadczeniem na rzecz pracownika, a jedynie określeniem (wyznacznikiem) wartości świadczeń, z których może on skorzystać. Przychodem będzie dopiero wartość świadczenia nabytego za punkty, ale w tym przypadku można - po spełnieniu dodatkowych warunków - skorzystać ze zwolnienia od PIT.

12.08.2023

Opłaty za wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym to koszt podatkowy

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Objęcie udziałów przez nowego udziałowca powinno być zgłoszone jako zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku ze zmianą w KRS konieczne jest poniesienie stosownych opłat sądowych. Obciąża to spółkę. Może ona jednak odliczyć poniesione wydatki jako podatkowy koszt uzyskania przychodów.

27.07.2023

Czy należy rozliczyć podatkowo różnicę kursową od kwoty VAT?

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

W przypadku wystawiania faktur w euro dla zagranicznego kontrahenta, gdy miejscem opodatkowania jest Polska, faktury zawierają VAT. Wtedy różnice kursowe powstają w wyniku różnicy z przeliczenia przychodu należnego (kwota netto). Pojawia się zatem pytanie, jak postąpić z kwotą VAT.

26.07.2023

Wydatki na windykację i egzekucję mogą być kosztem uzyskania przychodu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując często możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy i osiąganie przychodów. Dla kosztów sądowych i przedsądowych, związanych z dochodzeniem roszczeń w drodze egzekucji zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca kosztów uzyskania przychodu.

26.05.2023

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych wpływa na zasiłek chorobowy

Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

15.05.2023

Stypendium rektorskie nie pozbawia rodziców prawa do ulgi na dziecko

PIT Szkolnictwo wyższe

Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dalszej konsekwencji oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskanego stypendium rodzicom studenta przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Odliczenia dokonuje się w rocznym PIT.

11.05.2023

Brak pieczątki nie powoduje nierzetelności ksiąg rachunkowych

Ordynacja Rachunkowość

Jednostka może zaniechać umieszczania na dowodzie księgowym informacji o jego sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, jeżeli wynika to z przyjętej przez nią techniki dokumentowania zapisów księgowych. Korzystanie z tego prawa powinno jednak zostać udokumentowane w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

21.04.2023

Rozliczając dochody z pracy w PIT-37, trzeba również wykazać rentę socjalną

Domowe finanse PIT

Podatnik, który oprócz renty socjalnej uzyskał w roku podatkowym dochody ze stosunku pracy, powinien dokonać rocznego obliczenia podatku, korzystając z formularza PIT-37. W zeznaniu tym, oprócz osiągniętego w roku podatkowym przychodu (dochodu) z tytułu wynagrodzenia za pracę, powinien również wykazać przychód z tytułu renty socjalnej oraz zaliczkę na podatek wykazaną w PIT-40A.

13.04.2023

Opakowania kosztem produkcji albo sprzedaży

CIT Rachunkowość

Aby dokładnie określić, czy dany składnik kosztów jest kosztem produkcyjnym wpływającym na koszt wytworzenia produktu, czy kosztem sprzedaży, należy przeanalizować moment jego poniesienia. Na księgowanie kosztów opakowań wpływa fakt, czy koszt był poniesiony w trakcie produkcji czy później.

12.04.2023

Klasyfikacja i amortyzacja namiotu zależy od jego przeznaczenia

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jak stanowi art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Prawidłowa klasyfikacja środka trwałego do prawidłowej grupy ma kolosalne znaczenie dla prawidłowego określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów.

31.03.2023

Zakup kart podarunkowych może być kosztem uzyskania przychodów

CIT PIT Rachunkowość

Zakup kart podarunkowych w celu ich przekazania kontrahentom, aby zachęcić ich do współpracy, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel nie mogą jednak być kwalifikowane do wydatków o charakterze reprezentacyjnym. Wydatki, spełniające definicję kosztu, muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

07.03.2023

Czy pomiędzy fakturą w walucie a zapłatą w złotówkach powstają różnice kursowe?

PIT Rachunkowość

Zgodnie z definicją podatkową, różnice kursowe to różnica między przychodem (kosztem) a zapłatą – przy czym obie wartości mają być wyrażone w walucie i przeliczone na złotówki. Z treści pytania wynika, że zapłaty dokonano w złotówkach, w związku z tym – nie doszło do powstania różnic kursowych. Różnica między przedpłatą a fakturą będzie zatem stanowić nadpłatę lub niedopłatę.

03.03.2023

Rodzic nie odliczy ulgi na krew oddaną przez dziecko

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w rocznym PIT. Odliczenie zależy od ilości oddanej krwi. Trzeba jednak pamiętać, żeby mieć potwierdzenie wydane przez stację krwiodawstwa. By skorzystać z ulgi, trzeba rozliczać PIT. Jeśli więc dziecko jest krwiodawcą, ale nie zarabia, rodzic ulgi na krew nie odliczy.

27.02.2023

Żona nie zapłaci podatku od darowizny otrzymanej przez męża

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Żona nie jest podatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny, którą jej mąż otrzymał od ojca, a w konsekwencji nie ma mowy o konieczności zapłacenia przez nią tego podatku. Co do zasady darowizny wchodzą w skład majątku osobistego małżonków, a więc nawet darowizny bez umowy czy informacji określającej, że obdarowanym jest jeden z małżonków trafiają do jego majątku osobistego.

22.02.2023

PIT: Przekazanie 1,5 proc. podatku nie zmniejsza kwoty do zwrotu

Domowe finanse PIT

Określenie w zeznaniu rocznym (np. PIT-36) organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1,5 proc. podatku, nie ma wpływu na wysokość nadpłaty wykazanej do zwrotu w tym zeznaniu. Oczywiście podatnik nie będzie miał możliwości przekazania 1,5 proc. na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, gdy w jego rozliczeniu podatkowym nie wystąpi podatek należny.

16.02.2023
1  2  3  4  5    201