Skala podatkowa i progi podatkowe określone są w art. 27 ustawy o PIT. Od 1 lipca 2022 roku przestawiają się one następująco:

  • Przy podstawie opodatkowania do 120 000 zł podatek wynosi 12 proc. i jest pomniejszany dodatkowo o kwotę 3 600 zł.
  • Przy podstawie opodatkowania ponad 120 000 zł podatek wynosi 10 800 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 120 000 zł

Co ważne, zasady wyliczania podatku według skali podatkowej obowiązującej od lipca 2022 r.  mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatników od dnia 1 stycznia 2022 r. (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

Czytaj więcej: Polski Ład 2.0 - zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. >>>

 

 

Obliczenie podatku według skali

Od 1 stycznia 2022 r. zmienił się sposób określania kwoty zmniejszającej podatek wyliczony według skali wskazanej powyżej. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej (podstawa opodatkowania nie większa niż 120 000 zł), podlega weryfikacji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przedkłada Radzie Ministrów w terminie do 15 września danego roku propozycję zmiany kwoty zmniejszającej podatek na rok następny, w przypadku, gdy kwota minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych jest wyższa od 1/12 ilorazu kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Kalkulator przedsiębiorcy 2023 r. >

 


Zaliczki na PIT w 2022 roku

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody podatnika przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 30.000 zł (3 600/12 proc.).

W 2022 r. nie zmieniła się zasada, że od uzyskiwanego przez podatnika dochodu płatnik jest zobowiązany pobrać zaliczki na podatek. Zaliczki, o których mowa w art. 31 ustawy o PIT, za miesiące od stycznia do grudnia, wynoszą:

  1. za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł – 12 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
  2. za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od tego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł – 12 proc. od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32 proc. od nadwyżki ponad kwotę 120 00 zł;
  3. za miesiące następujące po miesiącu, w którym zostanie przekroczony drugi próg podatkowy – 32 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika.

Jak zostało już wspomniane zasady wyliczania podatku według skali podatkowej obowiązującej od lipca 2022 r. mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od stycznia 2022 r., więc finalne rozliczenie podatku będzie miało miejsce w zeznaniu podatkowym za 2022 r. Ministerstwo Finansów przyznaje, że może się zdarzyć taka sytuacja, że miesięczne wynagrodzenie w lipcu i kolejnych miesiącach roku będzie niższe niż było w czerwcu, jednak nie będzie to oznaczać straty w rozliczeniu rocznym za 2022. Mimo tego że niektórzy podatnicy zapłacą od lipca wyższe zaliczki na PIT, to w rocznym rozliczeniu za 2022 r. nie stracą lub skorzystają na nowych rozwiązaniach podatkowych, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Przyczyną wzrostu wysokości zaliczek na PIT od lipca jest uchylenie przepisu, który zamrażał zaliczki na PIT na poziomie zaliczek z ubiegłego roku. Przez to były one pobierane w wysokości niższej niż powinny.

Zobacz również: Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT >>

Oczywiście odpowiedniej zmianie ulega sposób poboru zaliczek w przypadku, gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem (art. 32 ust. 1a ustawy o PIT) jak i oświadczenie o spełnieniu warunków do pomniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

PIT według skali daje prawo do ulg

Rozliczenie podatku dochodowego według skali daje możliwość skorzystania z ulg. Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym. Można odliczyć wtedy, ulgę na dzieci, ulgę rehabilitacyjną (odliczamy wtedy wydatki związane z niepełnosprawnością), wpłaty na IKZE, a także wydatki na internet.

Czytaj też: Ulga dla pracujących seniorów >>>