Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do dyrektora KIS wystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmująca się produkcją oraz dystrybucją produktów i wyrobów kosmetycznych oraz toaletowych na terytorium Polski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako czynny podatnik VAT. Spółka planowała wprowadzić na rynek nową linię produktów kosmetycznych pod swoim znakiem towarowym, własną marką. Jak wskazał wnioskodawca, produkcja nowych produktów miała odbywać się przy wykorzystaniu podmiotów trzecich, bowiem jednemu podmiotowi zostanie zlecona produkcja opakowań, z kolei innemu – napełnianie opakowań wsadem kosmetycznym według opracowanej receptury. To wnioskodawca jako wprowadzający wytworzone produkty na rynek pod należącym do niego znakiem towarowym (marką własną) będzie za nie odpowiedzialny, ponosząc pełne ryzyko związane z wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Z powodu wprowadzenia do sprzedaży nowej linii i marki produktów, wnioskodawca będzie zmuszony ponosić koszty promowania produktów celem zwiększenia zarówno sprzedaży jak i rozpoznawalności produktów wśród klientów.

Sprawdź w LEX: Ulga prowzrostowa - Procedura pozwala ustalić czy podatnik może skorzystać z ulgi z tytułu ponoszenia kosztów w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów >>>

Ulga na ekspansję i wzrost sprzedaży

Mając wątpliwości, czy w zakresie kosztów uzyskania przychodu poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży nowych produktów wprowadzanych na rynek pod swoją własną marką, ale fizycznie wytwarzanych na zlecenie przez podmioty trzecie, istnieje możliwość skorzystania z tzw. ulgi prowzrostowej/na ekspansję ujętej w art. 18eb ustawy o CIT, spółka zwróciła się do organu interpretującego, uważając, że we wskazanym stanie faktycznym ma prawo skorzystać z ulgi.

Jednakże dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, bowiem uważał, że z ulgi na ekspansję mogą skorzystać tylko ci podatnicy, którzy wytworzyli produkty w ramach swojej działalności gospodarczej i którzy odpłatnie zbywają wytworzone produkty do innego podmiotu. Biorąc pod uwagę fakt, że wnioskodawca ani samodzielnie ani bezpośrednio nie produkuje wyrobów kosmetycznych, bowiem produkcja zlecana jest podmiotom trzecim, a wnioskodawca jedynie dokonuje sprzedaży produktów wprowadzanych na rynek pod własną marką, organ interpretujący nie uznał działań wnioskodawcy za wytwarzanie produktów kosmetycznych.

Czytaj też: I SA/Bk 497/22, Pojęcie „produktów” na gruncie art. 18eb ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. - Wyrok WSA w Białymstoku >>>

 

Spółka nie zgodziła się z interpretacją, zaskarżyła rozstrzygnięcie w całości, wnosząc o jego uchylenie i zarzucając mu błędną wykładnię przepisów prawa materialnego poprzez przyjęcie przez organ, że ulga prowzrostowa dotyczy wyłącznie rzeczy osobiście wytworzonych przez podatnika, a nie wytworzonych na jego zlecenie za pośrednictwem osób trzecich.

Zobacz również: Praca lekarza na etacie w szpitalu nie wyklucza liniowego PIT z działalności >>

Ulga zachętą dla samodzielnych przedsiębiorców

Wyrokiem z 18 stycznia 2023 r., sygn. I SA/Bk 497/22 WSA w Białymstoku oddalił skargę spółki, uznając ją za niezasadną. Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, których dotyczy zaskarżona interpretacja, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (rzeczy wytworzonych przez podatnika) do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.

Jak wskazał sąd, problem zastosowania tzw. ulgi prowzrostowej/ulgi na ekspansję pojawił się wraz z wprowadzeniem podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym również na rynki zagraniczne. Owe narzędzie ma stanowić zachętę do rozszerzania skali prowadzonej działalności, umożliwić podwójne uwzględnienie kosztów związanych ze zwiększeniem przychodów w rozliczeniu podatkowym, ma również aspekt społeczno-ekonomiczny. Ulga skierowana jest do podatników, u których w następstwie poniesienia określonych wydatków doszło do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów.

Sprawdź w LEX: Czy ulgę na ekspansję można stosować na etapie zaliczek? >>>

 

Nowość / Bestseller
Nowość / Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Nabyte to nie wytworzone

Sąd wyraził stanowisko, że działalność spółki we wskazanym zakresie nie skutkuje wytworzeniem rzeczy, mimo, że spółka będzie korzystać z komponentów przygotowanych i wytworzonych przez podmioty trzecie, na jej zlecenie, następnie sprzedawanych pod własną marką. Przez „produkty” definiowane jako „rzeczy wytworzone przez podatnika” w art. 18eb ustawy o CIT należy rozumieć wyłącznie rzeczy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wyprodukowane przez podatnika w celu ich sprzedaży. W zakresie tej definicji nie mieszczą się rzeczy zakupione przez podatnika i przez niego odsprzedawane, nawet pod własną marką. Tym samym, przyjęcie takiej definicji uniemożliwia objęcie omawianą ulgą spółki i jej działalności w ramach opisanych okoliczności faktycznych. Należy podkreślić, że to podatnik jako producent musi samodzielnie dokonać wytworzenia, bowiem „nabycie” i „wytworzenie” wzajemnie się wykluczają – coś, co zostało nabyte przez podatnika, nie może zostać uznane za wytworzone przez niego i odwrotnie.

WSA w Białymstoku wskazał, że w podobnej kwestii wypowiadał się już wcześniej dyrektor KIS i m. in. interpretacje indywidualne z 19 sierpnia 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.156.2022.1.MF czy z 30 września 2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.433.2022.1.AR wraz z zawartą w nich argumentacją sąd podziela i uznaje za aktualne. Tym samym za nieuzasadniony uznał podniesiony w skardze zarzut naruszenia art. 18eb ustawy o CIT.

Na marginesie sąd dodał, że działalności spółki w istocie bliżej jest do działalności handlowej, która polega na dalszej odsprzedaży pod własną marką wcześniej nabytych produktów. Nie ma zaś wiele wspólnego z działalnością produkcyjną, dlatego też nie podlega pod zakres zastosowania ulgi na ekspansję.