Stowarzyszenie Księgowych z Polsce jako reprezentant księgowych, grupy zawodowej ściśle współpracującej z przedsiębiorcami, zwróciło się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o odroczenie terminu wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przez przedsiębiorców. SKwP swoje stanowisko w tej sprawie zaprezentowało już 17 stycznia 2022 r. podczas spotkania roboczego z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

- W związku ze zmianami w Polskim Ładzie uważamy, że ustawowy termin wyboru formy opodatkowania, tj. 20 lutego br. jest zbyt krótki, aby przedsiębiorcy mogli wybrać optymalny dla nich wariant opodatkowania. Wybierając powinni mieć pełną jasność co do treści i konsekwencji przepisów. Obecna niepewność, związana z niestabilnością wprowadzonych regulacji i perspektywą ich wielokrotnych zmian, mających na celu naprawianie nieprawidłowości reformy, utrudnia przedsiębiorcom podjęcie odpowiedzialnej i świadomej decyzji – napisał Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia w liście do premiera.

SKwP ponownie zaapelowało o odroczenie terminu wyboru formy opodatkowania dochodów przedsiębiorców, mając nadzieję, że do tego czasu zostanie wypracowany ostateczny kształt przepisów podatkowych na rok 2022, co pozwoli przedsiębiorcom oszacować poziom obciążeń podatkowych w różnych formach opodatkowania dochodu.

- Mamy świadomość, że wielu przedsiębiorców złożyło do GUS wnioski o wydanie interpretacji w zakresie PKWiU w celu określenia prawidłowych stawek opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - podkreślono w piśmie do premiera.

Zwrócono uwagę na fakt, że zapowiadane były szerokie modyfikacje w tzw. uldze dla klasy średniej a te wszystkie okoliczności mogą mieć decydujący wpływ na wybór formy opodatkowania przez przedsiębiorców, co wymaga jednak więcej czasu.

- Dostrzegamy poważne ryzyko upadłości wielu firm, związane z dużo wyższym obciążeniem fiskalnym w porównaniu do ubiegłego roku i nietrafnym doborem formy opodatkowania - podkreśla Jerzy Koniecki w piśmie do premiera.

Biorąc pod uwagę przedstawione ryzyko, a także trudności ZUS z dostosowaniem do reformy, za uzasadnione SKwP uważa pozostawienie ryczałtowej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r., z ewentualną dopłatą w rozliczeniu rocznym. Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć liczbę korekt i poziom zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz również: Zmiany podatkowe w trakcie roku muszą być korzystne dla podatników >>

 

Apel do prezes ZUS o interpretację

SKwP wystosowało także pismo do prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS, w związku ze zmianami w ustawie o finansowaniu opieki medycznej ze środków publicznych, z prośbą o interpretację, dotyczącą wzajemnych relacji art. 82 ust. 2a, 2b, ust. 3 i ust. 4 ustawy.

- Podatnicy występujący do ZUS o wyjaśnienia, otrzymują odmienne stanowiska, ponieważ w jednym przepisie jest mowa o sumie dochodu, w innym o sumie przychodu, a w kolejnym o kilku działalnościach i kilku spółkach – stwierdza Jerzy Koniecki, prezes SKwP w piśmie.

PROCEDURA: Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym - umowa zlecenia i ustalone prawo do emerytury lub renty >

SKwP poprosiło o udzielenie wiążących odpowiedzi na kilka pytań. Zapytano, czy podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych i według podatku zryczałtowanego, płacą za styczeń dwie osobne składki, jedną od podstawy ustalonej zgodnie z przepisami z 2021 roku (75 proc. przeciętnego wynagrodzenia), a drugą według przychodu z ryczałtu? Czy też płacą niezależnie składkę od ryczałtu i dodatkowo wielokrotność składki za styczeń od wszystkich prowadzonych form działalności? Wyjaśniono, że art. 79 ustawy wprowadzającej zmiany, Polskiego Ładu, odnosi się wyłącznie do wysokości podstawy wymiaru a nie jej wielokrotności.

Ponadto, wątpliwości budzi, czy podatnicy prowadzący kilka rodzajów działalności – jednoosobową i spółki osobowe – opodatkowani od dochodu, płacą składkę od sumy dochodów – jak wynika z art. 82 ust. 2a, czy wielokrotność tak ustalonej podstawy – jak stanowi art. 82 ust. 4.

Wskazano też na problem, czy wspólnik spółki komandytowej i jednoosobowej spółki z o.o. lub kilku spółek komandytowych płaci wielokrotność kwoty 559,89 zł – zgodnie z art. 82 ust. 3? Czy ma tu znaczenie dodatkowo prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza albo udział w spółce osobowej opodatkowanej na zasadach ogólnych bądź opodatkowanej ryczałtem?

W piśmie do prezes ZUS, SKwP podkreśla,  że o potrzebie tego wsparcia świadczą liczne przykłady, zgłoszone przez członków Stowarzyszenia. Podano cytaty z infolinii ZUS, gdzie udzielający jej pracownik ZUS stwierdził, że nie wynika to bezpośrednio z przepisów, ale takie jest obecnie „wewnętrzne stanowisko”.

- Będę również zobowiązany za podanie podstawy prawnej do stanowiska, że podatnik, który wybrał podatek liniowy na rok 2022, powinien za styczeń zapłacić 9 proc. składki; z którego przepisu wynika wprowadzenie art. 79a ustawy w innym terminie niż 1.01.2022 r.? – podkreślił Jerzy Koniecki.

 

Liczne niejasności w przepisach

W piśmie podkreślono, że wyjaśnienia wymaga też sytuacja podatnika, który płacąc w 2022 roku podatek zryczałtowany, chciałby skorzystać z art. 81 ust. 2h ustawy. Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2f ustawy, może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok kalendarzowy. SKwP pyta, czy to oznacza, że jeśli ktoś miał w 2021 dochody opodatkowane według skali podatkowej albo podatkiem liniowym, to na pewno odliczył ZUS albo uwzględnił go w kosztach? Czy wówczas podstawę stanowi sam przychód? A jeżeli w 2021 roku uzyskiwał tylko dochody opodatkowane ryczałtowo, to podstawę stanowi przychód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne? Czy podatnik, który nadal prowadzi kilka form działalności i opodatkowania, do „uproszczonej” składki zdrowotnej powinien wziąć cały przychód z 2021 roku, nawet jeśli w 2022 roku również prowadzi kilka form działalności opodatkowanych na zasadach ogólnych i zgodnie z podatkiem liniowym, a jedną na ryczałcie?

WZÓR DOKUMENTU: Oświadczenie do celów ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych >

SKwP liczy na uzyskanie od ZUS jednoznacznych odpowiedzi na przedstawione pytania, które w tym trudnym dla księgowych czasie stwarzają wiele problemów.

Udzielenie odpowiedzi wraz z podaniem ich podstawy prawnej z pewnością ułatwi wykonywanie obowiązków księgowym i kadrowym, których reprezentuje Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – podkreślono w piśmie.

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź