Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Osiągnął przychód w wysokości 100 000 zł, koszty 50 000 zł, dochód 50 000 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne są księgowane w koszty działalności gospodarczej.

Żona podatnika musi do szkoły zanieść informację o dochodach męża, który prowadzi działalność. Chodzi o informację o dochodzie netto. Co oznacza dochód netto, czy przychód minus koszty i jest to dochód netto, czy należy odliczyć zapłacony podatek?

Skoro szkoła domaga się dochodu netto, to należy przez to rozumieć przychód pomniejszony o koszty i podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (przychód minus koszt). Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Dochód netto, to zaś dochód pomniejszony o podatek dochodowy. Tylko w ten sposób sensu nabiera słowo "netto" dodane do słowa "dochód" - przyjęcie innego założenia doprowadziłoby do tego, że "dochód" i "dochód netto" byłyby tożsame. 

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY