Zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5 proc. podatku należnego wynikającego:

  1. z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
  2. z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

 

Wskazanie w zeznaniu podatkowym 1 proc. należnego podatku do przekazania organizacji pożytku publicznego nie powoduje zmian w wysokości podatku należnego za dany rok podatkowy. Skoro tak, to nie zmienia się również ewentualna wysokość nadpłaty podatku. Relacja pomiędzy kwotą pobranych (odprowadzonych) zaliczek na podatek a kwotą należnego podatku za cały rok podatkowy pozostaje taka sama. Wynika to również wprost z konstrukcji zeznania podatkowego (PIT-36 czy PIT-37). Tak więc określenie w zeznaniu organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1,5 proc. podatku, nie ma wpływu na wysokość nadpłaty zadeklarowanej przez podatnika w zeznaniu rocznym.

Zobacz również: Emeryci trochę zwolnieni z podatku, ale podatek zdrowotny płacą >>

Czytaj w LEX: Zwolnienie z PCC organizacji pożytku publicznego >>>

Zmniejszenie podatku należnego w korekcie zeznania

Inaczej jest w przypadku, gdy po złożeniu zeznania rocznego (i przekazaniu kwoty 1,5 proc. podatku wynikającego z tego zeznania) podatnik złoży korektę zeznania (w połączeniu z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty). W takim przypadku nadpłata wynikająca z korekty zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest pomniejszana o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty wynikającej z zeznania pierwotnego przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego, ponad zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół kwotę 1,5 proc. podatku należnego wynikającego z tej korekty. Fakt ten nie oznacza nic innego niż to, że różnicę w wysokości kwoty 1,5 proc. ponosi podatnik z nadpłaty, o stwierdzenie której wystąpił w korekcie zeznania.

Czytaj w LEX: Darowizny w księgach rachunkowych obdarowanego i darczyńcy >>>

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Podsumowując: przekazaniu podlega 1,5 proc. podatku należnego. Niezależnie od tego zatem, czy w zeznaniu jest podatek do zapłaty (podatek należny jest wyższy niż suma wpłaconych w ciągu roku zaliczek), czy podatek do zwrotu (podatek należny jest niższy niż suma wpłaconych w ciągu roku zaliczek), podatnik może przekazać 1,5 proc. swojego podatku należnego wybranej organizacji. Zadeklarowana kwota na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu pierwotnym nie ma żadnego wpływu na kwotę nadpłaty wynikającej z tego zeznania. Sytuacja zmienia się jednak w przypadku złożenia korekty zeznania, w której podatnik pomniejsza wartość podatku należnego. Oczywiście podatnik nie będzie miał możliwości przekazania 1,5 proc. na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, gdy w jego rozliczeniu podatkowym nie wystąpi podatek należny. Z taką sytuacją możemy mieć miejsce chociażby w przypadku osiągnięcia przez niego dochodu nieprzekraczającego kwoty wolnej od podatku.