Jakie konsekwencje podatkowe grożą spółce z o.o. za niezłożenie informacji PIT-8C dotyczącej sprzedaży udziałów przez udziałowca spółki drugiemu udziałowcowi? PCC został pobrany i odprowadzony przez notariusza. Sprzedaż udziałów odbyła się po cenie nominalnej, a więc przychód i koszty były sobie równe, nie powstało zobowiązanie podatkowe. Udziałowiec sprzedający te udziały nie złożył PIT-38, ponieważ dowiedział się, że jeśli nie występuje dochód do opodatkowania, to nie musi składać zeznania.

Czy spółka powinna złożyć teraz PIT-8C wraz z czynnym żalem, czy uchroni to ją od kary? Czy udziałowiec powinien złożyć PIT-38? Co grozi spółce, jeśli nie złoży tego PIT-8C?

Obowiązek wystawienia PIT-8C może dotyczyć podmiotów, które są stroną umowy zbycia udziałów, jeżeli są osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Obowiązek ten nie ciąży na spółce, która nie jest stroną umowy sprzedaży udziałów, a tylko spółką w której udziały są sprzedawane. Zatem nie grożą spółce żadne konsekwencje za niezłożenie PIT-8C.

Wśród podmiotów zobowiązanych do wystawienia informacji PIT-8C nie ma spółki, której udziały zostały sprzedane pomiędzy wspólnikami. Jeżeli wspólnicy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej również nie wystawią sobie PIT-8C.

Przy czym brak informacji PIT-8C nie zwalnia podatnika (sprzedającego udziały) z obowiązku rozliczenia tych dochodów w zeznaniu rocznym na druku PIT-38 (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm., dalej jako ustawa o PIT), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 30b ust. 2, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-8C).