Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Osiągnął przychód w wysokości 50.000 zł, koszty 25.000 zł, dochód 25.000 zł. Składki ZUS są księgowane w koszty działalności gospodarczej. Konto 52 odliczane w określonej wysokości od podatku, który wychodzi do zapłaty. Żona podatnika musi do szkoły zanieść informację o dochodach męża, który prowadzi działalność. Interesuje ich dochód netto.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wynagrodzenia netto >>

Co oznacza dochód netto, czy przychód minus koszty i jest to dochód netto, czy należy odliczyć zapłacony podatek?

Skoro szkoła domaga się dochodu netto, to należy przez to rozumieć przychód pomniejszony o koszty i podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (przychód minus koszt). Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Wynagrodzenie brutto i netto – z czego wynika różnica? >>

Dochód netto, to zaś dochód pomniejszony o podatek dochodowy. Tylko w ten sposób sensu nabiera słowo "netto" dodane do słowa "dochód" - przyjęcie innego założenia doprowadziłoby do tego, że "dochód" i "dochód netto" byłyby tożsame.

Zobacz też: Wyliczamy dochód netto pracownika >>