Wydatki na windykację i egzekucję mogą być kosztem uzyskania przychodu

CIT PIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Koszty związane z egzekucją powinny być możliwe do uwzględnienia po stronie kosztów uzyskania przychodów. Wiążą się one bowiem z całokształtem działalności podatnika (przedsiębiorcy), warunkując często możliwość dalszego funkcjonowania przedsiębiorcy i osiąganie przychodów. Dla kosztów sądowych i przedsądowych, związanych z dochodzeniem roszczeń w drodze egzekucji zastosowanie znajduje ogólna reguła dotycząca kosztów uzyskania przychodu.

26.05.2023

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych wpływa na zasiłek chorobowy

Rachunkowość Doradca podatkowy Prawo pracy

Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

15.05.2023

Stypendium rektorskie nie pozbawia rodziców prawa do ulgi na dziecko

PIT Szkolnictwo wyższe

Co do zasady, stypendia za wyniki w nauce są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W dalszej konsekwencji oznacza to, że bez względu na wysokość uzyskanego stypendium rodzicom studenta przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej. Odliczenia dokonuje się w rocznym PIT.

11.05.2023

Brak pieczątki nie powoduje nierzetelności ksiąg rachunkowych

Ordynacja Rachunkowość

Jednostka może zaniechać umieszczania na dowodzie księgowym informacji o jego sprawdzeniu pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym, jeżeli wynika to z przyjętej przez nią techniki dokumentowania zapisów księgowych. Korzystanie z tego prawa powinno jednak zostać udokumentowane w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

21.04.2023

Rozliczając dochody z pracy w PIT-37, trzeba również wykazać rentę socjalną

Domowe finanse PIT

Podatnik, który oprócz renty socjalnej uzyskał w roku podatkowym dochody ze stosunku pracy, powinien dokonać rocznego obliczenia podatku, korzystając z formularza PIT-37. W zeznaniu tym, oprócz osiągniętego w roku podatkowym przychodu (dochodu) z tytułu wynagrodzenia za pracę, powinien również wykazać przychód z tytułu renty socjalnej oraz zaliczkę na podatek wykazaną w PIT-40A.

13.04.2023

Opakowania kosztem produkcji albo sprzedaży

CIT Rachunkowość

Aby dokładnie określić, czy dany składnik kosztów jest kosztem produkcyjnym wpływającym na koszt wytworzenia produktu, czy kosztem sprzedaży, należy przeanalizować moment jego poniesienia. Na księgowanie kosztów opakowań wpływa fakt, czy koszt był poniesiony w trakcie produkcji czy później.

12.04.2023

Klasyfikacja i amortyzacja namiotu zależy od jego przeznaczenia

CIT Rachunkowość Doradca podatkowy

Jak stanowi art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Prawidłowa klasyfikacja środka trwałego do prawidłowej grupy ma kolosalne znaczenie dla prawidłowego określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów.

31.03.2023

Zakup kart podarunkowych może być kosztem uzyskania przychodów

CIT PIT Rachunkowość

Zakup kart podarunkowych w celu ich przekazania kontrahentom, aby zachęcić ich do współpracy, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki na ten cel nie mogą jednak być kwalifikowane do wydatków o charakterze reprezentacyjnym. Wydatki, spełniające definicję kosztu, muszą pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

07.03.2023

Czy pomiędzy fakturą w walucie a zapłatą w złotówkach powstają różnice kursowe?

PIT Rachunkowość

Zgodnie z definicją podatkową, różnice kursowe to różnica między przychodem (kosztem) a zapłatą – przy czym obie wartości mają być wyrażone w walucie i przeliczone na złotówki. Z treści pytania wynika, że zapłaty dokonano w złotówkach, w związku z tym – nie doszło do powstania różnic kursowych. Różnica między przedpłatą a fakturą będzie zatem stanowić nadpłatę lub niedopłatę.

03.03.2023

Rodzic nie odliczy ulgi na krew oddaną przez dziecko

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy

Honorowi dawcy krwi mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w rocznym PIT. Odliczenie zależy od ilości oddanej krwi. Trzeba jednak pamiętać, żeby mieć potwierdzenie wydane przez stację krwiodawstwa. By skorzystać z ulgi, trzeba rozliczać PIT. Jeśli więc dziecko jest krwiodawcą, ale nie zarabia, rodzic ulgi na krew nie odliczy.

27.02.2023

Żona nie zapłaci podatku od darowizny otrzymanej przez męża

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Żona nie jest podatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny, którą jej mąż otrzymał od ojca, a w konsekwencji nie ma mowy o konieczności zapłacenia przez nią tego podatku. Co do zasady darowizny wchodzą w skład majątku osobistego małżonków, a więc nawet darowizny bez umowy czy informacji określającej, że obdarowanym jest jeden z małżonków trafiają do jego majątku osobistego.

22.02.2023

PIT: Przekazanie 1,5 proc. podatku nie zmniejsza kwoty do zwrotu

Domowe finanse PIT

Określenie w zeznaniu rocznym (np. PIT-36) organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1,5 proc. podatku, nie ma wpływu na wysokość nadpłaty wykazanej do zwrotu w tym zeznaniu. Oczywiście podatnik nie będzie miał możliwości przekazania 1,5 proc. na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, gdy w jego rozliczeniu podatkowym nie wystąpi podatek należny.

16.02.2023

Rolnik nie zawsze musi prowadzić ewidencję środków trwałych

PIT VAT

Rolnicy nabywają do działalności rolniczej środki trwałe. O ile jednak, nie prowadzą ksiąg rachunkowych, mogą, ale nie muszą, prowadzić ewidencji środków trwałych. Rozliczenie mogą prowadzić w dowolnej formie i w dowolny sposób dokonywać wyceny środków trwałych, również opierając się na przepisach ustawy o PIT.

10.02.2023

Po zamknięciu miesiąca kosztu nie można już zaksięgować

CIT Rachunkowość

W przypadku otrzymania faktury kosztowej, której wartość ujęto w zawiązanej rezerwie w poprzednim, zamkniętym już miesiącu obrachunkowym, nie ma możliwości ujęcia jej jako podatkowego kosztu uzyskania przychodu w tym wcześniejszym okresie, nawet jeśli wpłynęła ona przed terminem zapłaty zaliczki na podatek dochodowym od osób prawnych za ten okres.

02.12.2022

Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Domowe finanse PIT Rachunkowość

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest jedną z form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Korzystanie z tej formy oszczędzania daje prawo do ulgi podatkowej w postaci pomniejszenia w zeznaniu rocznym podstawy opodatkowania o wartość dokonywanych wpłat. Należy jednak pamiętać, że z wypłatą zgromadzonych środków może wiązać się obowiązek odprowadzenia podatku.

01.12.2022

Zawyżenie kwoty brutto podatnik może poprawić fakturą korygującą

VAT Rachunkowość

W przypadku pomyłki na fakturze w kwocie brutto, podatnik powinien wystawić fakturę korygującą. Pozostanie ona jednak bez wpływu na przedmiot, podstawę opodatkowania oraz moment powstania obowiązku podatkowego. Takiego błędu nie można jednak poprawić notą korygującą.

24.11.2022

Płatności na poczet przyszłych dostaw mają skutki podatkowe

VAT Rachunkowość

Jeśli z łączącej strony umowy wynika, że nabywca jest zobowiązany wpłacić określoną kwotę na poczet przyszłej dostawy towarów lub wykonania usług, trzeba pamiętać, że taka sytuacja rodzi po stronie dostawcy określone obowiązki podatkowe. Natomiast po stronie nabywcy w związku z uiszczoną zaliczką pojawia się uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego.

22.11.2022

Pieniądze dla żony to darowizna, ale bez podatku

Domowe finanse Podatek od spadków i darowizn

Małżeństwo ma rozdzielność majątkową. Żona uzyskuje dochody z najmu odziedziczonego garażu. Mąż co miesiąc przekazuje na konto żony kwotę około ośmiu tysięcy złotych na bieżące wydatki. Czy należy to zgłaszać do urzędu jako darowiznę? Z takim pytaniem zgłosił się do redakcji Prawo.pl Czytelnik.

21.11.2022

Niektórzy podatnicy CIT mogą płacić zaliczki uproszczone

CIT Rachunkowość

Podatnicy CIT są zobowiązani zaliczkowo wpłacać podatek, którego wartość zostaje określona definitywnie w zeznaniu rocznym. Zaliczki miesięczne na podatek wpłaca się na rachunek urzędu skarbowego w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Ustawa o CIT ustala pewne ułatwienia w tym zakresie.

21.11.2022

Koszty można rozliczać u dwóch pracodawców, ale są limity

PIT Rachunkowość

Z każdego stosunku pracy pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy z pracodawców powinien od wypłaconego wynagrodzenia potrącić miesięcznie koszty uzyskania przychodów. Wysokość kosztów jest ograniczona limitami. Zależą one m.in. od miejsca położenia siedziby pracodawcy i miejsca zamieszkania pracownika.

09.11.2022
1  2  3  4  5    201
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski