- Stopa lombardowa, czy też, bardziej oficjalnie, stopa oprocentowania kredytu lombardowego, określa maksymalny poziom oprocentowania kredytów, których bank centralny (NBP) udziela bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. I choć wskaźnik ten stanowi przede wszystkim podstawę do wyznaczania maksymalnego poziomu oprocentowania kredytów i pożyczek, to ma również wpływ na inne parametry finansowe, np. wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – tłumaczy Jacek Drzazga, menadżer w CRIDO.

 

Wysokość odsetek od zaległości podatkowych

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc. Zasada ta wynika z art. 56 par. 1 ordynacji.

- Od kilku dobrych lat stawka odsetek utrzymywała się na minimalnym ustawowym poziomie – 8 proc. – zmieniło się to jednak wraz z ostatnimi podwyżkami. Co bowiem istotne, w przypadku zmiany stopy lombardowej określone w Ordynacji podatkowej stawki odsetek za zwłokę, w tym również stawka odsetek od zaległości podatkowych, ulegają odpowiedniemu obniżeniu lub podwyższeniu, i to począwszy od dnia, w którym stopa ta uległa zmianie – dodaje Joanna Homańczyk, starszy konsultant w CRIDO.

Czwartkowe (5 maja) podwyższenie przez RPP stopy lombardowej do poziomu 5,75 proc. oznacza więc podwyżkę stawki odsetek od zaległości podatkowych do wysokości 13,5 proc., zgodnie ze wzorem: (5,75 proc. x 2) + 2 p.proc. = 13,50 proc. A ponieważ Uchwała RPP weszła w życie 6 maja 2022 r., to od tego dnia powinniśmy stosować nową stawkę odsetek.

Dodajmy, że oprocentowaniu – w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych – podlegają również nadpłaty.

Zobacz również: Informacja o wartości rejestrowanego samochodu trafi do skarbówki >>